× "

oksin hormonu ile ilgili deneyler

" arama sonuçları

etoloji davranış

etoloji davranış     etoloji davranış canlıların dış ve iç çevrelerinden gelen uyaranlara karşı gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tümüne davranış denir. dış faktörler: sıcaklık,ışık,nem,yer çekimi,kimyasallar ve fiziksel değişimler olabilir. iç faktörler: açlık,susuzluk,yorgunluk,ağrı vb olabilir. canlılar değişkenlere verdikleri tepki ve davranışlarla homeostasinin korunması ve canlılıklarının devamını sağlarlar.homeostasinin korunması için canlı fizyolojik veya davranışsal yanıt verir. örnek: aşırı sıcakta terleme fizyolojik tepki,elbisenin çıkarılması ve gölgeye gidilmesi davranışsal tepkidir. örnek:avcıdan korkma fizyolojik...

bitkiler vikipedi

bitkiler     genel özellikleri bitkilerde adaptasyonlar bitkilerde çevreye uyum;bitkilerdeki dokular bitkilere göre bir takım farklılıklar gösterir. bitkilerin yaşam ortamındaki çevresel koşullar gelişmişliği ait olduğu dokularda farklılaşmaların oluşmasına neden olur. örnek:  kurak bölge bitkisinde gövde  kısa ve kalın. kök   çok gelişmiş. yaprak  kalın ve küçük yüzeyli. gözenek (stoma) az ve derinde.      yaprak yüzeyi terlemeyi önleyen fazla ışığı engelleyen tüylerle çevrilidir. epidermisin dış çeperi daha kalındır. ...

bitkiler

genel özellikleri bitkilerde adaptasyonlar bitkilerde çevreye uyum;bitkilerdeki dokular bitkilere göre bir takım farklılıklar gösterir. bitkilerin yaşam ortamındaki çevresel koşullar gelişmişliği ait olduğu dokularda farklılaşmaların oluşmasına neden olur. örnek:  kurak bölge bitkisinde gövde  kısa ve kalın. kök   çok gelişmiş. yaprak  kalın ve küçük yüzeyli. gözenek (stoma) az ve derinde.      yaprak yüzeyi terlemeyi önleyen fazla ışığı engelleyen tüylerle çevrilidir. epidermisin dış çeperi daha kalındır. kutiküla kalınlaşmıştır.   &nb...

etoloji davranış

etoloji davranış canlıların dış ve iç çevrelerinden gelen uyaranlara karşı gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tümüne davranış denir. dış faktörler: sıcaklık,ışık,nem,yer çekimi,kimyasallar ve fiziksel değişimler olabilir. iç faktörler: açlık,susuzluk,yorgunluk,ağrı vb olabilir. canlılar değişkenlere verdikleri tepki ve davranışlarla homeostasinin korunması ve canlılıklarının devamını sağlarlar.homeostasinin korunması için canlı fizyolojik veya davranışsal yanıt verir. örnek: aşırı sıcakta terleme fizyolojik tepki,elbisenin çıkarılması ve gölgeye gidilmesi davranışsal tepkidir. örnek:avcıdan korkma fizyolojik tepki,gizlenme veya kaçma davranışsal tepkidir. &oum...

hormonal denetim

hormonal denetim                     çok hücreli komplex organizmalarda iç ve dış ortam uyarılarına uygun tepkinin verilmesi. hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışmasının kontrolü ve koordinasyonlarının sağlanması. homeostasinin korunması sinir sistemi ve iç salgı (endocrin) sistemi ile sağlanır. bu iki sisteme denetleyici sistemlerde denir. endocrin sistem denetimini hormon adı verilen özel organik maddelerle yaparlar.     hormonların genel özellikleri: her canlının kendisi tarafından oluşturulur. ancak dışarıdan alındığında da etkilidirler. organik moleküllerdir. (polipeptid ,amino asit, steroi...

hormonlor

2. büyüme düzenleyicilerin guruplandırılması, genel özellikleri ve etki şekilleri doğal bgd’ler yukarıda da kısmen anlatıldığı üzere 5 gurupta incelenebilir. bunlar; 1. oksinler 2. sitokininler 3. gibberellinler 4. dorminler (absissik asit) 5. etilen gurubudur (fırat, 1998; kaşka ve küden, 1992; westwood, 1993; burak, 1995). bunlardan oksinler, sitokininler ve gibberellinler teşvik ediciler; dorminler ve etilen ise engelleyiciler olarak guruplandırılabilir (fırat, 1998). 2.1. oksinler asıl doğal oksinler, indole 3-asetik asit (ıaa) diğer iki doğal oksin ise 4- chloro- indole asetik asit ve fenil asetik asittir. sentetik oksinler ise naa, bnoa, naam, ıba, 3-cpa, 2,4-d, 2,4,5-t ve 2,4,5-tp den ibarettir (westwood, 1993). oksinler bitkilerin büy...

destek ve hareket sistemleri

canlılarda kas ve iskelet sistemi desteklik görevinin yanı sıra hareketi de sağlar.canlıların hareketini sinir sistemi ve endokrin sistemi düzenler ve denetler. ı.bir hücrelilerde destek ve hareket bazı bir hücrelilerde pelikula denen hücre zarını örten bir yapı vardır.bazen pelikula yapısına kalsiyum ve silisyum minerallerinin girmesi ile bir kabuk oluşur.bir hücreliler iki şekilde hareket ederler. a.pasif hareket:bazı bir hücreliler içinde bulunduğu ortamın hareketi ile yer değiştirir ise pasif hareket yapmış olur.bu hareket için enerji kullanmaz. b.aktif hareket:bazı bir hücrelilerde hareket etmek yalancı ayaklar , siller ve kamçılar gelişmiştir.canlı bunları kullanırken enerji harcar. bir hücrelilerde uyaranın y&ou...

endokrin sistem

çok hücreli organizmalarda farklı doku, organ ve sistemler arasında birlikteliği sağlayacak düzenleyici sistemlere ihtiyaç vardır. özellikle hayvanlarda endokrin ve sinir sistemi birlikte çalışarak organizma bütünlüğünü sağlar.   17.1. bitkilerde hormonal düzenleme   bitki hormonları, bitkinin büyüme, gelişme, farklılaşma ve çevresel etkilere tepki göstermesini sağlayan çeşitli organik maddelerdir. başlıca bitkisel hormonlar ve etkileri şunlardır:   a. oksin   bitkilerdeki en önemli hormondur. hücre bölünmesi, büyüme, hücre ve dokuların farklılaşması gibi gelişme olaylarında etkindir. gövde ve kök uçlarından salgılanır. a...

bitkilerde hareket

bitkilerde hareket bitkiler toprağa bağlı olduğu için yer değiştiremezler. bununla birlikte iç ve dış etkilere tepki gösterirler. bu şekil tepki göstermeye irkilme denir. itkisel hareketleri şu başlıklar altında toplayabiliriz; 17.2.1. tropizma (yönelim) hareketi bitkinin dışarıdan gelen uyartıya (ısı, ışık, kimyasal madde) göre yönelme göstermesine denir. yönelim uyartıya doğru ise pozitif tropizma uyartının tersine doğru ise negatif tropizma adını alır. a. fototropizma ışık uyartısı altında bitkide görülen yön değişikliğine denir. bitki gövde dalları ışığa doğru yönelir. (pozitif fototropizma) köklerde ise negatif fototropizma görülür. güneş ışığı bitkinin tepe ve kök ucundan salgılan...

hormonların kimyasal yapısı - endrokrin bezler

canlıların büyük bir kısmının organ ve sistem­leri arasındaki koordinasyonu sinir sistemiyle en­dokrin sistem sağlar. denetleyici ve düzenleyici olarak görev yapan bu sistemlerden sinirin sadece hayvanlarda, hormonun ise hem hayvanlarda hem de bitkilerde bulunduğunu daha önce öğrenmiştik. bir hayvanın endokrin sistemi hormon üretip salgılayan hücrelerden oluşur. bu hücreler çoğun­lukla endokrin bez adı verilen yapılarda yerleş­miştir. endokrin bezleri n kanalı yoktur. salgıları olan hormonları doğrudan kana boşaltırlar. hormonun kelime anlamı "uyarmak, harekete geçirmektir." hormon kimyasal bir uyarıdır. vücutta haberleş­meyi ve iç dengeyi sağlar. büyüme, gelişme ve üreme olaylarını ko...

bitkilerde üreme

bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üremeı-tohumsuz bitkilerde: eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde gerçekleşen metagenez görülür:         su yosunlarında     1-sporlar (n) çimlenerek hapolid gametofiti oluşutrurlar 2-gametofitlerde anteridyum (erkek organ) ve arkegonium (dişi organ) gelişir 3-mitoz bölünme ilr anteridyumlarda sperm arkegoniumlarda ise ovum meydana gelir 4-uygun şartalarda döllenme gerçekleşir 5-oluşan zigottan(2n) sporofit (2n)gelişir 6-sporofitte sporangium (spor kesesi) gelişir 7-sporangiumda bulunan spor ana hücrelerinden (2n) mayozla           sporlar (n) oluşur   eğreltilerde :       ...

endokrin sistem

çok hücreli organizmalarda farklı doku, organ ve sistemler arasında birlikteliği sağlayacak düzenleyici sistemlere ihtiyaç vardır. özellikle hayvanlarda endokrin ve sinir sistemi birlikte çalışarak organizma bütünlüğünü sağlar. endokrin sistem   çok hücreli organizmalarda farklı doku, organ ve sistemler arasında birlikteliği sağlayacak düzenleyici sistemlere ihtiyaç vardır. özellikle hayvanlarda endokrin ve sinir sistemi birlikte çalışarak organizma bütünlüğünü sağlar.   17.1. bitkilerde hormonal düzenleme   bitki hormonları, bitkinin büyüme, gelişme, farklılaşma ve çevresel etkilere tepki göstermesini sağlayan çeşitli organik maddelerdir. başlıca bitkisel hormonlar ve etkileri şunlardır:   a. oksin   bit...

bitkisel hormonlar

bitkilerde hormon üretilen yapılar:1) kök ve gövde ucu 2) yapraklar 3) tohum 4) depo gövde ve köklerde 5) tomurcuk 6) dikotiledon’larda yara bölgesi 7) meyvebitkilerde taşıma sistemi olmadığı için hormonların taşınması difüzyonla olur. hedef yapılar, hormon üreten yapılara çok yakındırlarbitkisel hormonlar; bitkilerde hücre bölünmesi, hücre büyümesi , çimlenmenin uyarılması veya engellenmesi, gövde – meyva- yaprak- kök büyümesi, meyva olgunlaşması, yaprak dökülmesi, yaraların kapanması, tropizma gibi önemli yaşamsal olayların gerçekleşmesinde rol oynayan organik maddelerdir. bitkisel hormonları bitkilerde geçekleştirdikleri etkiye göre iki grupta incelenebilir. gelişimi uyaran hormonlar: oksin – sitokinin – giberillingelişime ket vuran hormonlar: absisik asit...

bitkisel hormonlar

bitkilerde hormon üretilen yapılar:1) kök ve gövde ucu 2) yapraklar 3) tohum 4) depo gövde ve köklerde 5) tomurcuk 6) dikotiledon’larda yara bölgesi 7) meyvebitkilerde taşıma sistemi olmadığı için hormonların taşınması difüzyonla olur. hedef yapılar, hormon üreten yapılara çok yakındırlarbitkisel hormonlar; bitkilerde hücre bölünmesi, hücre büyümesi , çimlenmenin uyarılması veya engellenmesi, gövde – meyva- yaprak- kök büyümesi, meyva olgunlaşması, yaprak dökülmesi, yaraların kapanması, tropizma gibi önemli yaşamsal olayların gerçekleşmesinde rol oynayan organik maddelerdir. bitkisel hormonları bitkilerde geçekleştirdikleri etkiye göre iki grupta incelenebilir. gelişimi uyaran hormonlar: oksin – sitokinin – giberillingelişime ket vuran hormonlar: absisik asit –...

yazı

doku: belli bir ödevi görmek üzere toplu bir sistem teşkil eden, genellikle aynı yapı ve özellikteki hücre gruplarına doku denir. ancak bazı dokular örn; iletim dokusu heterojen hücrelerin topluluğundan meydana gelir. dokuların özelliklerini araştıran biyoloji koluna da histoloji denir. bitkinin dokularını meydana getiren hücreler arasında orta lamel, hücre arası boşluk, geçit ve plasmodesmler bulunabilir. bunlar dokuyu oluşturan hücreler arasında madde ve uyartı alış-verişini sağlarlar. bazı hücreler arasında stoplazmik bir ilişki bulunmadığı halde doku oluştururlar. bunlara yalancı doku veya hücre kolonisi denir. tüm doku hücreleri beslenme, solunum, protein sentezi gibi temel görevlerini bağımsız olarak yaparlar. bunun yanında farklı görevleri yapacak şekilde özelleşmişlerdir. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !