× "

romanın tanımı

" arama sonuçları

roman

romanın tanımı ve niteliği roman anlatım yolu olarak düzyazının kullandığı bir edebiyat türüdür.en genel anlamıyla insanların söylemlerini, iç dünyalarını toplumsal bir olayı ya da bir durumu ayrıntılarıyla anlatan bir tür olarak tanımlanabilir. bir başka tanıma göre olmuş ya da olabilecek olayları anlatan uzun edebiyat eserleridir.   roman terimi nereden gelmektedir ? roman terimi,roma imparatorluğunun içindeki halkların kullandıkları latinceye verilen addır.latincede kullanılan bu dillere roman dilleri denir. romanın özellikleri romanın uzun oluşu kişilerin sayıca çokluğu özellikle baş kahramanın yaşayışının ayrıntılı anlatılması geniş bir zaman parçasın...

roman, tanımı, özellikleri

roman, romanın tanımı, roman nedir?   * belli bir tarihsel ya da coğrafi çevre içindeki belli bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, bu insan ya da insanların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen ve belli bir uzunluğu aşan anlatılar için kullanılan edebi terimdir. edebi türler içinde en yenisidir. çünkü matbaanın bulunması ve kentsoylu bir okur kitlesinin ortaya çıkmasından sonra gelişmiştir.   * aslında tanımlanması en zor edebi türdür. gelişmesini tamamlamamış tek türdür denebilir. bunun bir nedeni romanın tarihsel koşullara bağlı olması, diğer nedeni ise yazarına geniş...

romanın tanımı, "roman” sözcüğü nereden geliyor? konuları

romanın tanımı insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî türe ve bu türde yazılmış eserlere roman denir. türkçe'ye fransızca'dan geçmiştir. "roman” sözcüğü nereden geliyor?  roma imparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk lâtincesine verilen addır. sonraları, herkesin anlayabilmesi için romalıların kullandığı dille (latinceyle)  yazılan destan ve hikâyelere "roman" adı verilmiştir. sözcüğün aslı buradan gelir. roman sözcüğü,...

polisiye roman üzerine bir inceleme ı

onur akbaş* ı.giriş            bilindiği gibi edebiyat, gelişimini, içinde bulunduğu dönemin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerinden bağımsız olarak oluşturamaz. ortaya konulan edebi ürünler ister toplumsal fayda amacı güdülerek oluşturulsun isterse sadece bireyi ve sanatı merkeze alarak oluşturulsun mutlaka ortaya çıktığı dönemden izler taşır. hangi maksatladır bilinmez ama; her ne kadar bazılarının iddia ettiği şekliyle divan edebiyatımız, eğer bütünüyle toplumdan kopuk bir edebiyat olsaydı biz, en basit ve en bariz şekliyle karşımızda duran fuzuli’nin “şikayetname” isimli eserini örnek verme şansına dahi sahip olamayacakt...

paragraf nedir tanımı ve özellikleri

paragraf   paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez.       bu konudaki sorular paragrafın değişik özellikleriyle ilgilidir. genellikle paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceleri, konusu, başlığı sorulur ya da paragrafın oluşturulmasıyla ilgili özellikler üzerinde durulur. bir veya iki tane soruda da paragrafın anlatımıyla...

11. sınıf lise 3 dil ve anlatım dersi anlatım türleri konusu ede

edebi türler tanımıedebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini kapsar. roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.şiir ve türleri * dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi ...

romanın tanımı, "roman” sözcüğü nereden geliyor? konuları

romanın tanımıinsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî türe ve bu türde yazılmış eserlere roman denir. türkçe'ye fransızca'dan geçmiştir."roman” sözcüğü nereden geliyor? roma imparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk lâtincesine verilen addır. sonraları, herkesin anlayabilmesi için romalıların kullandığı dille (latinceyle)  yazılan destan ve hikâyelere "roman" adı verilmiştir. sözcüğün aslı buradan gelir. roman sözcüğü, batı edebiyatında yine buradaki anlamına uygun olarak "ha...

kalpazanlar

ödevin özetiandre gidenin kendisi tarafından roman olarak adlandırdığı tek eseridir. geleneksel roman anlayışının dışında kaleme alınan kalpazanlar romanı, andre gidenin yazarlık hayatının en geniş kapsamlı ve en ilgi çekici bir ürünüdür. kitabın yazılması seneler sürmüş, romanın planı üzerinde titizlikle durulmuş ve adı sahtekarların günlüğü olarak konulmuştur. daha sonra hikaye muğlaklaşmaya ve kapalılaşmaya başlayınca kahramanlarını değiştirerek son şeklini verdi gide kalpazanlara. maceralardan bazıları günlük gazetelerden alınmış, bir çoğu da müellifin bizzat yaşadığı hadiselere dayanmaktadır. muhteva/konu: romanda belirli bir konunun mevcudiyetinden, o konunun çeşitli yönleriyle ele al...

carmen

ödevin özeticarmenprosper mèrimèeher kadın zehir gibi acıdır yalnız iki iyi anı vardırbiri yatakta öbürü ölümündepalladasyazarların, ozanların, bestecilerin öteden beri işledikleri aşk konusu edebiyata, sahneye, müziğe ölmez yapıtlar kazandırmıştır. carmen de bunlardan biridir. konusunun hareketliliği, canlılığı, acıklı, çarpıcı bir sonucu oluşu hem roman alanında hem de sahne edebiyatında başta gelen yapıtlardan biri haline getirmiştir. romantik edebiyatın en duygulu, en renkli en canlı örneklerini veren mèrimèe carmen de ilginç bir konuyu dramatik bir olaylar zinciriyle örmüş, çok etkileyici bir hava içinde işlemiştir. eser 1848’de yayımlanmıştır. samih tiry...

11. sınıf lise 3 dil ve anlatım dersi anlatım türleri konusu ede

edebi türler tanımıedebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini kapsar. roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.şiir ve türleri * dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi ...

masal nedir?(uzun tanımı)

masal halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür. bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilmiştir. masallarda olaylar tamamen hayal ürünüdür. yer ve zaman belli değildir. kahramanlar insan üstü özellikler gösterir. iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. masallarda eğiticilik esastır. çoğu kez evrensel konular işlenir. dünya edebiyatında kelile ve dimne, binbir gece masalları ünlüdür. türk edebiyatında keloğlan en tanınmış masal kahramanıdır. eflatun cem güney masallarımız derlemiş ve bir kitap halinde yayımlamıştır. doğaüstü güçlere yer veren veya gerçekçi, destansı veya alaylı bir anlatı olan masal, sözlü halk edebiyatının en eski biçimlerinden biridir. yerli, yabancı veya mahallî folklor masallarından yapılan sa...

edebiyat nedir ?, edebiyat, edebiyatın tanımı, edebiyatta türler

tanım: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. türler edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkün. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesi...

edebiyatın tanımı ve bilinmesi gerekenler, edebiyatı, türler, şi

tanım: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. türler edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkün. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise e...

edebiyatın tanımı ve bilinmesi gerekenler

tanım: okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlatım biçimidir. düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. türler edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkün. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel oarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şi...

romanın başına gelenler, insanın başına gelenlerdir / aydın çubu

    anasayfa  - "alsah" blogları indexi  - yeni dergi - yeniden dergi (turklog) - yenidendergi -dersimiz: edebiyat - rıfat ılgaz arşivi  - taşköprü'den bakış -  kastamonu net (blogcu)  - şiir sayfası  - öykü  -sinema  - atatürk - edebiyat  - roman yazıları  -alsah / blog yazıları indexi - sanat ve toplum  romanın başına gelenler, insanın başına gelenlerdiraydın çubukçu bir zamanlar, en çok okunan romanların başında 'tarihi kahramanlık romanı' diye adlandırılmış olanlar gelirdi. kapaklarında böyle yazardı. belki abdullah ziya kozanoğlu'nun, enver behnan şapolyo'nun ya da nihal atsız'ın imzasını t...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !