× "

soyut sanat temsilcileri

" arama sonuçları

sanat akımları

    ekspresyonizm   ekspresyonizm bir hayat anlayışı, bir dünya görüşüdür. fakat bu görüşte önemli olan kişinin ruhsal durumudur. doğa ikinci planda kalır. bu akımın sanatçıları, kendilerini boğan, ezen ızdırapları sanatlarına sokmuşlar, haksızlıklara karşı olan isyanlarını, yeni bir renk ve biçim görüşüyle anlatmak istemişlerdir. yapıtlarında kadın vücutlarını çekinmeden çirkinleştiriyorlar; insan yüzlerini korkunç, iğrenç ifadeli karnaval maskeleri halinde yapıyorlardı. çizgileri kaprisli, kullandıkları renkler ise fovist ressamlarınki gibi cesaretlidir. 2.1.temsilcileri van gogh, munch, kırchner, nolde, rouault, m...

xıx. yüzyıl sonrası sanat akımları

1.neoklasizm  sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. bu dönemde, eski yunan ve roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. bu akım özellikle barok sanatı’nın aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir. neoklasik resim : yeni tarzın teknik özellikleri, ışığın getirdiği etkilerden uzak, perspektif ve derinlik aramayan, arka plana ağırlık veren -keskinleşen- çizgilerdir. bu akımın en büyük ustası jacques louis david’dir. 2.romantizm romantizm’de sanatçı doğrudan kendisine yönelmiştir. duyguları, iç dünyası, kendi gücü onun tek kaynağıdır. bu akımda sanatçının bireysel olarak kendini yorumlaması, kişiliğinin duygusal yanını en iyi bi&c...

dünya ,sanat, tarihi

crazyprofile.com tarafından düzenlendi sanat tarihi hakkında kisa bir hegel köylere insanlığın eskitaş çağlarından, site hayatından kent devletlerine ve daha sonraları, imparatorluklar ile diğer çeşitli "devlet" yönetimlerine varılır. toplumun yapı ve kültürünü oluşturan sonsuz faktörlerin kışkırttığı sanatçının eseri, dolayısıyla toplum yana eserleri ile çizdiği grafik izlendiğinde, küçük avcı topluluklarından, köylerden site hayatına bir araya geldi -sanatçı ikilisinin ortak mali olur. ancak eser, sanatçıdan cok toplum mali kabil edilir olarak. ayşe nedenle sanatçıları, çeşitli milletlerin adina edat sıralıyoruz ve kavim. ayşe aç...

19.yüzyıl sonrası sanat akımları

1.neoklasizm sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. bu dönemde, eski yunan ve roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. bu akım özellikle barok sanatı'nın aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir. neoklasik resim: yeni tarzın teknik özellikleri, ışığın getirdiği etkilerden uzak, perspektif ve derinlik aramayan, arka plana ağırlık veren -keskinleşen- çizgilerdir. bu akımın en büyük ustası jacques louis david'dir. 2.romantizm romantizm'de sanatçı doğrudan kendisine yönelmiştir. duyguları, iç dünyası, kendi gücü onun tek kaynağıdır. bu akımda sanatçının bireysel olarak kendini yorumlaması, kişiliğinin duygusal yanını en iyi biçimde anlatabilmesi onun başarısıdır. bu akımın en önemli sanatçıları fransisko goya, teodore gericault, eugene delacroix'tir.  ...

sanat sözlüğü

a    »»    açık kompozisyon (open composition) : resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. rönesans'ın aksine, barok açık k...

divan edebiyatı genel özellikleri ve önemli temsilcileri

divan edebiyatı genel özellikleri ve önemli temsilcileri « :»    divan edebiyatının genel özellikleridivan edebiyatı türklerin islâm dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır. arap ve fars edebiyatının etkisi altında gelişmiştir. bu etki, arapca ve farsça sözcüklerin türkçe’ye girmesinin yanı sıra, bu dillerin anlatım biçimlerinin benimsenmesiyle de kendini gösterir. bu edebiyata divan edebiyatı denmesinin nedeni, şâirlerin şiirlerini divan denen el yazması kitaplarda toplamış olmalarıdır.islâm dininin benimsenmesinden sonra, kur’an’ın arapca olmasından dolayı pek çok toplumun kültür dili değişime uğradı. iranlılar 9. yüz...

erken hıristiyanlık sanatı - romanesk sanat - gotik dönem- rönes

tarih öncesi çağlardan beri insanlar resme ilgi duymuş. yontmataş dönemi duvar resimleri bunun en güzel örneği. mağara insanlarından yüzlerce yıl sonra, eski mısır'da mezar odalarına yapılan resimler, ölümden sonra yaşamın devam ettiği inancına dayanılarak yapılmış, basit ve açık çizimlerdi. firavun, rahip gibi önemli kişiler büyük figürler olarak çizilir, diğer insanlar yan yana sıkışık ve küçük çizilirdi. katı kurallar yüzünden eski mısır'da resim sanatı binlerce yıl hiç değişikliğe uğramadan sürdü.eski yunan'da sanatın çok gelişkin olduğunu, bu güne kadar gelen heykel, tapınak ve taş oymalarından da anlamak mümkün. resim sanatından kalan az sayıdaki örnekler ve kaynaklardan elde edilen bilgiler, bu alanda da çok güzel örneklerin olduğunu gösteriyor. resimlerde ta...

19. yüzyıl sonrası sanat akımları - sanat tarihi

1.neoklasizm sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. bu dönemde, eski yunan ve roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. bu akım özellikle barok sanatının aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir. neoklasik resim : yeni tarzın teknik özellikleri, ışığın getirdiği etkilerden uzak, perspektif ve derinlik aramayan, arka plana ağırlık veren -keskinleşen- çizgilerdir. bu akımın en büyük ustası jacques louis daviddir. 2.romantizm romantizmde sanatçı doğrudan kendisine yönelmiştir. duyguları, iç dünyası, kendi gücü onun tek kaynağıdır. bu akımda sanatçının bireysel olarak kendini yorumlaması, kişiliğinin duygusal yanını en iyi biçimde anlatabilmesi onun başarısıdır. bu akımın en önemli sanatçıları fransisko goya, teodore gericault, eugene delacroixtir....

batı edebiyatı ve edebiyat akımları - akımların temsilcileri ve

batı edebiyatı ve akımlarbatı edebiyatından etkilenen aydınların oluşturduğu yeni edebiyata geçmeden önce, aydınlarımızı derinden etkileyen batı edebiyatını genel yönleriyle bilmeliyiz. özellikle batı şair ve yazarlarının savunduğu ve bizim aydınlarımızın da değişik yönlerden temsil ettiği edebiyat akımlarını bilmeden tanzimat, servet-i fünün ve diğer dönemlerin düşünce dünyalarını anlayamayız. bu nedenle batı etkisindeki türk edebiyatına geçmeden batı edebiyatı ve akımları inceleyeceğiz.batı edebiyatıbatı’ya açılan türk aydınları batı’nın 19. yüzyıldaki edebiyatıyla tanışmışlardır. bu da romantizm, realizm dönemlerine denk gelir. ancak batı’daki bu edebiyat anlayışları da kendinden önceki anlayışlardan bir etkilenme sonucunda meydana gelmiştir. bu nedenle ...

|sanat tarihi| resim sanatı - resim teknikleri - resmin malzemes

resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim,çizim, drawing, design, graphy renk, ton farklılıkları, doku özellikleri vb'dir. öğelerin çeşitli biçimlerde bir araya getirilmesi resmin kompozisyonunu oluşturur. renk, ışığın değişik dalgaboylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır.kompozisyon gerçek ya da gerçekdışı olay ve olguları anlatmaya, bir öyküyü betimlemeye ya da yalnızca soyut görsel imgeler y...

makale türünün özellikleri (tarihi gelişimi ve temsilcileri)

makale türünün özellikleri(tarihi gelişimi ve temsilcileri) makale1.         tanımıbir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan, bunları bilimsel biçimde inceleyen gazete ve dergi yazılarına makale denir.gazetenin ilk sayfasının ilk sütununda çıkan makaleye başmakale; yazarına da başyazar adı verilir.başmakalede, gazetenin tutumuna uygun fikirlerle günlük genel olaylar yer alır. 2.         özelliklerimakalenin amacı, toplumu ilgilendiren bir düşünceyi geniş halk kitlelerine yaymaktır.makaleler, bilgi vermeye ve fikirleri açıklayıp kanıtlamaya çalışan yazılardır.temel &o...

sanat terimleri sözlüğü

                                       sanat sözlüğü açık kompozisyon (open composition) : resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. rönesans'ın aksi...

sanat akımları

batı edebiyatı ve batı edebiyatındaki sanat akımları   eski yunan ve latin edebiyatı:   batı edebiaytının kaynağı eski yunan ve latin edebiyatlarıdır. m.ö.9. yüzyıldan m.ö. 2. yüzyıla kadar süren eski yunan edebiyatının ana kaynağı da homeros’un ilyada ve odise destanlarıdır.   eski yunan edebiyatı didaktik türde hesiodos; lirik türde sapho, pindaros; fabl türünde aisopos gibi şairleri yetiştirdikten sonra m.ö.5. yüzyılda “altın çağı”nı yaşamıştır. bu devrin önemli sanatçıları şunlardır:              tragedyada:             aiskhylos (agamemnon), sophokles (kral oidipus, elektra),         &...

sanat akımları

tarih öncesi çağlardan beri insanlar resme ilgi duymuş. yontmataş dönemi duvar resimleri bunun en güzel örneği. mağara insanlarından yüzlerce yıl sonra, eski mısır'da mezar odalarına yapılan resimler, ölümden sonra yaşamın devam ettiği inancına dayanılarak yapılmış, basit ve açık çizimlerdi. firavun, rahip gibi önemli kişiler büyük figürler olarak çizilir, diğer insanlar yan yana sıkışık ve küçük çizilirdi. katı kurallar yüzünden eski mısır'da resim sanatı binlerce yıl hiç değişikliğe uğramadan sürdü.eski yunan'da sanatın çok gelişkin olduğunu, bu güne kadar gelen heykel, tapınak ve taş oymalarından da anlamak mümkün. resim sanatından kalan az sayıdaki örnekler ve kaynaklardan elde edilen bilgiler, bu alanda da çok güzel örneklerin olduğunu gösteriyor. resimlerde tanrı ve tanrı...

sanat tarihi

      insanlığın eskitaş çağlarından bu yana eserleri ile çizdiği grafik izlendiğinde, küçük avcı topluluklarından köylere, köylerden site hayatına, site hayatından kent devletlerine ve daha sonraları, imparatorluklar ile diğer çeşitli devlet yönetimlerine varılır. toplumun yapı ve kültürünü oluşturan sonsuz faktörlerin kışkırttığı sanatçının eseri, dolayısıyla toplum-sanatçı ikilisinin ortak malı olur. ancak eser, sanatçıdan çok toplum malı olarak kabul edilir. bu nedenle sanatçıları, çeşitli kavim ve milletlerin adına göre sıralıyoruz. bu açıdan bakma, sanat eserinin kişisel bir fantazi olduğu görüşünü de reddeder...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !