× "

osmanlıda vergiler

" arama sonuçları

osmanlıda 17.yüzyılda iç isyanlar ve nedenleri

iç isyanların nedenleri: •osmanlı 17. yy.’ a gelindiğinde en geniş sınırlarına ulaşmıştı.buna rağmen siyasal ve ekonomik sorunlar devleti güç durumda bırakıyordu. • osmanlı’yı uzun yıllar uğraştıracak olan iç isyanların sebepleri şunlardır: 1. savaşların uzaması 2. 17. yy.’da göreve gelen birçok devlet adamı ve padişahın yetersiz oluşu. 3. memurların göreve gelmesinde rüşvet ve kayırmanın rol oynaması. 4. toprak yönetiminin bozulması. 5. tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi. 6. avrupa’daki bilim ve teknik gelişmelerine ayak uydurulmaması. 7. osmanlı parasının değer kaybetmesi.   istanbul isyanları: • istanbul isyanları yeniçeriler ve sipahiler tarafından &cce...

osmanlıda iktisadi yapı...

osmanlı malıyesıosmanli devleti, beylik döneminden itibaren sistemli bir malî teskilâta sahip olmustu. kaynaklarin verdigi bilgiye göre osmanlilardaki ilk maliye teskilâtinin murad hüdavendigâr (ı. murad) zamaninda çandarli kara halil ile karamanli kara rüstem tarafindan yapildigi belirtilmektedir. bu bilgiler isiginda meseleye bakildigi zaman osmanli maliyesinin daha ilk kurulus dönemlerinde ortaya çiktigi ve devletin buna büyük bir itina gösterdigi anlasilmaktadir. gerçekten fâtih zamaninda tedvin edilmis olan kanunnâmede "bu kanunnâme atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur" ifadesi ile tarihî bilgilere göre ilk osmanli hükümdarlarinin, bir araya getirilip tedvin edilmemis kanunnâme hükümleri ile âmil olduklari anlasilmaktadir. fâtih kanunnâmesinde yer alan "ve yilda bir kerre ...

xvıı. yüzyılda osmanlıda duraklama devri

              osmanlı imparatorluğu’nun duraklama nedenleri merkezi yönetimin bozulması osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında; xvıı. yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları ve ordunun başında seferlere çıkmamaları şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden dolayı, devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri padişahların tecrübesizliğinden yararlanan saray kadınlarının ve ağalarının devlet yönetiminde etkili olmaları önemli makamların liyakata bakılmadan rüşvet ve iltimas yoluyla dağıtılması gibi nedenler...

osmanlıda kültür ve uygarlık (2)

1- askerîler: osmanlı şehirlerinde seyfiye, ilmiye ve kalemiyeden bir çok görevli bulunurdu.bu görevlilere "askeriler" yada "ümera" denirdi.askerî(yönetenler) ve reâya(yönetilenler) arasındaki tek belirleyici fark askerîlerin vergi vermemesi, reâyanın ise vergi vermesiydi. 2)-tacîrler(tüccar): tüccarlar niteliklerine göre üç gruba ayrılmışlardı: a)- sermayedar:bunlar çoğunlukla bir malı ucuz ve bol bulunduğu dönemda alır ve fiat yükseldiğinde satarak kar ederlerdi. b)- taciri seffar: bunlar bir malı ucuz olan bölgeden alarak,pahalı olan bölgeye getirerek satarlardı. c)- örgütlenmiş tüccar: belli bir yerde mal gö...

osmanlıda coğrafi keşifler sebepleri ve sonuçları

soru: coğrafi keşifler ve sonuçlarının osmanlı devletine ekonomik ve siyasi yönden ne gibi etkileri olmuştur?coğrafi keşifler, sebepleri ve sonuçlarıa. keşiflerin sebepleri:bilinmeyen şeylere ve yerlere merak duyulması, en eski çağlardan beri insanlığın tabii bir duygusu idi. ilk çağlarda, dünyanın çok küçük bir bölümü tanınıyordu. uzak bölgelere gezi yapanları anlatıp yazdıkları daima heycan uyandırmaktaydı. orta çağda, avrupa’dan uzak doğu’ya giderek , çin’de kubilay kağa’nın yanında kalan marko polo’nun verdiği bilgilere çok kimse inanmamıştı. ıbn batuta, ibn fablan gibi islam gezginleri de, “bilinmeyen” ülkelere geziler yaparak, görd...

osmanlıda maliye - osmanlıda vergi sistemi

osmanlılarda maliye para: madeni paralar(sikkeler) osmanlılar 19. yüzyıla kadar altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılma paralar kullanmışlardır. bu madenlerden "darphane"de kesilen yassı yuvarlak parçacıklara sikke denilirdi. bunların gümüşten olanına akçe, altından olanına da sikke-i hasene(sultani) yada "kırmızı" denilirdi. ilk osmanlı parası osman bey tarafından bastırıldı. orhan bey zamanında bastırılan gümüş paraya "akçe" denildi. fatih amanında basılan altın paraya da sultani adı verildi. sikkelere bakır katılmasına ayar denilirdi. bu tip paralara kırkık akçe adı verilirdi. sonraki dönemlerde çeşitli isimlerde sikkeler piyasaya sürülmüştür.bunlar guruş,para, pul, metelik, mecidiye d...

osmanlıda maliye - osmanlıda vergi sistemi

osmanlılarda maliyepara:madeni paralar(sikkeler) osmanlılar 19. yüzyıla kadar altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılma paralar kullanmışlardır. bu madenlerden "darphane"de kesilen yassı yuvarlak parçacıklara sikke denilirdi. bunların gümüşten olanına akçe, altından olanına da sikke-i hasene(sultani) yada "kırmızı" denilirdi. ilk osmanlı parası osman bey tarafından bastırıldı. orhan bey zamanında bastırılan gümüş paraya "akçe" denildi. fatih amanında basılan altın paraya da sultani adı verildi. sikkelere bakır katılmasına ayar denilirdi. bu tip paralara kırkık akçe adı verilirdi. sonraki dönemlerde çeşitli isimlerde sikkeler piyasaya sürülmüştür.bunlar guruş,para, pul, metelik, mecidiye d...

osmanlıda maliye - osmanlıda vergi sistemi

osmanlılarda maliyepara:madeni paralar(sikkeler)osmanlılar 19. yüzyıla kadar altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılma paralarkullanmışlardır. bu madenlerden "darphane"de kesilen yassı yuvarlak parçacıklara sikkedenilirdi. bunların gümüşten olanına akçe, altından olanına da sikke-i hasene(sultani) yada"kırmızı" denilirdi.ilk osmanlı parası osman bey tarafından bastırıldı. orhan bey zamanında bastırılan gümüşparaya "akçe" denildi. fatih amanında basılan altın paraya da sultani adı verildi.sikkelere bakır katılmasına ayar denilirdi. bu tip paralara kırkık akçe adı verilirdi.sonraki dönemlerde çeşitli isimlerde sikkeler piyasaya sürülmüştür.bunlar guruş,para, pul,metelik, mecidiye dir.kağıt pa...

osmanlıda maliye - osmanlıda vergi sistemi

osmanlılarda maliyepara:madeni paralar(sikkeler) osmanlılar 19. yüzyıla kadar altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılma paralar kullanmışlardır. bu madenlerden "darphane"de kesilen yassı yuvarlak parçacıklara sikke denilirdi. bunların gümüşten olanına akçe, altından olanına da sikke-i hasene(sultani) yada "kırmızı" denilirdi. ilk osmanlı parası osman bey tarafından bastırıldı. orhan bey zamanında bastırılan gümüş paraya "akçe" denildi. fatih amanında basılan altın paraya da sultani adı verildi. sikkelere bakır katılmasına ayar denilirdi. bu tip paralara kırkık akçe adı verilirdi. sonraki dönemlerde çeşitli isimlerde sikkeler piyasaya sürülmüştü...

örfi vergiler (tekâlifi örfiyye)

örfi vergiler (tekâlifi örfiyye) osmanlılarda ser'î vergilerin yanında, temeli ihtiyaçlardan doğan ve örfe dayanan bir verginin daha bulunduğuna temas edilmişti. bu, örfî vergiler veya tekâlif-i örfiyye denilen ayrı bir kategoride mütalaa edilir. osmanlı devleti, kendisinden önceki diğer devletlerde olduğu gibi, örfî vergileri belirleyip koymak zorunda idi. zira devrin özelliği diyebileceğimiz harpler, durmaksızın devam ediyor ve ser'î vergiler de bu durumun yüklediği masrafları karşılamaktan uzak bulunuyordu. külliyetli miktarda askerin beslenmesi, donatılması ve harbe hazır bir duruma getirilebilmesi ile donanmanın hazır halde bulundurulması gibi mecburiyetler, devleti böyle bir vergiy...

osmanlı devleti'nde maliye ve vergiler

osmanli devleti, beylik döneminden itibaren sistemli bir malî teskilâta sahip olmustu. kaynaklarin verdigi bilgiye göre osmanlilardaki ilk maliye teskilâtinin murad hüdavendigâr (ı. murad) zamaninda çandarli kara halil ile karamanli kara rüstem tarafindan yapildigi belirtilmektedir. bu bilgiler isiginda meseleye bakildigi zaman osmanli maliyesinin daha ilk kurulus dönemlerinde ortaya çiktigi ve devletin buna büyük bir itina gösterdigi anlasilmaktadir. gerçekten fâtih zamaninda tedvin edilmis olan kanunnâmede "bu kanunnâme atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur" ifadesi ile tarihî bilgilere göre ilk osmanli hükümdarlarinin, bir araya getirilip tedvin edilmemi...

osmanlıda 17. yüzyıl iç isyanları

17. yüzyıl iç isyanlarıisyanların genel nedenleri1. xvıı. yüzyıl ile birlikte idari, askeri ve mali yapının bozulması2. merkez ve taşra yönetiminin bozulması ile devlet otoritesinin zayıflaması3. eyaletlerde yaşanan denetim güçlüğü 4. beylerbeyi ve sancak beylerinin bu yüzyılda yapılan savaşların uzun sürmesi ile yönetmek zorunda kaldıkları topraklarda bulunması5. tımar sisteminin dejenere olması nedeniyle üretimin azalması, fiyatların artması, dolayısı ile ekonominin bozulması.6. ordu ve memurların disiplinsizliği yüzünden halkın devlete karşı güveninin zedelenmesi.istanbul isyanlarıözellikleri1. xvıı. yüzyılda meydan gelen istanbul isyanlarının elebaşları yneiçeriler ve sipahilerdi.2. isyanlar...

osmanlıda toprak yönetimi

toprak yönetimimiri arazibu topraklar her türlü işletim hakkı devlete ait olan topraklardı. bu topraklar, topraktan alınan verginin büyüklüğü ve hizmete göre çeşitli bölümlere ayrılmıştı. miri toprak üzerinde yaşayan kişiler, bu toprakların asıl sahibi olmayıp, kiracı konumundaydılar.osmanlı devleti'nde miri toprağın kullanım şekli şu şekilde idi : tımar sisteminde; bir kısım asker ve ya devlet görevlilerine belirli bölgelerde vergi kaynakları tahsis edilir, karşılık olarak da onlardan devlet görevlilerine belirli bölgelerde vergi kaynakları tahsis edilir, karşılık olarak da onlardan devlet için bir takım hizmetler beklenirdi. miri arazi de de; osmanlı devleti, bir toprağı fethettiğinde, ki bu toprağın...

çingene sancağı ve osmanlıda çingeneler

osmanlı imparatorluğu’nda da rumeli topraklarında yaşayan çingeneler ayrı yönetim sayılmışlardı. çingene sancağı olarak adlandırılan bu yönetim biriminde, çingenelerin yönetsel, mali ve askeri işleri düzenlenirdi.hukuki vaziyetleri. xvı. asrın başlarından itibaren, rumeli'deki çingeneleri, askeri maksatlar ile vücuda getirilen diğer bazı teşekküller gibi, bir teşkilata bağlı görüyoruz. mekezi kırkkilise olan ve eski hisar-ı zağra, hayrabolu, malkara, döğenci-eli, incügez, gümülcüne, yanbolu, pınar-hisar, pravadi, dimetoka, ferecik, ipsala, keşan ve çorlu mıntıkalarını ihtiva eden bir çingene livası ihdas eedilmiş ve çingeneler vaktiyle anadolu'da vücuda getirilip, sonradan rumeli'ye de naklonunan müsellem teşkilatına sokulmuştu. yine rumeli'de mevcut çirmen, kızılca...

osmanlıda lale kültürü

      ı. giriş      bir toplumun ruh halini anlamak için, o toplumun uğraşlarına bakmak gayet mantıklı olabilir. lâle sevgisinin özellikle osmanlı devleti’nin çöküş döneminin, en gösterişli zamanında  bir tutku haline gelmesi sosyolojik açıdan  değerlendirilmesi gereken bir konudur. halk ve saray çevresinin bu çiçeğe karşı beslediği sevginin kaynağı, o dönemdeki iç ve dış durumlardan kaynaklanabilir. artık avrupa’daki  topraklarını kaybetmeye başlayan osmanlı devleti pasarofça anlaşmasıyla girdiği barış dönemini, lâle devri adıyla yaşamıştır. bu dönemde padişah ve saray çevresi büyük bir israfa başlamış, halk bu dönemde ağır vergiler altında ezilmiştir. bu döneme lâle devri denmesinin sebebi yeni yapılan bahçele...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !