× "

problem kurma ve çözme 4sñnñf

" arama sonuçları

problem çözmede bilgi analizi

8. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecince kullandığı bilgi türlerinin analizi başlığı : 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecince kullandığı bilgi türlerinin analizi konu : problem çözmenin matematik müfredatlarının merkezinde olması, bu konuya matematik eğitimcilerinin ayrı bir önem vermesine neden olmuştur. bu alanla ilgili yapılan araştırmalar, problem çözme sürecini etkileyen faktörler üzerine yoğunlaşmıştır. bir problem yazar : ilhan karataş - bülent güven tarih : 30.04.2003 e-mail : &nbs...

ilkokuma yazma öğretimi

ilkokuma yazma öğretimi       günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir. bu süreçte türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerin de geliştirilmesi beklenmektedir. buradan hareketle, ilköğretim birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma-yazma öğretimini...

g.doğu anadolu probleminin anlaşılması ve türk milliyetçiliği (2

  ikinci bölüm:1920 den günümüze kadar olan kürt hareketleri                                                      derleyen l.numan esmerligil                                                haziran 2009 bandırma değerli arkadaşlar, konuşmamın bu ikinci bölüm&...

ekip nedir

  1.ekip 1.1.ekibin tanımı ve oluşturulması ekip önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için biraraya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur.1daha spesifik olarak ekip; kendini işe adamış işgücünün ana ekseni ve insan kaynakları planının bir parçası olan işgören-işveren ilişkileri stratejisinin temel unsurudur. enm.blogcu.com.en sade anlatım ile; başarıya ulaşmak isteyenin veya başarıya ulaşıp da korumak isteyenin yaptığı mal ve hizmet üretimini sürdürmesine yardımcı olanların tümünden oluşur.2 organizasyonun ulaştığı aşama ve karşılaştığı sorunlar ve çalışanların kuruluşa katkıları, ihtiyaç ve umutları hakkında açık,dür&u...

trabzon da tehcir ve sonrası

trabzon da tehcir ve sonrası azınlıklara dair çeşitli problemler yazar ibrahim ethem atnur friday, 29 february 2008 xıx. yüzyılda osmanlı devleti içerisinde başlayan isyan hareketleri başarı ile neti-celenmeye başlamış, osmanlı toprağından yeni devletler ortaya çıkmıştı. osmanlı ülkesinde yaşayan rum ve ermeniler de fırsattan istifade ederek birtakım ayrılıkçı faaliyetlere başladı ve bunlar kendileri için en iyi ortamı ı. dünya savaşı esnasında elde ettiler. savaş başlamadan ermeni ileri gelenleri ile görüşen talat ve enver paşalar onları ikaz ettilerse de sonuç alınamadı. savaşın başlaması ile birlikte daha önce itilâf devletleri ile anlaştıkları ve hazırlıklarını da yaptıkları şekilde ermeniler, &...

yüzde faiz ve havuz hareket problemleri,denklem kurma problemler

  yüzde faiz ve havuz hareket problemleri   denklem kurma problemlerý   a. problem çözme stratejýsý ü bir soruyu çözmek için verilen zamanýn % 75 ini soruyu anlamaya, % 17 sini çözme yolunu oluþturmaya % 8 ini de soruyu çözmeye ayýrmalýsýnýz. buna göre, sorularý çözerken...

beyin temelli öğrenme

         beyin temelli öğrenme insan beyninin işlev ve yapısına dayanan, nörobilim, nörodilbilim ve bilişsel psikoloji ile bağlantı kuran bir öğrenme yaklaşımıdır. geleneksel öğretim yöntemleri beynin doğal öğrenme sürecini göz ardı ettiği için öğrenciyi bilgiyi ezberlemeye yöneltmektedir. beyin temelli öğrenme stratejilerini kullanarak bireyler tam öğrenme düzeyinde anlamlı öğrenir ve kendi bilgilerini yapılandırırlar. beyin temelli öğrenme, öğretime gelişimsel ve sosyo-kültürel açıdan bakan, insan beyninin yapısı ve fonksiyonları üzerine temellendirilmiş bütüncül bir yaklaşımdır beyin temelli öğrenmenin felsefesi, n...

2009–2010 öğretim yılı ı.dönem ı. sınıflar 1.zümre öğretme

……………. ilköğretim okulu 2009–2010 öğretim yılı ı.dönem ı. sınıflar 1.zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı tarih:04.09.2009 saat:11.00 yer: öğretmenler odası gündem maddeleri 16. açılış: saygı duruşu ve istiklal marşı 17. sınıfların oryantasyonu 18. ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi 19. zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi 20. 2009–2010 iş takviminin incelenerek, kazanımlara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi. 21. 1.sınıf düzeyine uygun sosyal kulüplerin belirlenmesi 22. öğrenci kılık ve kıyafetleri 23. öğrenci grafiklerinin düzenlenmesi 24. öğrencilerin ders araç ve gereçlerini...

2009-2010 eğitim-öğretim yılı 1.dönem 1.sınıf zumresı

……………. ilköğretim okulu 2009–2010 öğretim yılı ı.dönem ı. sınıflar 1.zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı tarih:04.09.2009 saat:11.00 yer: öğretmenler odası gündem maddeleri 16. açılış: saygı duruşu ve istiklal marşı 17. sınıfların oryantasyonu 18. ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi 19. zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi 20. 2009–2010 iş takviminin incelenerek, kazanımlara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi. 21. 1.sınıf düzeyine uygun sosyal kulüplerin belirlenmesi 22. öğrenci kılık ve kıyafetleri 23. öğrenci grafiklerinin düzenlenmesi 24. öğrencilerin ders araç ve gereçlerini...

2009-2010 eğitim-öğretim yılı 1.dönem 1.sınıf zumresı

……………. ilköğretim okulu 2009–2010 öğretim yılı ı.dönem ı. sınıflar 1.zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı tarih:04.09.2009 saat:11.00 yer: öğretmenler odası gündem maddeleri 16. açılış: saygı duruşu ve istiklal marşı 17. sınıfların oryantasyonu 18. ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük planların düzenlenmesi 19. zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi 20. 2009–2010 iş takviminin incelenerek, kazanımlara ayrılacak sürelerinin belirlenmesi. 21. 1.sınıf düzeyine uygun sosyal kulüplerin belirlenmesi 22. öğrenci kılık ve kıyafetleri 23. öğrenci grafiklerinin düzenlenmesi 24. öğrencilerin ders araç ve gereçlerini...

okulöncesi öğretmenlerinin programı, yapısalcılık yaklaşımını ta

okulöncesi öğretmenlerinin programı, yapısalcılık yaklaşımını tanıma ve uygulamaları ile ilgili yeterlilik ve yetersizliklerinin değerlendirilmesi aslı hancı  ktü fatih eğitim fakültesi, ilköğretim bölümü, okulöncesi öğretmenliği anabilim dalı öğrencisi, trabzon özet              bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan, mesleki deneyimi az olan ve mesleki deneyimi fazla olan öğretmenlerin, okul öncesi eğitim programları doğrultusunda değişen yöntem ve yaklaşımları tanımaları, takip etmeleri ve uygulamalarındaki yeterlilik ve yetersizliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. bu amaca yönelik yapılan çalış...

bilgisayar ödevleri full

lise 1--rasyonel sayılarkesir çeşitlerirasyonel sayıların eşitliğiyansıma simetri geçişmerasyonel sayılar kümesinde işlemlertoplama çıkarma çarpma ve bölme işleminin özelliklerirasyonel sayılarda sıralamaobeb ve okekrasyonel sayıların yoğunluğuondalık sayılardevirli ondalık sayıkesir problemlerirasyonel sayılarla ilgili çözümlü testler16 sayfa--lise 2--ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleriikinci dereceden fonksiyonlar ve grafiklerparobol çizimleritepe noktası, simetri eksenigrafik çizimleriparabol denkleminin bulunmasınoktalara ve doğrulara göre parabol denklemieşitsizlik sistemleriiki bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin analitik düzlemde grafikle çözümüparabolun düzl...

ııı. insan hakları

sayfa:22/44 [ ııı. insan hakları ] hakka, “hukukun koruduğu menfaat”; insan haklarına da, “insana insan olduğu için, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklar” şeklinde bir tanım getirilebilir. ayrıca “insan hakları, insanın sahip olduğu özgürlüklerin belirgin ve kullanılabilir hale gelmesi” şeklinde tanımlanabilir. ancak hak ve özgürlük kavramlarının insan zihninde yaptığı çeşitli çağrışımlar ve bu iki kavram etrafında tarihsel süreçte teori ve pratikte oluşan zengin birikim sebebiyle bu tarz tanımların belli ölçülerde belirsizlik ve izâfîlik taşıdığı da açıktır. çünkü insanlar farklı dinlere, kültür ve geleneklere, toplumsal yapı ve siyasî rejimlere sahiptir veya b...

genel öğretim metodları-2

4) problem çözme metodu tabiat içinde insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin başında, onun karşılaştığı problemleri akıl, bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözebilmesi gelir. her çevre ve her devir, insanın karşısına yeni problemler çıkartır. her yaşın, cinsin, mesleğin v.s. ayrı problemleri olur. problemler maddî olur, manevî olur; sosyal olur, psikolojik ve bireysel olur. tarihin her devrinde, her coğrafyada insanlar karşılaştıkları problemleri kendilerine has yöntemlerle iyi veya kötü çözmüşlerdir. problemler ve insanlarda onu çözme gücü olmasa, insan uygarlığı olmazdı. insan topluluklarının karşılaştıkları problemleri çözme biçimlerine "kültür" denmiştir. insanlar bazen problemi kendi metodlarıyla çözmeye çalışırken, bazen de başka toplum ve insanların çözüm biçiml...

oluşturmacı öğretim tasarımı ve yaratıcılık

  oluşturmacı öğretim tasarımı ve yaratıcılık constructivist ınstructional design and creativity  arş. gör. erdoğan tezci, fırat üniversitesi eğt. fak aysun gürol, f. ü. sosyal bilimler enstitüsü, doktora öğrencisi     özet               oluşturmacılık bir öğretim yaklaşımı olmamasına rağmen, bilmenin ve öğrenmenin bir modelini sunar. oluşturmacı öğretim tasarımı yaratıcılık eğitimi açısından geleneksel öğretime göre daha etkilidir. oluşturmacı tasarımın bütün bileşenleri bireylerin yaratıcı olarak gelişmesine katkı sağlar. anlam oluşturmaları için öğrenenlere sorumluluk yükler. bu, öğrenme çevresine  esneklik sağlar. öğretmenin  rolü dramatik olarak değişmektedir. öğretmenin yeni işi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !