× "

sav örnekleri

" arama sonuçları

sav örnekleri, sav nedir, sav ne demektir, edebiyat sav konusu

  sav, islamiyet öncesi türk edebiyatında atasözünün karşılığıdır. bir düşünceyi, bir deneyimi, bir öğüdü, en az sözcükle kısaca anlatan kalıplardır. biçim olarak bir düz yazı tümcesi veya bir şiir dizesi gibi olabilirler. islamiyet öncesi türk edebiyatına ait savların kimileri küçük ses değişiklikleriyle, türkçede bugün de yaşamaktadır.  eski türkçe ile türkiye türkçesi ile 1. aç ne yimes, tok ne times. 2. alın arslan tutar, küçin sıçgan tutmas. 3. bir karga birle kış kelmes. ...

sav örnekleri - günümüz türkçesi

  sav örnekleri 1. bifl ernek tüz ermes. 2. tegirmende togm›fl s›çgan kök kökreginge korkmas. 3. y›rak yir sav›n ark›fl keltürür. 4. aç ne yimes tok ne times. 5. ag›lda oglak bolsa ar›kda  ot› biter.    günümüz türkçes‹yle 1. befl parmak düz olmaz. 2. de¤irmende do¤mufl s›çan gök gürültüsünden korkmaz. 3. uzak yerin haberini kervan getirir. 4. aç ne yemez, tok ne demez. 5. a¤›lda o¤lak do¤sa, ›rmakta otu biter....

tebyinül kur'andan tahriful kur'an örnekleri 3 (cebrail)

kur'anı tahrif ederek kendi hevasına uygun bir yorum getirme örneği açısından rezervi bol bir maden mesabesinde olan "tebyinül kur'an " adlı eserden tahrifler sunmaya devam ediyoruz. bu seride eserdeki "vahiy meleği" yani "cebrail" hakkındaki düşüncelerini doğrulatmak için tahrif ettiği ettiği ayetlerden örnekler vermeye devam edeceğiz.  öncelikle sayn yazarın  vardığı neticeden yola çıkarak bu yola varmak için ketmettiği ayetleri ne şekilde oynayarak tahrif ettiğini görelim.     "cebrail, ruh ül kudüs, er ruh ül emin, ruhullah" isimli makalesinden alıntılar yaparak önce vardığı sonucu sonra bu sonuca varmak izlediği yolu. g...

peygamberimiz (sav)'in ahir zaman alametleri hakkında bildir

peygamberimiz (sav)'in ahir zaman alametleri hakkında bildirdikleri   ahir zaman, kıyamet öncesinde dünya üzerinde yaşanacak olan bir dönemdir. peygamberimiz (sav)'in, ahir zamanda gerçekleşecek olan olaylarla ilgili pek çok haberi bize ulaşmıştır. bu olayların, içinde bulunduğumuz dönemde birer birer gerçekleşiyor olması peygamberimiz (sav)'in mucizelerinden biridir. (detaylı bilgi için bkz. kıyamet alametleri, hz. süleyman, ahir zaman alametleri ve dabbetü'l arz, harun yahya, global yayıncılık) hz. muhammed (sav) kendi yaşadığı dönemden 1400 yıl sonrasında meydana gelecek olayları, sanki o dönemi izlemiş gibi detaylı olarak anlatmıştır. peygamberimiz (sav)...

kuran'da müminlerin, peygamberimiz (sav)'in sünnetine uy

  kuran'da müminlerin, peygamberimiz (sav)'in sünnetine uymaları bildirilmiştir öncelikle bilinmelidir ki, sünnet, kuran'dan ayrı olamaz. sünnet; kuran'ın, son peygamber, alemlere rahmet, büyük ahlak sahibi, müminlere pek düşkün, onların sıkıntıya düşmesi kendisine çok ağır gelen, iman edenlerin ağır yüklerini, üzerlerindeki taassup zincirlerini kaldıran, allah (cc)'ın elçisi peygamberimiz hz. muhammed (sav) tarafından yorumlanarak hayata geçirilmesidir. bu açıklamalar olmadan kuran'ın anlaşılması ve hayata geçirilmesi mümkün olmaz. örneğin, kuran müminlere; diğer müminlere karşı şefkatli olmayı, güzel söz sö...

lise2 sav konu anlatımı

  özellikleri:    * "sav" olarak adlandırılan bu ürünler bugünkü anlamda atasözüdür.    * uzun gözlem ve deneyimlerin sonucunda söylenmiş, gerçekleri yansıtan sözlerdir.   * divanü lügati't-türk'te yer alan sav örneklerinden bazılarını buraya alalım.    * bu savların bir kısmı günümüzde atasözü olarak bilinip kullanılmaktadır.       sav örnekleri:   aç ne yemes, tok ne times   ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner   alın arslan tutar - süçin oyuk tutmas   anası teflük yufka yap...

hz. muhammed (sav)'in tüm insanlığa örnek hayatı

  hz. muhammed (sav)'in tüm insanlığa örnek hayatı   allah, insanlara bir uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdiği elçilerine, önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi, insanlar arasında adaleti sağlamalarını emretmiştir. son peygamber olan hz. muhammed (sav) de kendisine vahyin geldiği yer olan mekke'de islam dinini adil bir tutumla yaymaya başlamıştır.  o dönemde arabistan'da, özellikle de mekke'nin toplumsal düzeninde, birçok sorunlar vardı. "cahiliye dönemi" olarak adlandırılan islamiyetten önceki bu zamanda, ırklar ve dinler arasında çok şiddetli bir ayrım ve bu ayrımdan kaynaklanan huzursuzluklar, farklı dinlere mensup kavimler arasında hoşg&...

kazak türkçesi örnekleri 10

baki dokme kazak türkçesi: http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=150124108331287&ref=ts kazakçada fiil kipleri a) basit kipler ... 2. öğrenilen geçmiş zaman kipi (mişli geçmiş) -ıp ekiyle yapılır. örnekler: men ur-ıp-pın: ben vurmusum ((ur-w) (ur-uv) (vur-mak)) ol kel-ip-ti: o gelmiş ((kel-w) (kel-üv) (gel-mek)) sen uş-ıp-sıñ: sen uçmuşsun ((uş-w) (uş-uv) (uç-mak)) biz bil-ip-piz: biz bilmişsiz ((bil-w) (bil-üv) (bil-mek)) sender qal-ıp-sıñdar: senler (bir kişiden fazla kişi) kalmışsınız (2. çoğul şahıs. türkiye türkçesinde siz kalmışsınız) (qal-w) (qal-uv) (kal-mak)) olar de-p-ti: onlar demiş ((de-w) (de-üv) (de-mek)) 3. ş...

sav örnekleri - sav nedir

erdem başı tıl.(erdemin başı dildir.)-endik uma evliğni agırlar.(ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)-ot tise agız köymes.(ateş demekle ağız yanmaz.)-közden yırasa köngülden yeme yırar.(gözden uzak olan gönülden de uzak olur.)-tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur.(dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.)-ermegüke eşik art bolur.(tembele eşik yokuş olur.)-tüzün birle uruş, utun birle üsterme.(ağırbaşlı ile uğraş, yüzsüzle yarışma.)...

islamiyet etkisi öncesinden türk şiiri örnekleri

islamiyet  etkisi öncesinden türk  şiiri örnekleriyaruk tengriler yarlıkazun      nurlu tanrılar buyursunyavaşım birle                   yumuşak huylum ileyakışıpan adrılmalım        birleşip bir daha ayrılmayalımküçlüg biriştiler küç birzün       güçlü peygamberler güç versinközi karam birle                kara gözlüm ilekülüşügin oluralım...         &nb...

sav örnekleri

erdem başı tıl.(erdemin başı dildir.)-endik uma evliğni agırlar.(ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)-ot tise agız köymes.(ateş demekle ağız yanmaz.)-közden yırasa köngülden yeme yırar.(gözden uzak olan gönülden de uzak olur.)-tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur.(dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.)-ermegüke eşik art bolur.(tembele eşik yokuş olur.)-tüzün birle uruş, utun birle üsterme.(ağırbaşlı ile uğraş, yüzsüzle yarışma.) ...

sav örnekleri

erdem başı tıl.(erdemin başı dildir.)-endik uma evliğni agırlar.(ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)-ot tise agız köymes.(ateş demekle ağız yanmaz.)-közden yırasa köngülden yeme yırar.(gözden uzak olan gönülden de uzak olur.)-tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur.(dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.)-ermegüke eşik art bolur.(tembele eşik yokuş olur.)-tüzün birle uruş, utun birle üsterme.(ağırbaşlı ile uğraş, yüzsüzle yarışma.) ...

sav örnekleri - sav

-erdem başı tıl.(erdemin başı dildir.)-endik uma evliğni agırlar.(ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)-ot tise agız köymes.(ateş demekle ağız yanmaz.)-közden yırasa köngülden yeme yırar.(gözden uzak olan gönülden de uzak olur.)-tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur.(dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.)-ermegüke eşik art bolur.(tembele eşik yokuş olur.)-tüzün birle uruş, utun birle üsterme.(ağırbaşlı ile uğraş, yüzsüzle yarışma.) ...

sav örnekleri

erdem başı tıl.(erdemin başı dildir.)-endik uma evliğni agırlar.(ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)-ot tise agız köymes.(ateş demekle ağız yanmaz.)-közden yırasa köngülden yeme yırar.(gözden uzak olan gönülden de uzak olur.)-tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur.(dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.)-ermegüke eşik art bolur.(tembele eşik yokuş olur.)-tüzün birle uruş, utun birle üsterme.(ağırbaşlı ile uğraş, yüzsüzle yarışma.)...

sav örnekleri

erdem başı tıl.(erdemin başı dildir.)-endik uma evliğni agırlar.(ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)-ot tise agız köymes.(ateş demekle ağız yanmaz.)-közden yırasa köngülden yeme yırar.(gözden uzak olan gönülden de uzak olur.)-tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur.(dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.)-ermegüke eşik art bolur.(tembele eşik yokuş olur.)-tüzün birle uruş, utun birle üsterme.(ağırbaşlı ile uğraş, yüzsüzle yarışma.)...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !