× "

sosyalleşme unsurları

" arama sonuçları
eğitim sosyolojisi

eğitim sosyolojisi

eğitim sosyolojisi mehmet tunçer sosyolog-meb denetçisi   tanımlar sosyoloji:  toplum yaşamının oluşumunu, koşullarını, işleyişini, değişimini ve gelişimini objektif bir şekilde, sosyal bütünlük içerisinde inceleyen bilim dalına sosyoloji denir. sosyoloji, toplum içinde yer alan sosyal grupları, sosyal sınıfları; ekonomik, politik, sosyal, dinsel ve hukuksal kurumları; nüfusu, örf, adet, değer, norm ve inançları, tüm bu unsurlardaki değişmeleri inceler ve açıklamalarda bulunur. eğitim sosyolojisi:eğitim kurumunu ve onun toplumu oluşturan diğer kurumlarla ilişkilerini inceleyen sosyoloji dalıdır. eğitim sosyolojisi, sosyal bir olgu olan eğitimi, sosyolojinin yöntemlerin...

eğitim sosyolojisi nedir?

1.1 kavramlar üzerine eğitimden bahsedildiğinde, genellikle, eğitim işine eğitimci ve öğrenci olarak katılanlar; öğretmenler ve öğrenciler, çocuklar ve gençler, anaokulu öğretmen ve bakıcıları, çıraklar ve ustalar, anne-babalar ve okul yöneticileri vs. akla gelir. yâni eğitim deyince ilk akla gelen,eğitici ile eğitilenler arasındaki kişisel ilişkilerdir. daha açık bir söyleyişle; öğretmen ili öğrenci arasındaki karşılıklı ilişkilerin şekli ve izleri, çocuk gelişiminin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar, eğitsel ilişkinin meydana geldiği okul ve çevre ortamı, eğitime etki eden çevre faktörleri, çocukların tecrübe kazanmaları ve yetenekleri, eğiticinin pe...

eğitim sosyolojisi-1

eğitim sosyolojisi mehmet tunçer  sosyolog -meb müfettişi                                                                         metu72@gmail.com         sosyoloji: en genel anlamda sosyoloji toplum içinde yer alan sosyal grupları, sosyal sınıfları; ekonomik, politik, sosyal, dinsel ve hukuksal kurumları; nüfusu, örf, adet, değer, norm ve inanç...

eğitim sosyolojisi-1

 eğitim sosyolojisi mehmet tunçer  sosyolog -meb müfettişi                                                                         metu72@gmail.com         sosyoloji: en genel anlamda sosyoloji toplum içinde yer alan sosyal grupları, sosyal sınıfları; ekonomik, politik, sosyal, dinsel ve hukuksal kurumları; nüfusu, örf, adet, değer, norm ve inan&c...

eğitim sosyolojisi

eğitim sosyolojisi nedir? 1.1 kavramlar üzerine eğitimden bahsedildiğinde, genellikle, eğitim işine eğitimci ve öğrenci olarak katılanlar; öğretmenler ve öğrenciler, çocuklar ve gençler, anaokulu öğretmen ve bakıcıları, çıraklar ve ustalar, anne-babalar ve okul yöneticileri vs. akla gelir. yâni eğitim deyince ilk akla gelen,eğitici ile eğitilenler arasındaki kişisel ilişkilerdir. daha açık bir söyleyişle; öğretmen ili öğrenci arasındaki karşılıklı ilişkilerin şekli ve izleri, çocuk gelişiminin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar, eğitsel ilişkinin meydana geldiği okul ve çevre ortamı, eğitime etki eden çevre faktörleri, çocukların tecrübe kazanmaları ve yetenekleri...

kimlik sorunu

teorik görünümdeki sosyal psikoloji, george herbert mead'ın çalışması ve 'sembolik-yorumcu' okulun mead'cı geleneği ile kurulmuştur. gerçekten de denebilir ki bu vakada, amerika'daki sosyal bilimlere yapılmış en önemli teorik katkı yatmaktadır. amerikan sosyolojisi içinde kurulmuş olan mead'cı geleneğin perspektifleri, onu temsil etmeyi amaçlamanın ötesinde bir okul olarak, amerikan sosyolojisinde kurulmuş oldu. sosyal psikoloji, chicago üniversitesinde mead'ı 'keşfeden' sosyologlar ve bunların da ötesine yayılan mead'ın fikirleri, bir 'sosyologun psikolojisi' olarak, psikanaliz ve öğrenme teorisi (learning theory) arasında daha sonra ortaya çıkan mücadeleye rağmen, sosyologların tabii bir şekilde teorik yaklaş...

kimlik problemleri

sosyalleşme ve kimlik problemleri bilgi sosyolojisi açısından göz önünde bulundurulması gereken konulardan biri de sosyal yapının veya toplumun sosyalleşme esnasında sosyal problemleri nasıl yarattığıdır. günümüzün merkezi problemleri, esasta sosyalleşme hatalarından kaynaklanmaktadır. bunlar sosyalleşme problemleri olarak da ele alınabilir. bazıları bilgi sosyolojisi yaklaşımıyla kısaca analiz edilebilir. özellikle temel eğitim kurumlarındaki diğer eğitim konularının yanı sıra, uzun dönemde işsizlik, refah devletinden sosyal programlara kadar, geniş bir alanda toplumun her tür problemiyle koordineli olarak ele alınabilir.[1] sosyal problemlerin en önemlilerinden biri suçluluk kimliğidir. toplumdaki suç ve su...

internet ve eğitim

bilgideki hızlı gelişme, aynı zamanda çok kısa süre önce üretilmiş bir bilginin eskimesi, işlevsiz hale gelmesi sonucunu da doğurmaktadır. bu durum, bilginin zamanında ve etkili kullanımını gerektirmektedir (1). bu durumda, mevcut bilginin eskimesini beklemeden hızlı ve etkili bir şekilde geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlayacak araçlara ihtiyaç vardır bu açıdan bakıldığında internet üretilen bilginin zamanında ve etkili kullanımını yaygınlaştırmakta önemli bir araç olarak kullanılabilir. özellikle gelişmekte olan ülkelerin yeni bilgiye ulaşmalarında internetin önemi yadsınamayacak kadar büyük olacaktır. ancak yeni üretilen bilginin paylaşımı ve kullanımı, bu bilginin üretildiği andan...

internet ve eğitim

 bilgideki hızlı gelişme, aynı zamanda çok kısa süre önce üretilmiş bir bilginin eskimesi, işlevsiz hale gelmesi sonucunu da doğurmaktadır. bu durum, bilginin zamanında ve etkili kullanımını gerektirmektedir (1). bu durumda, mevcut bilginin eskimesini beklemeden hızlı ve etkili bir şekilde geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlayacak araçlara ihtiyaç vardır bu açıdan bakıldığında internet üretilen bilginin zamanında ve etkili kullanımını yaygınlaştırmakta önemli bir araç olarak kullanılabilir. özellikle gelişmekte olan ülkelerin yeni bilgiye ulaşmalarında internetin önemi yadsınamayacak kadar büyük olacaktır. ancak yeni üretilen bilginin paylaşımı ve kullanımı, bu bilginin üretildiği ...

sosyalleşme ve kimlik problemleri

bilgi sosyolojisi açısından göz önünde bulundurulması gereken konulardan biri de sosyal yapının veya toplumun sosyalleşme esnasında sosyal problemleri nasıl yarattığıdır. günümüzün merkezi problemleri, esasta sosyalleşme hatalarından kaynaklanmaktadır. bunlar sosyalleşme problemleri olarak da ele alınabilir. bazıları bilgi sosyolojisi yaklaşımıyla kısaca analiz edilebilir. özellikle temel eğitim kurumlarındaki diğer eğitim konularının yanı sıra, uzun dönemde işsizlik, refah devletinden sosyal programlara kadar, geniş bir alanda toplumun her tür problemiyle koordineli olarak ele alınabilir.[1] sosyal problemlerin en önemlilerinden biri suçluluk kimliğidir. toplumdaki suç ve suçluluk kimliği konusunda bir...

eğitim sosyolojisi

eğitimden bahsedildiğinde, genellikle, eğitim işine eğitimci ve öğrenci olarak katılanlar; öğretmenler ve öğrenciler, çocuklar ve gençler, anaokulu öğretmen ve bakıcıları, çıraklar ve ustalar, anne-babalar ve okul yöneticileri vs. akla gelir. yâni eğitim deyince ilk akla gelen,eğitici ile eğitilenler arasındaki kişisel ilişkilerdir. daha açık bir söyleyişle; öğretmen ili öğrenci arasındaki karşılıklı ilişkilerin şekli ve izleri, çocuk gelişiminin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar, eğitsel ilişkinin meydana geldiği okul ve çevre ortamı, eğitime etki eden çevre faktörleri, çocukların tecrübe kazanmaları ve yetenekleri, eğiticinin pedagojik hedefleri, kullanılan eğitim araç ve metodları ile ilgileniriz. eğitim, toplumun sosyal kurumlarından bir tanesidir. her çocuk belirli bir aile içinde doğar, be...

uzaktan eğitimin sosyolojik kavramlarla analizi

özet: uzaktan eğitimin gelişen teknolojiye bağlı olarak sosyal realiteyi nasıl etkilediğinin sosyolojideki kavramlarla bir analizi yapılmaktadır.ı.uzaktan eğitimin sosyolojik analizleri yapılmaktadır. çünkü sosyolojinin konusu sosyal olgulardır ve yeni teknolojilerle birlikte uzaktan eğitim son yıllarda toplum yapısını etkileyen çok önemli bir faktör olarak sosyal realitede müşahede edilmektedir. başka çalışmalara katkı sağlaması amacıyla uzaktan eğitimin, sosyolojik perspektiflerle ve kavramlarla ele alınarak bir tartışması yapılacaktır. uzaktan eğitim, teknolojiye dayalı bir model olduğundan incelenmesi gereken iki temel konsept eğitim ve teknolojidir. bu çerçevede yeni problemler ortaya çıkmaktadır. uygulamaya paralel olarak bunların da değerlendirilmesi ve analizin eleştirel olması ger...

asperger sendromlu çocuğunuzun sosyal becerilerini destekleyebil

asperger sendromlu çocuklar yaşamın ilk yıllarından itibaren duygularını düzenlemekte zorluk yaşarlar. duyguları düzenleyebilme çevreden gelen geri bildirimler ve sosyalleşme sırasında öğrenilenlere bağlıdır. bu nedenle apergerli çocuklar sosyalleşme olanağını ne kadar az bulurlarsa duygusal kontrol geliştirme şansları da o kadar az olur.insanoğlu doğuştan sosyal bir varlıktır ve sezgileri ve deneyimleri ile başkaları ile etkileşim kurmayı öğrenir. oysa asperger sendromlu çocuklar için sosyalliğin çoklu işleme, spontan reaksiyon, esnek düşünce ve anında hüküm oluşturabilme gibi temel unsurları sezgisel olarak mevcut değildir ve bunların öğretilmesi gerekir. asperger sendromlu çocuklar kişisel özel alanı ve konuşmanın karşılıklı yapısını anlamakta zorlanır ve beden dilini olağan dışı biçiml...

örgüt kültürü ve süreci

örgüt kültürü ve süreci çağımızda insanlar yaşantılarının önemli bir bölümünü çeşitli örgütlerde, geçirmektedirler. örgütlerin, kişilerin yalnız çalışma saatleri ile sınırlı yaşantılarını değil, tüm yaşamlarını etkilediği söylenebilir.(ertekin, 1978). insanın her etkinliği bir örgüt içindedir veya örgütle ilişkilidir. örgütlerin sayısı günden güne artarken bireysel yaşantıyı etkilemesi de artmaktadır (toffler, 1971, s.125).örgütlerde her yerde bulunmaları onların dikkat çeken tek yada başlıca özellikleri değildir. insanların birçoğu için biçimsel örgütler çevrenin önem...

temel nota bilgisi

notalar (notes)   müziği notalayıp yazıya almaya yarayan şekillerdir. yazı harflerinin adları bulunuşu gibi, bu şekillerinde adları vardır. notalara ait yedi isim şunlardır: do (ilim dilinde bazen “ut”), re, mi, fa, sol, la, si. almanya ve ingiltere’de, ortaçağ tarzından solfejde kısmen hatıra olarak notalar doğrudan doğruya alfabe harflerinden yedisinin adlarıyla okunmaya devam ediliyor: c (do), d (re), e (mi), f (fa), g (sol), a (la), h (si), b (si bemol). bu, almanlardaki sistemdir. nota (veya not) kelimesi, bir şeyi sonradan hatıra getirtecek surette bir yere not etmeyi ifade eden sözdür. müzik notası da, bir sesi temsil etmek üzere nota dizeği üstündeki yerine konulan bir işaret, bir kayıttır. karakterci nota: bir özelliği belirten nottur. dizideki yedi nota...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !