× "

rindane 1982

" arama sonuçları

rindane

gökkubbenin altında söylenmedik, yazılmadık söz yoktur. bu çark döndükçe, mekanlar, dil değişse de, tavırlar, vurgular ve tonlamalar  farklılaşsa da, sözcükler tekrarlanacaktır. mutluluk ve sevinç, keder ve üzüntü, küsüş ve güceniş, kin ve nefret, sevgi ve aşk, yaşanmadık hiçbir şeyde kalmamıştır. hiçbir şey ilk değildir. her zaman başkalarına akıl verirken kendi yanlışlarını görmeyen insanlarda olacaktır. aklım, hamlıktan pişmeye, oradan da yanmaya uzanan çizginin mutluluğuna açılan kapısıdır; orda olanları sen nereden bileceksin? âh ile geçen gecelerimde gölgem yegâne arkadaşım; herkesin bildiği şeyi sezememiş, kendisi için değ...

15.yy türk edebiyatı

  15. yüzyıl  türk edebiyatı2. murad tezkirelere göre dönemin ilk şair padişahıdır. 1421-1451 tarihleri arasında tahtta kalmış şiirlerini muradi mahlasıyla yazmıştır. çok güzel şiirlerinin olduğunu tezkirelerden anlıyoruz. ama divanı elimize geçmemiştir. fatih sultan mehmet (avni)ikinci murad ın oğludur. çök iyi bir eğitim gören fatih edebiyatla ilgilendiği gibi din felsefesi coğrafya ve astronomi ile de ilgilenmiştir. fatih iyi bir devlet adamıdır ayrıca bilim adamıdır. icatlar da yapmıştır. avni mahlasını kullanmıştır. fatihin istanbul’u almasıyla anadolu birliği tamamlanmış istanbul başkent olmuştur. dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim adamlarını sanatçıları her türlü imkânı s...

bitmeyen kavga

fuzulî üstadın fars diliyle yazdığı rind ü zahid adlı bir kitabı vardır. zahid bir baba ile rind bir oğlun seyahat hikâyesinin anlatıldığı eserde zahir ile batın, sevap ile günah, mağfiret ile masıyet, hakikat ile mecaz, suret ile derun gibi zıt fikirler tartışılır.zahid, dinin emrettiği şekilde yaşayan ve bakış açısını dine göre düzenleyen bir kişilikte olup görünüş (temsil), sevap (vicdan), mağfiret ve hakikati savunurken rind hep onun dediklerinin tersini yapar, meyhaneyi över, hakikati mecazda görür (sembollere sığınma), batın (kişisellik) yanlısıdır, babasının günah saydığı şeyleri çekinmeden işler vs. ona göre mademki dünya fanidir, öyleyse fanilik diyarında akıllı ile deli birdir. de...

kayseri'de bir ilk eskidostlar fasıl evi 4. yaşına girdi.

kayseri'de  tsm dinlenebilecek tek mekan olarak iddialı bir  üç yılı geride bırakırken bu zaman zarfında tanıştığımız tüm musıkişinas dostlarımıza gönül dolusu sevgi ve saygılarımızı sunarız.durmak yok yola devam diyerek doğru bildiğimiz yolda musıkimizin bir katresi olmaktan şeref duymaktayız bu heyecanla ölüm biz musıki yolcularını sizden alana dek birlikte yürümeye devam edeceğiz muhabbetlerimle...                                                        &nb...

divan edebiyatı terimleri sözlüğü 1

divan edebiyatı terimleri sözlüğü 1   divan sözcüğünün sözlük bakımından iki anlamı vardır: belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türüne divan denir. kalıp "fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" şeklindedir. divan sözcüğü, ikinci olarak, divan tarzında şiir yazan sanatçıların eserlerini topladıkları kitap anlamına gelir. divan, klasik türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerden bestelenen şarkıları tanımlar. bu kıtalar birbirlerinden ara nağmelerle ayrılır. her kıtanın başında genellikle "ah", "yâr" gibi bir terennüm sözcüğü eklenir. kıtalardan biri yer yer ritimsiz okunacak şekildedir. bir diğer kıta da "doğaçlama" görüntüsü vermesi amacıyla tümüyle ritimsiz olarak bestelenir. divan, aynı zamanda islam devletlerinde idari yargı, maliye, askerlik...

matematiğin tarihçesi, rindane, rms, hava kirliliği nedenleri, a

matematiğin tarihçesi, rindane, rms, hava kirliliği nedenleri, analitik hiyerarşi, gaz kromotografisi, canlıların yaşam, dörd halife, eğrisel hareket, kaderin cilvesi, telerozyon, kanunname-i ali osman, kanuni esasi, tez içeriği, dede korkut masallari, kalsiyum, aöf, dişli kutusu, 2. dünya savası ve sonucları, idrar yolu, coğrafi keşiflerin osmanlı devletine etkileri, kup, teknolojinin getirdiği yenilikler, slogan, ulasımın faydaları, 30 pus, cumhuriyet donemi modasi, küba krizi, organlarımızın resimleri, bozgunda, grafik sanatlar, 0 258, pasinler savaşı, sayılar, sky jack, 4.sınıf matematik soruları, if clauses, boru çekme, bilgi toplumu ve türkiye, epıskop, sözcükte anlam, atatürkün önderliği, bitkilerin özellikleri, cok kanalli kuyruk modelleri, eski yunan, genel türk tarihi, volkan...

ya ben gazelin oluşumu ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi almak

gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. gazelin ilk beyti "matla", son beyti ise "makta" adını alır. matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. birden fazla musarra beytin bulunduğu gazel "zü'l-metali", her beyti musarra olan gazel ise "müselsel" gazel adıyla bilinir. ilk beyitten sonraki beyte "hüsn-i matla" (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten öncekine "hüsn-i makta" (son beyitten güzel olması gerekir) denir. gazelin ...

divanedebiyatı nazım sekılleri

edebiyatı nazım şekilleri divan edebiyatı nazım şekillerigazel: aşk, şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. gazelin ilk beytine matla (şiirin doğduğu), son beytine makta (şiirin kesildiği) denir. makta beytinde gazelin kafiye ve ölçüsüne karar verilir. makta beytinde şairin mahlası bulunur. en güzel beyit ise beytül-gazel adı ile anılır. konu bütünlüğü olan gazele yek-ahenk, her beyti çok güzel olan gazele yek-avaz adı verilir. divan şiirine en çok kullanılan nazım şekillerindendir. bu sahada fuzulî, baki, nedim gibi şairler mükemmel örnekler vermişlerdir. gazelin kafiye düzeni aa, ba, ca, da, ea, fa ... şeklindedir. aruzun uzun kalıplarıyla yazılır, bu yönü itibariyle mesneviden ayrılır. gazeli oluşturan mısraların ortasında iç kafiye varsa bu...

yazı

site kılavuzu mecaz   tecahül-i arif   hüsn-i talil   kinaye   aruz   kaside   gazel   rubai   terci-i bend / terkib-i bend   murabba   müstezat   şarkı   mersiye   şehrengiz   muamma   lugaz   münacat   tezkire   kısas-ı enbiya   divan sözcüğünün tanım divan sözcüğünün sözlük bakımından iki anlamı vardır: belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türüne divan denir. kalıp "fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" şeklindedir. divan sözcüğü, ikinci olarak, divan tarzında şiir yazan sanatçıların eserlerini topladıkları kitap anlamına gelir. divan, klasik türk müziğinde ...

edebiyat

mecaz   tecahül-i arif   hüsn-i talil   kinaye   aruz   kaside   gazel   rubai   terci-i bend / terkib-i bend   murabba   müstezat   şarkı   mersiye   şehrengiz   muamma   lugaz   münacat   tezkire   kısas-ı enbiya   divan sözcüğünün tanım divan sözcüğünün sözlük bakımından iki anlamı vardır: belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türüne divan denir. kalıp "fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" şeklindedir. divan sözcüğü, ikinci olarak, divan tarzında şiir yazan sanatçıların eserlerini topladıkları kitap anlamına gelir. divan, klasik türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerd...

gazel

gazel divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. önceleri arap edebiyatında kasidenin tegaüzzül adı verilen bir bölümü iken sonra ayrı bir biçim halinde gelişmiştir. gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir. gazelin ilk beyti "matla", son beyti ise "makta" adını alır. matla beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklıdır (musarra). sonraki beyitlerin ilk dizeleri serbest ikinci dizeleri ilk beyitle uyaklı olur. birden fazla mussarra beytin bulunduğu gazel "zü'l-metali", her beyti musarra olan gazel ise "müselsel" gazel adıyla bilinir. ilk beyitten sonraki beyte "hüsn-i matla" (ilk beyitten güzel olması gerekir), son beyitten öncekine "hüsn-i makta" (son beyitten güzel olmalı gerekir) gazelin en güz...

divan edebiyatı v.3

divan edebiyatı nazım biçimleri a. biçimlerine göredivan şiiri, nazım biçimleri bakımından zengindir. nazım biçimleri beyit ve bend temeline dayanır. beyit temeline dayananlar "aynı" ve "ayrı" uyaklı (kafiyeli) olmak üzere ikiye ayrılır. aynı uyaklıların başlıcaları "gazel", "kaside" ve "müstezat"tır. ayrı uyaklı tek nazım biçimi ise "mesnevi".bend’lerden oluşan nazım biçimleri de tek bendli ve çok bendli olarak ikiye ayrılır. tek bendliler "rubai" ve "tuyuğ", çok bendliler ise "musammat" ana başlığı altında toplanan "murabba", "şarkı", "muhammes", "tahmis", "tardiye", "tasdir", "müseddes", "tesdis", "müsebba", "tesbi", "müsemmen", "tesmin", "muaşşer", "taşir", "terkib-i bend", "terci-i bend"dir. bunun dışında "müfred" (tek beyit) ve "azade" de (tek mısra) anılabilir. uyak (kafiye) ş...

divan edebiyatı

  divan sözcüğünün tanım divan sözcüğünün sözlük bakımından iki anlamı vardır: belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türüne divan denir. kalıp "fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" şeklindedir. divan sözcüğü, ikinci olarak, divan tarzında şiir yazan sanatçıların eserlerini topladıkları kitap anlamına gelir. divan, klasik türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerden bestelenen şarkıları tanımlar. bu kıtalar birbirlerinden ara nağmelerle ayrılır. her kıtanın başında genellikle "ah", "yâr" gibi bir terennüm sözcüğü eklenir. kıtalardan biri yer yer ritimsiz okunacak şekildedir. bir diğer kıta da "doğaçlama" görüntüsü vermesi amacıyla tümüyle ritimsiz olarak bestelenir. divan, aynı zamanda islam devletlerinde idari yargı, maliye, askerlik ve yönetimle ilgili işleri y...

divan edebiyatı nazım biçimleri

divan edebiyatı nazım biçimleri a. biçimlerine göre divan şiiri, nazım biçimleri bakımından zengindir. nazım biçimleri beyit ve bend temeline dayanır. beyit temeline dayananlar "aynı" ve "ayrı" uyaklı (kafiyeli) olmak üzere ikiye ayrılır. aynı uyaklıların başlıcaları "gazel", "kaside" ve "müstezat"tır. ayrı uyaklı tek nazım biçimi ise "mesnevi".       bend’lerden oluşan nazım biçimleri de tek bendli ve çok bendli olarak ikiye ayrılır. tek bendliler "rubai" ve "tuyuğ", çok bendliler ise "musammat" ana başlığı altında toplanan "murabba", "şarkı", "muhammes", "tahmis", "tardiye", "tasdir", "müseddes", "tesdis", "müsebba", "tesbi", "müsemmen", "tesmin", "muaşşer", "taşir", "terkib-i bend", "terci-i bend"dir. bunun dışında "müfred" (tek beyit) ve "azade" de ...

klasik türk edebiyatı (ı)

klasik türk edebiyatı(divan edebiyatı)   divan sözcüğünün tanımıdivan sözcüğünün sözlük bakımından iki anlamı vardır: belli bir kalıpla yazılan ve besteyle okunan şiir türüne divan denir. kalıp "fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" şeklindedir. divan sözcüğü, ikinci olarak, divan tarzında şiir yazan sanatçıların eserlerini topladıkları kitap anlamına gelir. divan, klasik türk müziğinde ise en az üçer kıtalık şiirlerden bestelenen şarkıları tanımlar. bu kıtalar birbirlerinden ara nağmelerle ayrılır. her kıtanın başında genellikle "ah", "yâr" gibi bir terennüm sözcüğü eklenir. kıtalardan biri yer yer ritimsiz okunacak şekildedir. bir diğer kıta da "doğaçlama" görüntüsü vermesi amacıyla tümüyle ritimsiz olarak bestelenir. divan, aynı zamanda islam devletlerinde idari yargı, maliye, asker...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !