× "

osmanlı padişahlarının şiirleri

" arama sonuçları

osmanlının şair padişahları şiirleri ve hayatları

yavuz sultan selim osmanlı devleti'nin büyük hünkârlarından yavuz sultan selim (1470-1520), farsça'yı çok iyi bilen ve bir farsça dîvân tertip edecek derecede bu dilde şiirler yazabilen bir sanatçıdır. yavuz, arapça şiirler de yazmıştır. felsefe, edebiyat, matematik ve dinî ilimler konusunda geniş bilgi sahibi olan yavuz sultan selim'in türkçe şiirler yazdığı söylense de bunda kesinlik yoktur. solak-zâde tarihi'nde onun türkçe şiirler de yazdığına dair şu bilgiler verilmektedir: "hayatları boyunca, türkçe şiir söylemediğini tarihçiler kaydetmişlerdir. amma bazılarının rivâyetine göre -aşağıdaki- beyit kendileri...

osmanlı’da harem’in gerçek yüzü

bir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. bu bizim ülkemizde de böyledir. ancak bizde iki konu vardır ki bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih. tarihle ilgili bir şeyler söz konusu olduğunda siyasetçi konuşur, gazeteci konuşur, televizyoncu konuşur vs. bir allah kulunun aklına da bu işin profosörleri bulup konuşturmak gelmez. veya gelir de, onların söyleyecekleri işlerine gelmez. tarih deyince her zaman revaçta olan konulardan bir tanesi de osmanlı ve haremidir. bunu içoğlanları takip eder. ardından valide sultanlar, kadınlar saltanatı, devşi...

osmanlı'da harem'in gerçek yüzü

osmanlı'da harem'in gerçek yüzü bir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. bu bizim ülkemizde de böyledir. ancak bizde iki konu vardır ki bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih. tarihle ilgili bir şeyler söz konusu olduğunda siyasetçi konuşur, gazeteci konuşur, televizyoncu konuşur vs. bir allah kulunun aklına da bu işin profosörleri bulup konuşturmak gelmez. veya gelir de, onların söyleyecekleri işlerine gelmez. tarih deyince her zaman revaçta olan konulardan bir tanesi de osmanlı v...

16. yüzyıl osmanlı türkçesi edebiyatı ve özellikleri

on altıncı yüzyılda kânûnî sultan süleyman’a câmelnâme şeklinde tercüme ve takdim edilen; abdi mûsâ tarafından 1429-30 (h.833) yılında yazılan camasbnâme, ikinci murad devrinin bir başka mesnevîsidir. 5122 beyit olan eser, daha çok, bir masal kitabıdır. fakat eserde danyal peygamberin hayatı ile ilgili bir kısım da vardır. 1436 (h.839) yılında yazılan mesnevî-i murâdiyye’ye gelince eser, hayatı hakkında bilgi bulunmayan mevlevî şâir muinüddîn bin mustafa tarafından yazılmıştır. mesnevî-i murâdiyye, devrin en hacimli eseri olup, hazret-i mevlânâ’nın mesnevî’sinin birinci defterinin tercüme ve şerhidir. yalnız eserd...

osmanlı da haremin gerçek yüzü

tarih deyince her zaman revaçta olan konulardan bir tanesi de osmanlı ve haremidir. bir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. bu bizim ülkemizde de böyledir. ancak bizde iki konu vardır ki bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih. tarihle ilgili bir şeyler söz konusu olduğunda siyasetçi konuşur, gazeteci konuşur, televizyoncu konuşur vs. bir allah kulunun aklına da bu işin profosörleri bulup konuşturmak gelmez. veya gelir de, onların söyleyecekleri işlerine gelmez. tarih deyince her zaman revaçta olan ...

osmanlı'da harem'in gerçek yüzü

osmanlı'da harem'in gerçek yüzübir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. bu bizim ülkemizde de böyledir. ancak bizde iki konu vardır ki   bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih.         tarihle ilgili bir şeyler söz konusu olduğunda siyasetçi konuşur, gazeteci konuşur, televizyoncu konuşur vs. bir allah kulunun aklına da bu işin profesörleri bulup konuşturmak gelmez. veya gelir de, onların söyleyecekleri işlerine gelmez.      &nbs...

osmanlı padişahlarının mahlasları

  padişahlar                  mahlasııı. murad                  muradifatih sultan mehmed    avniıı. bayezid                  adlişehzade korkut               harimicem sultan                 cemyavuz sultan selim      selimi kanuni sultan süleyman   muhibbiıı. selim                   selimi sultan mehmed   şehzade mustafa             muhlisi yada mustafaşehzade ...

• osmanlı'da haremin gerçek yüzü

<a target=_blank href='http://www.yukle.tc'><img border='0' src='http://img124.yehhe.com/images/64764029harem_by_bodrumsurf.jpg'></a> osmanlı’da harem’in gerçek yüzü bir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. bu bizim ülkemizde de böyledir. ancak bizde iki konu vardır ki bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih. tarihle ilgili bir şeyler söz konusu olduğunda siyasetçi konuşur, gazeteci konuşur, televizyoncu konuşur vs. bir allah kulunun aklına da bu işin profosörleri bulu...

osmanlı türkçesi edebiyatı

osmanlı türkçesi edebiyatı - 13. yüzyıl   on üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simâların başında, eserlerinde yer yer türkçe kelimelere ve mülemmâlara yer veren mevlâna celâleddin-i rûmî (1207-1273) görülmektedir. bunu tâkiben oğlu sultan veled’in (1226-1312) türkçe manzûmeler yazması, ayrıca hakkında pek fazla bilgi bulunmayan, behâeddîn veled’in talebelerinden olduğu söylenen ahmed fakih’in, dünyanın geçici ve rüya olduğunu konu edinen 83 beyitlik çarhnâmesi ile evsâf-ül-mesâcid adlı mesnevîleri, bu asırda zikredilmesi gereken eserlerin başında gelmektedir. şeyyâd hamza ise ilk defa yusuf ile zeliha mesnevîsini vermek ve dinî şiirler yazmakla bu asrın bir başka simâsıdır. ayrıca 79 beyti bulunan dâsıtan-ı sultan mahmud adlı mesnevîsi zikre değer bir eserdir. diğer ...

|edebiyat dersi| 16. yüzyıl osmanlı türkçesi edebiyatı

on altıncı yüzyılda kânûnî sultan süleyman’a câmelnâme şeklinde tercüme ve takdim edilen; abdi mûsâ tarafından 1429-30 (h.833) yılında yazılan camasbnâme, ikinci murad devrinin bir başka mesnevîsidir. 5122 beyit olan eser, daha çok, bir masal kitabıdır. fakat eserde danyal peygamberin hayatı ile ilgili bir kısım da vardır. 1436 (h.839) yılında yazılan mesnevî-i murâdiyye’ye gelince eser, hayatı hakkında bilgi bulunmayan mevlevî şâir muinüddîn bin mustafa tarafından yazılmıştır. mesnevî-i murâdiyye, devrin en hacimli eseri olup, hazret-i mevlânâ’nın mesnevî’sinin birinci defterinin tercüme ve şerhidir. yalnız eserde, 152 adet gazel bulunmaktadır. bunlardan birkaçı farsça'dır. eser, daha çok padişah ikinci murad hanın işaretiyle yazılmıştır ve iki cilt...

şair padişahlar'ın seçme şiirleri

osmanlı padişahlarının yazdığı şiirler   biz bülbül-i muhrik-demi gülzâr-ı firâkızÂteş kesilür geçse sabâ gülşenimizden. sultan ıı. selim (sarı selim)   ey muhibbî, âşık oldur, derd-i yârı hoş göredertten kurtulmasın kim, derdine dermân arar. kânûnî sultan süleyman   şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzânbeni bir gözleri âhûya zebûn etti felek. yavuz sultan selim   milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesikûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beniittihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz,ittihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni. yavuz sultan selim   külahın sat da harceyle, müdâhin olma bir ferde. cihanda kelle sağolsun, külâh eksik değil merde. necîb (sultan ııı. ahmed)   ekmiyen biçmedi bu mezrada velhâsılkime lâzımsa ekmek, ona l...

osmanlı'da harem

bir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. bu bizim ülkemizde de böyledir. ancak bizde iki konu vardır ki bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih. tarihle ilgili bir şeyler söz konusu olduğunda siyasetçi konuşur, gazeteci konuşur, televizyoncu konuşur vs. bir allah kulunun aklına da bu işin profosörleri bulup konuşturmak gelmez. veya gelir de, onların söyleyecekleri işlerine gelmez. tarih deyince her zaman revaçta olan konulardan bir tanesi de osmanlı ve haremidir. bunu içoğlanları takip eder. ardından valide sultanlar, kadınlar saltanatı, devşirmeler vs. böyle gider. ilim ahlakına sa...

16. yüzyıl osmanlı türkçesi edebiyatı

on altıncı yüzyılda kânûnî sultan süleyman’a câmelnâme şeklinde tercüme ve takdim edilen; abdi mûsâ tarafından 1429-30 (h.833) yılında yazılan camasbnâme, ikinci murad devrinin bir başka mesnevîsidir. 5122 beyit olan eser, daha çok, bir masal kitabıdır. fakat eserde danyal peygamberin hayatı ile ilgili bir kısım da vardır. 1436 (h.839) yılında yazılan mesnevî-i murâdiyye’ye gelince eser, hayatı hakkında bilgi bulunmayan mevlevî şâir muinüddîn bin mustafa tarafından yazılmıştır. mesnevî-i murâdiyye, devrin en hacimli eseri olup, hazret-i mevlânâ’nın mesnevî’sinin birinci defterinin tercüme ve şerhidir. yalnız eserde, 152 adet gazel bulunmaktadır. bunlardan birkaçı farsça'dır. eser, daha çok padişah ikinci murad hanın işaretiyle yazılmıştır ve iki ciltten müteşekk...

osmanlı'da harem'in gerçek yüzü

osmanlı'da harem'in gerçek yüzü bir ülkede deprem sözkonusu olursa jeologlar, hastalıklar sözkonusu olursa doktorlar, savaş sözkonusu olursa siyasiler ve askerler konuşurlar. bu bizim ülkemizde de böyledir. ancak bizde iki konu vardır ki   bunlar üzerinde herkes konumuna, birikimine, eğitimine bakmadan üstelik de allame edasıyla konuşur. bu konulardan bir tanesi dindir diğeri tarih.          tarihle ilgili bir şeyler söz konusu olduğunda siyasetçi konuşur, gazeteci konuşur, televizyoncu konuşur vs. bir allah kulunun aklına da bu işin   profosörleri bulup konuşturmak gelmez. veya gelir de, onların söyleyecekleri işlerine gelmez.          tarih deyince her zaman revaçta olan k...

2-osmanlı padişahlarının hayatı

ııı. mustafa sultan üçüncü mustafa, 28 ocak 1717 günü, istanbul'da dünyaya geldi. babası sultan üçüncü ahmed, annesi mihrişah sultan'dır. sultan üçüncü mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. çok iyi bir tahsil yaptı. astroloji ile meşgul oldu. islâm ve osmanlı tarihlerini inceledi. sultan üçüncü mustafa, son derece dindar, tutumlu, müşfik, çalışkan ve cömert bir insandı. iki dakika süren ve istanbul'un hemen hemen yarıdan fazlasını yıkan büyük depremde evlerini, yakınlarını kaybeden halka kendi kesesinden yardım etti. adaletle hükmeder, haksızlıklara asla göz yummazdı. yalandan, riyadan ve rüşvetten nefret ederdi. asla gurura kapılmaz, büyüklük taslamaz, yapamayacağı işleri vaadetmezdi. sultan üçüncü mu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !