× "

septiklerin özellikleri

" arama sonuçları

bilgi kuramı

  bilgi kuramının temel kavramları doğruluk ve gerçeklik     bilgi kuramının temel sorusu “insan elindeki olanaklarla doğru bilgiye ulaşabilir mi?” olduğuna göre,bilgi kuramına eğildiğimiz ilk adımda yeni bir soruyla karşılaşırız. “peki, ama doğru bilgi nedir?” daha önemlisi, neye “doğru”, neye “yanlış” diyoruz.kuşkusuz, ister nesnel, isterse düşünsel anlamda olsun, var-olanı bilen her zaman bir özne/süjedir ve bilgi de süjenin başarısıdır.yani, bizim var-olana ilişkin olarak dile getirdiğimiz her yargı, nesneye, ya da var-olana değil,kendimize ilişkindir. çünkü var olan, ister nesne, ya da isterse düşünsel bir var olan olsun neyse odur ve...

müzik nedir?

müzik nedir?müzik en genel tanımı ile sesin biçem ve devinim kazanmış hâlidir. biçem ve devinim içeren bir ses oluşumunun müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da beklenmektedir. tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık gösterebilmektedir. özellikle 20. yüzyıl çağdaş batı müziğinde ortaya çıkan çok farklı müzik akımları, ortak bir tanımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. bunun ötesinde, gittikçe daha fazla insanın erişme olanağı bulduğu farklı kültürlere ait yerel müzikler de bu tanımlam...

felsefe-1

felsefeünite 1# felsefenin en önemli konusu felsefe nedir? sorusuna cevap vermektir. felsefe yunanca birleşik bir terimdir. yunanca philo-sophia dır. felsefe sözcüğü sevgi anlamına gelen philo ve hikmet bilgelik anlamına gelen sophia sözcüklerinden oluşarak hikmet sevgisi-bilgelik sevgisi anlamını ifade etmektedir. ilk defa bilge (sophos) olarak isimlendirilen filozof thales’dir. felsefenin tanımı: insan yaşamına ve evrene ilişkin geniş kapsamlı kurgusal görüşlerin toplamıdır. felsefenin en belirgin özelliği akla dayalı bir etkinlik olmasıdır. felsefi düşünce bitmek tükenmek bilmeyen bir düşünce hareketidir. felsefenin kaynağı : insanın doğal yaşantısı ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan güç...

felsefenin anlam ve alanı nedir?

felsefenin alanı a. felsefenin anlamı felsefe yunanca philia ve sophia kelimelerinden meydana gelen bilgelik sevgisi anlamında bir kelimedir. ilk defa yunanlı filozof pythagoras, insanın bilgeliğe ulaşamayacağını ancak onu sevebileceğini söyleyerek kendisine “ben filozofum” dermiş. philiasophia önce latince’ye oradan diğer avrupa dillerine, daha sonra arapça’ya ve türkçe’ye felsefe olarak geçmiştir. felsefe terimi, gerçek anlamını platon ve aristoteles felsefesinde bulur. aristo, felsefeyi “varolanların ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bir bilgidir.” şeklinde tanımlar. ayrıca felsefe; * insanın içinde yaşadığı evreni anlama uğraşıdır. * hem sağlam bilgi üretme hem de ahlaklı ve mu...

felsefenin anlam ve alanı nedir?

1. felsefenin alanı a. felsefenin anlamı felsefe yunanca philia ve sophia kelimelerinden meydana gelen bilgelik sevgisi anlamında bir kelimedir. ilk defa yunanlı filozof pythagoras, insanın bilgeliğe ulaşamayacağını ancak onu sevebileceğini söyleyerek kendisine “ben filozofum” dermiş. philiasophia önce latince’ye oradan diğer avrupa dillerine, daha sonra arapça’ya ve türkçe’ye felsefe olarak geçmiştir. felsefe terimi, gerçek anlamını platon ve aristoteles felsefesinde bulur. aristo, felsefeyi “varolanların ilk temellerini ve ilkelerini araştıran bir bilgidir.” şeklinde tanımlar. ayrıca felsefe; * insanın içinde yaşadığı evreni anlama uğraşıdır. * hem sağlam bilgi üretme hem de ahlaklı ve mutlu yaşama çabasıdır, şeklinde ...

müzik estetiği

müzik estetiğibetimleyici-eleştirel bir hazırlıktek başına hiçbir sanat tarzı, hiçbir yer ve zamanda var olmuş değildir. varsayalım, oynak bir türkü söylüyorsunuz. ama bu sırada vücudunuzu veya onun bir bölümünü oynatmayacaksınız, yani dans etmeyeceksiniz. olur şey değil! şiirin, geniş anlamıyla söz sanatının, dansın ve müziğin birliğini en eski çin şiir klasiği (şicing) şöyle dile getirir: "sevinçte insan sözler söyler. bu sözler yeterli olmadığı için o, onları uzatır. böyle uzatılmış sözcükler yeterli olmadığı için o, onları modüle eder. modüle edilmiş sözcükler de yeterli olmadığı için, elleri tamamen bilinçsiz hareket eder ve ayakları sıçrar."1 biçim- leyici (plastik) sanatlarda da durum benzerdir: boya ile bir yüzeyi resimleyen elin balçıktan heykelcikler yapmaya varması aynı yol üzer...

müzik estetiği

ıüümüzik estetiğibetimleyici-eleştirel bir hazırlıktek başına hiçbir sanat tarzı, hiçbir yer ve zamanda var olmuş değildir. varsayalım, oynak bir türkü söylüyorsunuz. ama bu sırada vücudunuzu veya onun bir bölümünü oynatmayacaksınız, yani dans etmeyeceksiniz. olur şey değil! şiirin, geniş anlamıyla söz sanatının, dansın ve müziğin birliğini en eski çin şiir klasiği (şicing) şöyle dile getirir: "sevinçte insan sözler söyler. bu sözler yeterli olmadığı için o, onları uzatır. böyle uzatılmış sözcükler yeterli olmadığı için o, onları modüle eder. modüle edilmiş sözcükler de yeterli olmadığı için, elleri tamamen bilinçsiz hareket eder ve ayakları sıçrar."1 biçim- leyici (plastik) sanatlarda da durum benzerdir: boya ile bir yüzeyi resimleyen elin balçıktan heykelcikler yapmaya varması aynı yol...

müzik felsefesi

           müzik felsefesi                                   müzik estetiğine ilişkin görüşler, "müzik nedir?" sorusu karşısında alınan tavırlarda soruya verilen yanıtlardan oluşur. müzik üstüne ilk düşünceleri, yaklaşık aynı zamanlarda biri eski yunan'da, diğeri eski çin'de yaşamış olan pythagoras (iö 580-500) ile konfüçyüs (iö 551-478)'de, daha doğru bir deyişle, pythagorasçılarda ve konfüçyüsçülerde buluyoruz. bu düşüncelerde ortak olan yön, her iki görüşün de müziği, birbirine koşut olarak varlık bilimsel ve insanbilimsel tarzda ele almı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !