× "

söylev örnekleri kısa

" arama sonuçları

islamiyet öncesi türk edebiyatı

  islamiyet öncesi türk edebiyatı   islamiyet öncesi türk edebiyatı ikiye ayrılır:      a.  sözlü dönem      b. yazılı dönem   a- islamiyetten önceki sözlü dönem   islamiyet öncesi sözlü dönemin genel özellikleri:   *  eserler genellikle anonimdir. kim tarafından söylendiği belli değildir. pek az eserin sahibi bilinmektedir *  akılda daha çok kalıcı olması ve nesilden nesile aktarımda daha etkili olması sebebiyle şiir tercih edilmiştir. *  edebiyat, atlı göçebe hayatının özelliklerini yansıtır. *&nb...

11. sınıf dil ve anlatım dersi konularının anlatımı, lise 3 dil

içindekilerunıte ımetinlerin sınıflandırılmasımetinlerin sınıflandırılmasıunite ııögretıcı metinler1.mektup2.günlük (günce)3.anı (hatıra)4.biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografi5.gezi yazısı (seyahatname)6.sohbet (söyleşi)7.haber yazıları8.fıkra9.deneme10.makale11.eleştiri (tenkit)ünıte ııısözlü anlatımröportajmülakat (görüşme)söylev (hitabet, nutuk)ünıte ımetinlerin sınıflandırılmasıbu bölümün amaçlarıbu ünitenin sonunda;metinleri sınıflandıracak,ögretici metinlerin özelliklerini belirleyecek,sanat metinlerinin özelliklerini kavrayacak,ögretici metinler ile sanat metinleri arasındaki farkları ögreneceksiniz.nasıl çalısmalıyız?bilmediğiniz söz...

11. sınıf dil ve anlatım dersi konularının anlatımı, lise 3 dil

içindekilerunıte ımetinlerin sınıflandırılmasımetinlerin sınıflandırılmasıunite ııögretıcı metinler1.mektup2.günlük (günce)3.anı (hatıra)4.biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografi5.gezi yazısı (seyahatname)6.sohbet (söyleşi)7.haber yazıları8.fıkra9.deneme10.makale11.eleştiri (tenkit)ünıte ııısözlü anlatımröportajmülakat (görüşme)söylev (hitabet, nutuk)ünıte ımetinlerin sınıflandırılmasıbu bölümün amaçlarıbu ünitenin sonunda;metinleri sınıflandıracak,ögretici metinlerin özelliklerini belirleyecek,sanat metinlerinin özelliklerini kavrayacak,ögretici metinler ile sanat metinleri arasındaki farkları ögreneceksiniz.nasıl çalısmalıyız?bilmediğiniz söz...

11.sınıf dil ve anlatım kitab özeti

içindekilerunıte ımetinlerin sınıflandırılmasımetinlerin sınıflandırılmasıunite ııögretıcı metinler1.mektup2.günlük (günce)3.anı (hatıra)4.biyografi (hayat hikâyesi), otobiyografi5.gezi yazısı (seyahatname)6.sohbet (söyleşi)7.haber yazıları8.fıkra9.deneme10.makale11.eleştiri (tenkit)ünıte ııısözlü anlatımröportajmülakat (görüşme)söylev (hitabet, nutuk)ünıte ımetinlerin sınıflandırılmasıbu b**ümün amaçlarıbu ünitenin sonunda;metinleri sınıflandıracak,ögretici metinlerin özelliklerini belirleyecek,sanat metinlerinin özelliklerini kavrayacak,ögretici metinler ile sanat metinleri arasındaki farkları ögreneceksiniz.nasıl çalısmalıyız?bilmediğiniz sözc&uum...

kemalizm & küreselleşme

kemalizm kemalizm’in dayandığı temel ilkeler,bir anlamda kemalizm’in içeriğini oluşturmaktadır. kemalizm,istiklal mücadelesi ile başlamıştır. istiklal mücadelesi millet gerçeğine inanış ve varışın bir zaferi olmuştur. kemalizm herşeyden önce,medeni ve insani nitelik bir taşıyan türk milliyetçiliğini ifade etmektedir. kemalizm,önce millet haklarını tanıma ve tanıtmadır. millet egemenliğinin ifadesidir. kemalizm bir kurtuluştur,milletçe bağımsızlığa kavuşmadır. kemalizm aynı zamanda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmadır,bir diğer anlamda modernleşmedir.,hür fikir ve düşüncedir;hürriyet ve demokrasi anlayışıdır. kemalizm modern bir toplum hayatı yaşama,türk toplumuna uygun sosyal siyasal kurumlar...

dil ve edebiyat

edebiyat dile dayanır. bir şiirde, hikâyede, romanda, tiyatroda, bize heyecan veren o derin ve ulvî hisler, kafamızın içinde bir dünya yaratan hayaller ve tasvirler, varlıklarını ve tesirlerini kelimelere borçludur. musikide ses, resimde boya, mimarîde taş ne ise edebiyatta da kelime odur. duymak, düşünmek, zengin bir hayal gücüne sahip olmak, şüphesiz, mühim bir şeydir. sanatkâr, dünyayı başkalarından farklı gören insandır. fakat duygularını dile getirmeyen bir kimseye de sanatkâr denilemez. anlatabilmenin güçlüğünü hissetmeyen yazar yoktur. makberin mukaddime�sinde abdülhâk hâmid bundan şikâyet eder. mai ve siyah romanında şair ahmet cemil dil ...

yazınsal(edebi) türler

yazınsal (edebi) türlertür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. bunlar iki ana grupta incelenir: yazı türleri ve şiir türleri.düz yazı (nesir)• duygu, düşünce ve hayallerin doğal cümlelerle düzenli bir şekilde anlatılmasıdır. düz yazıda sözler belirli kalıplar içine( ölçü, kafiye vb...) sıkıştırılamaz.düz yazı türleriroman• yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman ve kişiye bağlı olarak anlatan yapıtlardır.• olaylar ayrıntılı olarak işlenir.• romanda daha geniş bir zaman söz konusudur.• kişi sayısı fazladır.• kahramanlar bütün yönleriyle tanıtılır.• edebiyatımızda ilk yerl...

edebi türler(yazı türleri)

                                                                      edebi türlerher edebî eserde, anlatılmak istenen bir mesaj vardır. bu mesaj yerine göre tarihî, dinî, ahlâkî, sosyal, ekonomik ve kültürel olabilir. edebî eserler, ele aldıkları konu ve içeriklere göre, farklı biçim ve tekniklere sahip olabilirler. bu teknikleri bilmeyenlerin edebiyat eseri yazamayacağı &acir...

edebi türler

edebi türlertür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve tek­nik özelliklerine göre ayrılmasıdır. bunlar iki ana grupta incelenir: yazı türleri ve şiir türleri.yazı türleriyazı türleri, cümleler halinde ortaya konan, sözlerin belli kalıplar içine (ölçü, kafiye, nazım şekli) sıkıştırılmadığı anlatım türleridir. bunların en önemlileri şunlardır:romanolmuş ya da olması muhtemel olayların anlatıldığı uzun yazılardır. ilk örneklerini 15. yüzyılda fransız ya­zar rabelais vermiştir. ancak asıl niteliklerini roman­tizm ve realizm akımları döneminde kazanmıştır.roman belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntıla­rıyla anlatılır. çoğu zaman şahıs kadrosu ge...

edebi türler hangi zamanda ortaya çıkmıştır?

her edebî eserde, anlatılmak istenen bir mesaj vardır. bu mesaj yerine göre tarihî, dinî, ahlâkî, sosyal, ekonomik ve kültürel olabilir. edebî eserler, ele aldıkları konu ve içeriklere göre, farklı biçim ve tekniklere sahip olabilirler. bu teknikleri bilmeyenlerin edebiyat eseri yazamayacağı âşikardır. edebiyat eseri olaylara, insanlara ve eşyaya çok değişik anlamlar verebilir. bazen insanların bağlı olduğu zaman ve mekân kavramını da aşabilir. bu onun psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih gibi bilim dallarının doğrudan ve açıklayıcı anlatımından farkını ortaya koyar. bütün bunlar, edebiyatta türler başlığı altında değerlendirilmesi gereken ana unsurlardır. edebî tür,...

atatürkün yaşamı ve eseri

gazi mustafa kemal atatürk, 1881 yılında selânik’te doğdu. babası ali rıza efendi, annesi zübeyde hanım’dır. küçük yaşta babası öldüğünden annesi tarafından büyütülmüştür. ilk öğrenimini selânik’te şemsi efendi mektebi’nde tamamlamış, bir müddet selânik mülkiye rüştiyesi’ne devam etmişse de ayrılarak askerî rüştiye’yi bitirmiştir. askerî rüştiye’den sonra manastır askerî idadisi’ni de başarı ile bitirerek harbiye’ye girmiştir. harbiye öğreniminden sonra harp akademisi’nde okumuş ve 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. mustafa kemal, harbiye’de ve harp akademisi’nde, memleket ve millet sorunları ile ilgilenmesi ve düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olar...

işte size edebiyat

klasizmedebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insanı ele almalıdır, san...

edebi akım ve kavramlar

    klasizm edebiyatta eski yunan ve roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. yeniden doğuş diye adlandırılan rönesans döneminde gelişmiştir. bu akamın izleri bir önceki dönemde rebelais ve montaigne de hatta aristoteles'tedir. klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. klasizm temellerini rönesans aristokrasisinden alır. klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır. 16. yüzyılda fransa'da doğmuştur. gerçeğin yalnızca akıl yoluyla bulunacağı savunulur. sanat ideal insan...

bir çağdaşlaşma modeli olarak atatürkçülük

bir çağdaşlaşma modeli olarak atatürkçülük temel ilkelerini mustafa kemal atatürk'ün belirlediği atatürkçülük, bir düşünce dizgesi (sistemi) olarak us (akıl) ve bilimi temel almış, türk kimliğini koruyarak çağdaşlaşmayı hedeflemiştir. türkiye cumhuriyeti devleti, ulus devleti, ulusal egemenliği ve tam bağımsızlığı temel alan laik demokratik bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. atatürk'ün hem ortaya koyduğu düşünce sistemi hem de gerçekleştirdiği toplumsal, siyasal, ekonomik genil (makro) değişim ve dönüşüm modeli, bugün dünyaya örnek ol...

bizdeki akımlar

atilla özkırımlı -------------------------------------------------------------------------------- türk yazınındaki bellibaşlı akımları, bu akımların yazın ürünlerine yansıyışlarını incelemeden önce bir bakış açısı ve buna dayalı bir yöntem saptamak gerekli. sorun, yazın akımları konusunda bilinenleri sıralamak, bilgi aktarmak değil çünkü. bilgiyi, çok boyutlu, kendi gelişim sürecinde ayrımlar gösteren bir yazın tarihine uygulamak... türk yazın tarihini hem yazın akımlarının evrensel boyutları, hem de kendi içindeki ayrımları, kendine özgülüğü içinde değerlendirmek... başka deyişle evrenselin ulusala yansıyışını gözden geçirirken, varılan bileşimlerin yanı sıra, ulusal niteliği ağır basan arayışları da göstermek... somut örnekler üzerinde durarak şöyle açıklayabiliriz bunu: yazın akımlarını...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !