× "

muhasebede yapılan işler

" arama sonuçları

maliyet muhasebesi

maliyet muhasebesi tanımı: üretilen mamul ya da hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluş yerleri ve ilgili oldukları mamul yada hizmet cinsleri bakımından belirlenmesine ve izlenmesine olanak sağlayan hesap ve kayıt sistemine denir. amaçları 1-mamullerin maliyetini saptamak : üretilen mamul maliyetinin, satılan mamullerin maliyetinin belirlenerek brüt satış kar veya zararının hesaplanmasını sağlar. 2- maliyet kontrolüne yardımcı olmak : maliyet kontrolünde önceden belirlenen maliyetler ile fiili maliyetler karşılaştırılarak sapmalar belirlenir. daha sonrada sapmaların nedenleri araştırılarak düzeltici önlemler alınır. 3- planlamaya yardımcı olmak : planlama işlevi, amaçlar ile bu amaçlara ulaşma...

endustri mühendisligi staj defteri-termikel ımalat staji -5

sac gövdeler: bu ürünler ilk aşamada elle ve gözle muayeneden geçirilir. daha sonra her bir ürünün teknik resmine bakılarak ölçü kontrolü yapılır. kabul edilen ürünlere kabul etiketi yapıştırılarak boya veya emayeye gönderilir. uygun olmayanlara red etiketi yapıştırılarak red sahasına gönderilir. sonuçlar formlara kayıt edilir.   anahtarlar: anahtar ve şalterler gözle kontrol edilerek imalat hatası olup olmadığına bakılır. montaja uygunluğu kontrol edilir. parça gövde üzerinde denenerek uygunluğu test edilir. avometre yardımıyla anahtar ve şalterin açma kapama yapıp yapmadığına bakılır kontrol sonucunda kabul veya red edilmişse ilgili etiket yapıştırılır v...

tek düzen hesap planı 7 (maliyet hesapları)

7 maliyet hesapları maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. bu bölümde yer alan gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek halinde 7/a ve 7/b olarak sunulmuştur. 7/a seçeneğinde giderler defter-i kebirde fonksiyon esasına göre, 7/b seçeneğinde ise çeşit esasına göre belirlenmiştir. bu suretle, işletmelere giderlerin bölümlenmesinde ve defter-i kebirde izlenmesinde kendi organizasyon yapılarına, büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmeleri için kolaylık sağlanmış, farklı maliyet hes...

muhasebede kullanilan belgeler

muhasebe kullanılan belgeler 1-      1-      1-      1-      1-      vergi usul kanunundan kaynaklanan belgeler fatura sevk irsaliyesi irsaliyeli fatura perakende satış vesikaları gider pusulası müstahsil makbuzu serbest meslek makbuzu ücret bordrosu taşıma irsaliyesi yolcu listesi günlük müşteri listesi 2-      türk ticaret kanunundan kaynaklanan belgelera-      kambiyo senetleri ı-     çek ıı-  bono ( emre muharrer senet ) ııı-  &nb...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları işlevleridir. bu işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi...

cost control’un amacı

cost control’un amacı ve prosedürleri     cost control’un amacı :        birim maliyeti hesaplamak,        işletme faaliyetlerini kontrole yardımcı olmak,        planlamaya yardımcı olmak, alınacak kararlara yardımcı olmak,        hedeflenen sonuçları belirlemek,        personelin işletme hedefleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak,        işletmenin değişen şartlara ve hedeflere uyumunu temin etmek,   ...

insan sermayesi

bir örgütün insanları, o örgütün insan sermayesini oluşturur. insan sermayesi, çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini kapsar. insan sermayesi, işletmenin sorunlarını çözmek için sahip olduğu toplanmış insan yeteneğidir. bir başka deyişle bir işletmenin insan sermayesi, çalışanlarının bilgilerini işletme problemlerine uygulayabilme yeteneğidir. insan sermayesi insanın kendisidir. bu yüzden örgütler insan sermayesine sahip olamazlar, onu ancak kiralayabilirler. bu nedenle insan sermayesi, çalışanlar ayrıldıklarında işletmeden ayrılır. insan sermayesi bir örgüt için yaratıcılık ve yenilik ile ölçülebilecek olan, örgütün sahip olduğu insan kaynağını ne dere...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarla...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe• işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarlam...

açıköğretim dersleri 1. sınıf işletme ve muhasebe - ders notlar

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim,...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarla...

muhasebede kullanilan belgeler nelerdir 3

    bu anlamda ciro şekli olarak tam veya beyaz ciro şeklinde yapılabilir. tam ciro, ciro edenle ciro edilenin belli olduğu cirodur. ahmet ak'a ödeyiniz, mehmet bilir (imza) gibi; beyaz ciro ise sadece ciro edenin belli olduğu cirodur. ödeyiniz, mehmet bilir (imza) veya sadece imza gibi.   ciro, poliçe lehdarın eline geçtiği andan ödememe protestosunun keşide edildiği veya bu protesto keşide edilmemiş ise, yasal olarak keşide edilebileceği vadeyi izleyen iki iş günü içinde iş saatleri bitimine kadar yapılabilir.vadeden sonra yapılan ciro ise alacağın temliki hükümlerine tabidir.   bb) cironun türleri   a1) temlik cirosu   poliçeden doğan hakkın de...

muhasebe belgeleri

muhasebenin temel kavramlarından birisi tarafsızlık ve belgelendirme kavramı olup bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılmasını gerektirir.                         bu kavram çerçevesinde muhasebe belgesi veya kısaca belge; gerçekleşen bir işlemi kişi, yer, zaman, nitelik ve nicelik gibi açılardan saptayan, tanıtlayan ve kanıtlayan yazılı bir nesne olarak tanımlanabilir.                      &n...

masonların bölünme hikayesi

         masonların iç savaşı    faruk mercan - aksiyon - sayı: 591 - 03.04.2006 dört ay öncesine kadar türkiye'deki 14 bin masonun büyük üstadı olan kaya paşakay'ın 7 milyon dolarlık yolsuzluk iddiasıyla yeni büyük üstad tarafından ihraç edilmesi, türk masonları arasında iç savaş başlattı. aksiyon, taraflarla konuşup türk masonlarının yaşadığı bu ikinci büyük krizi araştırdı. ‘benim iki yıllık icraatlarıma bakın, yorumu siz yapın. yaptığım icraatlar ortada. açıklığa, şeffaflığa, toplumla kaynaşmaya, ankara'da devlet ricaline protokol ve tanıtım amaçlı ziyaretlere önem verdim. ve bu arada ülkemizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştım. benim uluslararası faaliyetlerim de oldu. d...

masonların iç savaşı (beter olun! )

dört ay öncesine kadar türkiye'deki 14 bin masonun büyük üstadı olan kaya paşakay'ın 7 milyon dolarlık yolsuzluk iddiasıyla yeni büyük üstad tarafından ihraç edilmesi, türk masonları arasında iç savaş başlattı. aksiyon, taraflarla konuşup türk masonlarının yaşadığı bu ikinci büyük krizi araştırdı. ‘benim iki yıllık icraatlarıma bakın, yorumu siz yapın. yaptığım icraatlar ortada. açıklığa, şeffaflığa, toplumla kaynaşmaya, ankara'da devlet ricaline protokol ve tanıtım amaçlı ziyaretlere önem verdim. ve bu arada ülkemizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştım. benim uluslararası faaliyetlerim de oldu. dünyadan çok değişik insanlar türkiye'ye geldi. ülkemizin tanıtımına yardım ettik.’dört ay öncesine kadar türkiye'deki 14 bin maso...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !