× "

sağlık alanında yapılan yenilikler

" arama sonuçları

ekonomi alanında inkılaplar

bir ülkenin yükselip çağdaş ve uygar bir toplum haline gelmesini sağlayan en önemli unsur ekonomidir. ekonomik durumu zayıf olan devletler gelişemezler. eğitim, sağlık, bayındırlık gibi sorunlarını çözemezler. hatta çoğu zaman bağımsızlığını bile koruyamazlar. bundan dolayı atatürk, ekonomi alanında da yenilikler yapılamasını sağlamıştır. 1. tarım alanında yapılan yenilikler: tarımda ıslah edilmiş tohum, gübre ve makine kullanılması teşvik edilmeye başlanmıştır.örnek çiftlikler kurulmuş, ziraat okulları açılmıştır. köylüden alınan âşar vergisi kaldırılmıştır. 2. sanayi alanında yapılan yenilikler: sanayinin gelişmesi için “sanayiyi teşvik kanunu” çıkarılarak sa...

ekonomi alanında inkılaplar

bir ülkenin yükselip çağdaş ve uygar bir toplum haline gelmesini sağlayan en önemli unsur ekonomidir. ekonomik durumu zayıf olan devletler gelişemezler. eğitim, sağlık, bayındırlık gibi sorunlarını çözemezler. hatta çoğu zaman bağımsızlığını bile koruyamazlar. bundan dolayı atatürk, ekonomi alanında da yenilikler yapılamasını sağlamıştır. 1. tarım alanında yapılan yenilikler: tarımda ıslah edilmiş tohum, gübre ve makine kullanılması teşvik edilmeye başlanmıştır.örnek çiftlikler kurulmuş, ziraat okulları açılmıştır. köylüden alınan âşar vergisi kaldırılmıştır. 2. sanayi alanında yapılan yenilikler: sanayinin gelişmesi için “sanayiyi teşvik kanunu” çıkarılarak sa...

cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yenilik hareketleri

cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yenilik hareketleri halifeliğin kaldırılması islâm'da din ve devlet işleri birbirinden ayrılmaz parçalardır islâm devleti'nin başı hem ülkesinde dini koruyan bir "imam" hem de sınırların güvenliğini sağlayan bir "devlet başkanı" dır cismanî ve ruhanî olmak üzere her iki otoriteyi (iktidarı) uhdesinde toplamıştır hristiyanlık'ta olduğu gibi "kilise-devlet" ayırımı yoktur işte islâm tarihinde "dinî" ve "dünyevî" görevleri bünyesine toplayan devlet başkanlarına "halife" denmektedir saltanatın kaldırılmasından sonra hilâfet muhafaza edilmiş, abdülmecit efendi halife olarak tbmm taraf...

sağlık hizmetlerinde desantralizasyon

birinci bölüm sağlık ve sağlıkla ilgili kavramlar   1.sağlık kavramı   ‘dünya sağlık örgütü (who) sağlığı,bedensel,ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.who’ya göre sağlığın anlamı acısız,ağrısız ve zamansız gelen ölümden özgür olmak ve bunun sonucunda ortaya çıkan fiziksel,mental,sosyal verimlilik ve iyilik açsından optimal noktada bulunmaktır.’[1]   sağlık bakanlığımız tarafından 05.01.1961 gün ve 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi konusundaki kanun’un 2.maddesinde sağlığın tanımı  yapılmıştır. burada  ‘sağlık,yalnız hastalık ve maluliyetin yokluğu olmayıp bedenen, ruhen ve sosyal...

19.yy da osmanlı devletinde siyasi alanda yapılan yenilikler

19.yy da osmanlı devletinde siyasi alanda yapılan yenilikler a. fransız ihtilali ve osmanlı devleti'ne etkileri1. fransız ihtilali'nin nedenleri• ingiltere ve abd'deki demokrasi ve insan hakları ile ilgili gelişmelerin fransız halkını etkilemesi• fransa'da halkın sınıflara ayrılmış olması• kralın halka baskı yapması, kendisi lüks ve israf içinde yaşaması, halkın ise aşırı derecede yoksul olması• aydınlanma çağ’ında yetişen fransız aydınlarının insan hakları, eşitlik, adalet, demokrasi, hürriyet gibi konularda yazdıkları eserlerin halkı etkilemesi• fransa'nın 17. yüzyılda girdiği savaşlar ve gereksiz harcamalar yüzünden ekonomisinin bozulması, kralın halktan yeni vergiler almak istemesibu nedenlerden dolayı 1789'da paris'te başlayan halk ayaklanması sonunda fransa'da krallık sona erdi; meşr...

cumhuriyet döneminde hukuk alanında yapılan inkilaplar

adem furkan özcan | www.ademfurkan.com eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler. 3 mart 1924'te tevhid-i ... denizcilik alanında kabotaj kanunu çıkarılmış ve yeni liman ve iskeleler ... www.ademfurkan.com/ atatürk inkılapları - atatürk, atatürk devrimleri, atatürk ... atatürk inkılapları - en kapsamlı atatürk sitesi - atatürk inkılapları sitesi ... inkılaplar, hukuk alanında yapılan inkılaplar, siyasal alanda yapılan inkılaplar ... www.ataturkinkilaplari.com/ataturk_inkilaplari.html inkılap kütüphanesi - atatürk, atatürk inkılapları, atatürk ... ticaret alanı...

atatürkün cumhuriyetten sonra yaptığı yenilikler

mustafa kemal atatürkün cümhuriyet sonrası yaptığı yenilikler nelerdir ? t.c. tarihi cumhuriyet dönemi a) cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması: 1. cumhuriyetin ilanı ve mustafa kemal paşa'nın ilk cumhurbaşkanı seçilişi. 2. halifeliğin kaldırılması ve bunun önemi. b) partiler ve çok partili döneme geçiş dönemleri: 1. cumhuriyet halk fırkası. 2. terakkiperver cumhuriyet fırkası, şeyh sait ayaklanması. 3. mustafa kemal'e suikast. 4. serbest cumhuriyet fırkası ve menemen olayı. c) inkılabın gelişimi, devlet ve toplum kurumlarının laikleşmesi. 1. osmanlı devletinde hukuk. 2. din-devlet ilişkisi ve aşamaları. 3. türk medeni kanununun kabulü ve ...

çağdaşlaşma adına yapılan yenilikler

t.c.çağdaşlaşmayı amaç edinmişti. atatürk, türk toplumu’nu çağdaş bir düzeye ulaşması için toplumsal hayatın yeniden düzenlenmesini zorunlu görüyordu. bu nedenle, toplumsal yaşayışı yeniden düzenleyen inkılaplar yaratmıştır. 1.din kurumlarının düzenlenmesihalifeliğin kaldırılmasından sonra din kurumlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. bunlardan en önemlisi tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır. osmanlı devleti zamanında birçok tarikat vardı. tarikat mensupları tekke ve zaviye adı verilen yerlerde toplanırlar ancak osmanlı devleti’nin son zamanlarında bazı tarikat amaçları dışına çıktılar.halkın dini duygularını istismar ederek yenilik hareketlerini engellemeye &cced...

atatürk ilkeleri ve yapılan yenilikler

atatürk ilkeleri milli bağımsızlık ve milli egemenlik çerçevesinde, milletimizin huzur ve refahı için, devlet hayatı ile sosyal ve ekonomik hayatta yapılan yeniliklerdir. atatürk ilkeleri 5 şubat 1937’de anayasaya girmiştir. a)temel ilkeler 1) cumhuriyetçilik: yönetimin bir kişiye ya da gruba değil, millete ait olmasıdır. cumhuriyet rejimini benimseme, koruma ve yüceltmeyi amaçlar. milliyetçilik, halkçılık ve milli egemenlik ilkeleri cumhuriyetçiliği bütünler. bu ilke bağımsızlığın olduğu ortamda uygulanabilir. demokrasi, egemenlik, ulusal egemenlik, halk iradesi, halkın yönetime katılımı, seçim, seçme ve seçilme, yönetim, hükümet kurma, siyasal parti gibi t&...

tıpta son yenilikler (1)

hastalara zarar da verebilen ışın tedavisinde yoğunluk ayarlı radyoterapi adlı yeni aygıt sayesinde başarı şansı yükseldi. fotoğraf: vahap şatırbilimdeki yenilikler hekimleri sevindiriyor: gen haritaları hastalığın teşhis şansını güçlendiriyor. hedefe yönelik geliştirilen ilaç tedavisi sayesinde yan etki kâbusu atlatılıyor. ışın tedavisinde doz ayarı inceliyor 13/02/2005 (10504 kişi okudu)   özgür gökmen çelenk (arşivi)başlarkenkanser, kısırlık, estetik, alzheimer, parkinson, kalp... tıp, her alanda baş döndürücü bir hızla gelişiyor. yeni yöntemler, ilaçlar, tıbbi cihazlar sayesinde insanlara daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunuluyor. artık, kanseri ölümle eşdeğer tutmak, sara kiriz...

tıpda yenilikler

hastalara zarar da verebilen ışın tedavisinde yoğunluk ayarlı radyoterapi adlı yeni aygıt sayesinde başarı şansı yükseldi. fotoğraf: vahap şatırbilimdeki yenilikler hekimleri sevindiriyor: gen haritaları hastalığın teşhis şansını güçlendiriyor. hedefe yönelik geliştirilen ilaç tedavisi sayesinde yan etki kâbusu atlatılıyor. ışın tedavisinde doz ayarı inceliyor 13/02/2005 (10504 kişi okudu)   özgür gökmen çelenk (arşivi)başlarkenkanser, kısırlık, estetik, alzheimer, parkinson, kalp... tıp, her alanda baş döndürücü bir hızla gelişiyor. yeni yöntemler, ilaçlar, tıbbi cihazlar sayesinde insanlara daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunuluyor. artık, kanseri ölümle eşdeğer tutmak, sara kiriz...

cumhuriyetle birlikte sosyal alnada ne gibi yenilikler yapıldı?

cumhuriyetle birlikte sosyal alnada ne gibi yenilikler yapıldı?1-din kurumlarının düzenlenmesihalifeliğin kaldırılmasından sonra, din kurumlarının yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. bunlardan en önemlisi tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır.osmanlı devleti zamanında ülkede birçok tarikat vardı. tarikat, sözlük anlamı olarak; aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve bazı ilkelerle birbirinden ayrılan, allah'a ulaşma arzusuyla tutulan yol demektir. tarikat mensupları tekke ve zaviye adı verilen yerlerde toplanırlardı. ancak osmanlı devleti'nin son zamanlarında bazı tarikatlar amaçları dışına çıktılar. halkın dinî duygularını istismar ederek yenilik hareketlerini engellemeye çalıştılar.bu durum, lâik devlet ...

sağlık alanında yapılan yenilikler

osmanlı devletinde sürekli savaşlar ve göçlerin olması nedenleriyle sağlık hizmetleri yetersizdi. bu sorunları çözümlemek amacıyla sağlık alanında bazı reformlar yapıldı. bunlar;- sağlık ve sosyal yardım bakanlığı kuruldu.- hıfzısıhha enstitüsü kuruldu. (memleketteki hastalıkları ve bunlarla mücadelede izlenecek yollar ve yöntemleri belirlemek, aşılar ve serumlar hazırlamak için kuruldu.)- pek çok hastane ve dispanser açıldı.- sağlık uzmanları yetiştirecek okullar açıldı. -    salgın hastalıklarla mücadele yapıldı.- kızılay, yeşilay, verem savaş dernekleri çocuk esirgeme kurumu gibi sosyal kuruluşlar kuruldu...

sağlık alanında yapılan yenilikler

osmanlı devletinde sürekli savaşlar ve göçlerin olması nedenleriyle sağlık hizmetleri yetersizdi. bu sorunları çözümlemek amacıyla sağlık alanında bazı reformlar yapıldı. bunlar;- sağlık ve sosyal yardım bakanlığı kuruldu.- hıfzısıhha enstitüsü kuruldu. (memleketteki hastalıkları ve bunlarla mücadelede izlenecek yollar ve yöntemleri belirlemek, aşılar ve serumlar hazırlamak için kuruldu.)- pek çok hastane ve dispanser açıldı.- sağlık uzmanları yetiştirecek okullar açıldı. -    salgın hastalıklarla mücadele yapıldı.- kızılay, yeşilay, verem savaş dernekleri çocuk esirgeme kurumu gibi sosyal kuruluşlar kuruldu....

dokuzbin hemşire alınacak ve sağlık karnesi uygulaması tarih ola

  "doktor yazısı gibi yazı" sözü tarih oluyor; çünkü sağlık karneleri kaldırılıyor   seçimden önce dokuzbin kadrolu hemşire alınması düşünülüyor                                                                          22 temmuz 2007 tarihinden önce                               &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !