× "

olimpizm felsefesi

" arama sonuçları

spor felsefesi

1-spor felsefesi nedir? spor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde: hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır. burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım. felsefe nedir? felsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden, dinsel bilgiden ayrıdır. felsefe bilgileri var olan şeylerin değişmeyen, hep aynı kalan yanları ile ilgilidir. örneğin pek çok varlık vardır. canlı varlıklar, cansız varlıklar, manevi varlıkla...

spor felsefesi

spor felsefesinnspor felsefesi ülkemiz için yeni bir konudur. spor bilimi’nin ülkemizdeki tarihine göz attığınızda spor bilimi’nin ilk anından itibaren spor felsefesi konusunun da gündeme getirildiğini görebilirsiniz.nnşimdi, bu alanda bazı soruları yanıtlamaya çalışalım.nn1. spor felsefesi nedir?nnspor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde : hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır. burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım.nnfelsefe nedir?nnfelsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden,dinsel bil...

türkiye’de spor yöneticisi yetiştirme faaliyetlerinin görünümü

giriş çağdaş toplumlarda, fertlerin refahı bir bakıma beden ve ruh sağlığının tam ve devamlı olmasına bağlıdır. spor, ferdin tabî çevresini beşeri çevre hâline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdî veya toplu olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içerisinde veya tam zamanını alacak şekilde bütünleştirici, beden ve ruh sağlığını geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur(1). dünyada spor, millî ve milletler arası alanlardaki çok yönlü etkinliğini sürdürmektedir. bu nedenle bütün toplumlar spor alanında başarılı olmak için büyük çaba sarfetmektedir...

genel felsefi yaklaşımlar 7. bölüm

38)spor felsefesi nedir?  spor; üstüne eğitim, hekimlik, fizyoloji, farmakoloji, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, değişik teknolojiler, politika, hukuk, iletişim gibi alanlarda bilimsel araştırmalar yapılan, çok yönlü etkileşimleri bulunan bir alandır. spor, temel ve özgün bir eylem alanıdır. temel bir eylem alanıdır, çünkü insanın doğasına dayanmaktadır. insanın doğası, canlılığının tek ve en önemli belirtisi harekettir. spor, özgün bir eylem alanıdır, çünkü bireyin yapıcı – yaratıcı etkinlikleriyle biçimlenmektedir. insanın hareket dağarcığı tarihsel gelişimi içerisinde ihtiyaçları doğrultusunda gelişmiştir, bu nedenle de yapıcı-yaratıcı etkinlikleri ...

spor nedir - spor felsefesi nedir - spor bilimi nedir

spor evrensel kültürün bir parçası dünyada dili ırkı dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir diyebileceğimiz gibi çağımız sporunu; fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz. görüldüğü gibi sporun belirli sözcükle kalıplaşmış klâsik bir tanımı yoktur.spor sözlük anlamı olarak lâtince disportare ve desport biçiminde "dağıtmak bir birinden ayırmak" anlamına gelen sözcüklerden 17 yüzyıldan sonra günümüze gelinceye kadar ilk hecesi aşınarak "sport" biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir.britannica ansiklopedisi spor'u " belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarı...

spor felsefesi

spor felsefesispor felsefesi ülkemiz için yeni bir konudur. spor bilimi’nin ülkemizdeki tarihine göz attığınızda spor bilimi’nin ilk anından itibaren spor felsefesi konusunun da gündeme getirildiğini görebilirsiniz.şimdi, bu alanda bazı soruları yanıtlamaya çalışalım.1. spor felsefesi nedir? spor felsefesi spor ile ilgili olan felsefe çalışmasıdır. dolayısıyla spor felsefesi iki disiplinli bir çalışmasıdır. içinde : hem felsefe, hem de spor bulunmaktadır. fakat, çalışma felsefe ağırlıklıdır.  burada öncelikle felsefenin ne olduğu üzerine aydınlanalım. felsefe nedir? felsefe en genel belirleme ile bir bilgi üretme etkinliğidir. felsefenin ürettiği bilgiler, diğer bilgilerimizden örneğin günlük yaşama bilgilerinden, bilimsel bilgiden, teknolojik bilgiden, sanat bilgisinden,d...

özgeçmiş

 istanbul üniversitesi- edebiyat fakültesi, latin dili ve edebiyatı anabilim dalı’ndan 1984 yılında mezun oldu. aynı anabilim dalında, 1987 yılında "seneca'nın de providentia'sında tanrı ve insan" konulu teziyle, yüksek lisans’ını; 1990 yılında,  "quintilianus'ta çocuk ve yetişkin eğitimi, ve günümüzle bağlantıları" teziyle, doktora’sını tamamladı. bu süreçte, istanbul-italyan kültür derneğinden kazandığı öğrenim bursuyla, 'universita ıtaliana per stranieri (perugia)' de araştırmalarda bulundu ve 'universita ıtaliana per stranieri'den aldığı bursla, aynı üniversitede gerçekleştirilen "latina lingua e cultura" başlıklı seminerlere katıldı. 1991 yılında yardımçı doçent oldu. 1993 yılının 7-22 temmuz tarihleri...

fair-play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve öne

günümüzde; bir eğitim aracı olan sporun, toplumun bütün kesimleri tarafından kullanılmakta olduğu görülmektedir. spordan olabildiğince fazla verim elde edebilmek, ilk çağlardan günümüze kadar gelen spor ahlakı, felsefi ilke ve kurallarına bağlı kalmakla mümkündür. spor, barış, hoşgörü, eşitlik, disiplin, erdem, haz, hak, hukuk, mutluluk, sevgi ve saygı gibi insan onuruna yakışır kavramları bünyesinde taşıdığı gibi; hüzün, keder, stres gibi yine insani özellik taşıyan kavramları da içeren bir etkinlik olarak, insanın bütün varlığını etkileyen bir kavram olma niteliğini halen devam ettirmektedir. fair-play kavramı ise en başta insan onuruna gösterilen saygının ifadesi olarak ortaya çıkmış, sporun her aşamasında ve her türünde hakça ve dürüstçe oyun oynamanın ereksel bir ahlaki ilkesi olarak ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !