× "

muacceliyet ihbarnamesi

" arama sonuçları

taksitle satım pratik çalışma

olay ı: (x) pazarlama anonim şirketi elemanı (s), ev âletleri ve mutfak eşyası pazarlamaktadır. bu amaçla ev ve işyerlerini gezen (s), arkadaşı (b)'ye rastlar; onun aracılığıyla, (c)'nin evine gelir. (c), ihti­yacı olan çelik tencere setini, 15.10.1999 tarihinde, elli milyon liraya on eşit taksitte ödemek üzere satın alır. taksitler birer ay vadeli olup, sözleşmede "alıcı bir tek taksiti vadesinde ödemezse, satıcının satış bedelinin tamamının ödenmesini isteyebileceği ve taksitler tamamen ödeninceye kadar, mülkiyetin satıcıda kalacağı" hükmü de bulun­maktadır. beş milyon lirayı peşin ödeyen (c), geri kalan dokuz taksit için senet imzalar. durumu akşam eşine anlatan (cj, kocasının tepki...

kapıdan satış sözleşmesi-kampanyalı satış sözleşmesi pratik çalı

kapıdan satış sözleşmesi - kampanyalı satış sözleşmesi -hükümleri   olayı (x) pazarlama anonim şirketi'nin satış elemanı (s), ev âletleri ve mutfak eşyası pazarlamaktadır. bu amaçla ev ve işyerlerini gezen (s), arkadaşı (b)'ye rastlar ve onun aracılığıyla (c)'nin evine gelir. (c), 09.10.2005 tarihinde, ihtiyacı olan çelik tencere setini, her ayın birinci günü, 80 ytl. olarak on taksitte ödemek üzere, 800 ytl.ye satın ve teslim alır. sözleşmede "alıcının bir tek taksit tutarını ödememesi hâ linde satış bedelinin tamamının istenebileceği ve taksitlerin tamamı ödeninceye kadar, mülkiyetin satıcıda kalacağı" hükmü bulunmak­tadır. 80 ytl. peşinat öde...

borçlar kanunu (eski) madde 473-544

  c - ardiye mukavelesi     ı:kıymetli evrak ihracı salahiyeti:     madde 473 -hıfzedilmek üzere emtia kabul ettiğini alenen bildiren ardiye sahibi, ida olunan eşya makamına kaim olmak üzere senet ihracına salahiyet verilmesini ait olduğu merciden talep edebilir.     (ikinci fıkra mülga: 29/06/1956 - 6763/41 md.)     ıı:ardiye sahibinin muhafaza borcu:     madde 474 - ardiye sahibi, eşyayı bir komüsyoncu gibi ihtimam ile muhafaza etmeğe mecburdur. eşyaya tahavvül arız olupta başkaca tedbir ittihazını istilzam ederse, müstevdi mümkün olduğu takdirde bundan müdii haberdar eder. ardiye sahibi mütat iş zamanlarında emtianın halini tetkik v...

borçlar kanunu (eski) madde 213-298

      üçüncü fasıl : gayrimenkul bey’i     a - akdin şekli:     madde 213 - gayrimenkul bey'i muteber olmak için resmi senede raptedilmek şarttır. gayrimenkule dair beyi vadi ve bey'i bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi senede raptedilmedikçe muteber değildir. mukaveleden mütevellit şuf'a hakkı için tahriri şekil kafidir.     b - şartla beyi ve mülkiyetin muhafazası:     madde 214 - bir gayrimenkulün şartla bey'i halinde şart tahakkuk etmedikçe beyi, tapu siciline kaydedilmez.     mülkiyetin bayi uhdesinde mahfuziyetine dair olan şart dahi tescil olunmaz.     ...

kredi kartı borcu taksitlendirme nedir

kredi kartı borcu taksitlendirme nedir

kredi kartı borcu taksitlendirme, kişilere nakit ödemeksizin alışveriş olanağı sağlayan bir ödeme aracıdır. buna göre, kredi kartı çıkaran kuruluşlardan kart alan kişiler, sisteme dahil olan işyerlerinde yaptıkları alışveriş ve harcamalarda nakit ödemek yerine, kredi kartını ibraz edebilmekte ve hiçbir ödeme yapmaksızın sadece bir imza karşılığında harcama yapmaktadır. müşterinin kart kullanması, alışveriş tutarına herhangi bir ilave (komisyon, fark vs.) yapılmasına neden olmaz; nakit ödenmiş olsaydı ne kadar ödenmesi gerekli ise, kredi kartı borcu taksitlendirme yapılan ödemelerde de aynı tutar üzerinden işlem yapılır.1. kredi kartı borcu taksitlendirme işlem yapabilmek için, sistemi organize eden bir kredi kartı kurumuna ihtiyaç vardır. kredi kartı kurumu, bir banka veya finans kurumu ol...

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun

tüketicinin korunması hakkında kanun             kanun numarası                   : 4077           kabul tarihi                          : 23/2/1995           yayımlandığı r.gazete          : tarih : 8/3/1995   sayı : 22221           yayımlandığı düstür         &nbs...

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun

tüketicinin korunması hakkında kanun               kanun numarası                   : 4077           kabul tarihi                          : 23/2/1995           yayımlandığı r.gazete          : tarih : 8/3/1995   sayı : 22221           yayımlandığı düstür        ...

tüketicinin korunması hakkında kanun

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunbirinci kısım: amaç, kapsam, tanımlar amaç madde 1 - bu kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. kapsam madde 2 - bu kanun,1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi &ldquo...

muacceliyet sözleşmesi

http://dilekceorneklerim.blogspot.com/2012/03/muacceliyet-sozlesmesi.html ...

c. borçlar kanunu, madde 252/3 uyarınca kira akdinin feshi:

c. borçlar kanunu, madde 252/3 uyarınca kira akdinin feshi:borçlar kanunu’nun “kullanmanın mümkün olamaması” başlıklı 252/3 maddesine göre “mucibi akdin icrasını tahammül edilmez bir hale getiren sebepler hudusunda, iki tarafın akdi feshetmek hakları mahfuzdur.”borçlar kanunu’nun 252/3. maddesi, “mühim sebeplerden dolayı” feshi düzenleyen bk. 264. maddeye atıf yapmaktadır. bu maddeyle düzenlenen fesih hakkı 264. maddedeki fesih hakkı ile aynı sebebe dayandığından, kira ilişkisinin devamını çekilmez hale getiren sebeplerle kira akdinin feshini, 264. maddeyi incelerken ele alacağız. d. borçlar kanunu, madde 256/2 uyarınca kira akdinin kiralayan tarafından feshi:bor&ccedi...

tüketici hakları

4822 tüketicinin korunması hakkındaki kanun kanun no. 4822 kabul tarihi : 6.3.2003 madde 1. - 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 1 inci maddesinde yer alan "ekonominin gereklerine ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. madde 2. - 4077 sayılı kanunun 2 nci maddesinde yer alan "hukukî işlemi" ibaresi "tüketici işlemini" olarak değiştirilmiştir. madde 3. - 4077 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. madde 3. - bu kanunun uygulamasında; a) bakanlık: sanayi ve ticaret bakanlığını, b) bakan: sanayi ve ticaret bakanını, c) mal: alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, d) h...

4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun

4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kabul tarihi:6.3.2003 birinci kısımamaç, kapsam, tanımlaramaçmadde 1- bu kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.kapsammadde 2- bu kanun, 1inci  maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.tanımlarmadde 3. - bu kanunun uygulamasında;a) bakanlık: sanayi ve ticaret...

iskan kanunu

iskan kanunu (1) (2) kanun numarası : 2510 kabul tarihi : 14/6/1934 yayımlandığı r. gazete: tarih: 21/6/1934 sayı: 2733 yayımlandığı düstur : tertip: 3 cilt: 15 sayfa: 460 * * * bu kanun ile ilgili tüzük için, <<tüzükler külliyatı>> nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * mukaddeme iskan mıntakaları madde 1 - (değişik: 18/6/1947-5098/1 md.) muhacir ve mültecilerle göçebelerin ve gezginci çingenelerin yurt içinde yerleştirilmeleri; türk kültürüne bağlılık ve nüfus oturuş ve yayılışının düzeltilmesi amaciyle bakanlar kurulunca yapılacak programa uygun olarak içişleri ve sağlık ve sosyal yardım bakanlıklarınca tertiplenir. madde 2 - (mülga: 18/6/1947-5098/13 md.) fasıl : ı muhacirlerin ve mültecilerin kabulü madde 3 -...

tüketici yasası nedir?

4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun birinci kısım amaç, kapsam, tanımlar amaç madde 1- bu kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. kapsam madde 2- bu kanun, birinci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar. tanımlar madde 3 - bu kanunun uygulamasında; a) bakanlık: sanayi ve ti...

mortgage’in 15 püf noktası

  konut piyasasının bir hayli hareketlenmesine yol açan ve hemen hemen hepimizin merakını cezbeden mortgage yasasının çıkmasına artık sayılı günler kaldı. yasanın çıkmasından önce bu konudaki kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak, birtakım püf noktaları dikkatinize sunmak amacıyla tempo dergisi’nde yer alan aşağıdaki yazıyı yayınlıyoruz…   1) değerlendirmeyi lisanslı eksperler yapacak konut satın alırken veya konutun icradan satışa çıkarıldığı durumlarda değerlemeyi spk lisanslı eksperler yapacak. ilk üç yılda konutların değerleme çalışmalarını spk lisanslı eksperlere ilave olarak mahkemelerde bilirkişilik yapması yetkili olanlar da yapabilecek. spk, gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek değerleme kurumlarından sermaye piyasasında faaliyette bulu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !