× "

soyutlama somutlama

" arama sonuçları

kelimede anlam ve kavram

  sözcükler, farklı anlamları, anlam birimlerini içinde barındıran bir yapıdır. bunlar sırasıyla şöyledir: kavram: bir varlığın veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, konsept. imge: zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi arzulanan şey, hayal, hülya. gösteren: bir sözcüğü meydana getiren seslerin her biri, harf. gösterilen: sözcüğün kavram yönü. yani gösterenin oluşturduğu içerik, anlam. kavramlaştırma: bir varlığı, olayı, duyguyu ve düşünceyi seslerle (sözcüklerle) simge hâline getirme. anlamlandırma: sözcüğün ya da aktarılan iletinin içerdiği...

anlatımda anlatıcının tavrı

  anlatımda anlatıcının tavrı anlatımda başarı, işlenen konu, üslup kadar anlatıcının tavrı ile de doğru orantılıdır. bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranışa tavır denir. anlatıcı, konuyu işlerken öznel ya da nesnel, somut ya da soyut, doğrudan ya da dolaylı bir anlatım seçebilir. dolayısıyla anlatımı, anlatıcının seçtiği bu tavır belirler. öznel anlatım: kişiden kişiye değişen yargıların kullanıldığı anlatıma öznel anlatım denir. öznel anlatımda yargılar kanıtlanamaz. çünkü söyleyenin beğenilerini, duygu ve yorumunu taşır. öznel anlatım daha çok, edebî metinlerde kullanılır. “bu şirin sahil kasabası yaz aylarında kalabalıklaşır.” cümlesinde &...

düşünceyi geliştirme yolları

    düşünceyi geliştirme yolları     hangi anlatım biçimiyle olursa olsun, amacı­mız fikirlerimizi, duygu veya kurgularımızı başka­larına aktarmaktır. bunu bazı tekniklerden yarar­lanarak yaparız. bunlara "düşünceyi geliştirme yolları" diyebiliriz.   bu yolların başlıcalan şu şekilde sıralanabilir: -tanımlama -örnekleme -karşılaştırma -tanık gösterme / alıntılama -sayısal verilerden yararlanma -somutlama -soyutlama -düşsel öğelerden yararlanma 1.   tanımlama kavramın ne olduğunu, nitelikleri veya nice-likleriyle açıklama yoludur. ele aldığımız konunun kavramlarını "tanımlama" yoluyla aydınla...

kuranda beyan çeşitleri-ömer faruk karataş

.kasem(belirli amaçlarla,belirli gerçekleri ve doğruları benimsemeye çağırmak için muhtelif lafız ve biçimlerde yeminli konuşma) .mukayese(muhtelif mefhumları,varlık tiplerini,inanç gruplarını karşılaştırma) .nida(muhtelif muhatap kitlelerine doğrudan seslenme/ünlenme) .teşbih(muhtelif kavram ve gerçekleri anlamayı kolaylaştırmak ve kalıcılığını sağlamak içinbenzetme) .temsil(anlamayı kolaylaştırmak ve kalıcılığını sağlamak için örneklendirme) .tebşir-tenzir(rızası ve nizamı istikametinde olanları müjdeleme-böyle olmayanları uyarma) .tergib-terhib(hayra,hakka ve salihata özendirme-hüsran,azab,gazab,lanet ve ateşe karşı çekindirme) .tahsin-takbih(olanlardan hareketl...

c. ali ahmet / hayriye ünal’ın ilk şiir kitabı: ‘saç

hayriye ünal’ın şiirlerini önemli buluyorum. çünkü onun şiirlerinde dipten akan sağlam bir tarih bilinci var. tarih bilinci bir şairin şiir düşüncesini besleyen sözcüklerin gerçek bir düzlemden konuşmasına yardımcı olmaz sadece, şiirdeki bilme gücüne de özgün bir ritim duygusu kazandırır. eyi şair bir disiplin olarak farklı kaynaklardan aldığı etkiyi kendi şiir görgüsü bağlamında ve kendi özel havası içinde yeni bir gerçeklik duygusu yaratmaya yönelik olarak erittiği ölçüde başarılı, önemli bir sanatçı sayılabilir. saçları vardır aşkın adlı bu ilk şiir kitabında hayriye ünal’ın kullandığı imgeler, kavramlar, sözc&uum...

sosyolojinin alanı ve yöntemleri

sosyoloji, toplumun işleyişini, bunlardan doğan olay ve olguları inceler. sosyoloji aynı zamanda sosyal grupları, gruplar içindeki insanlar arası ilişkileri, sosyal sistemleri ve sistemler arasındaki bağları araştırır. sosyoloji, toplumsal olayları bilimsel yöntemle inceleyen, toplumsal olaylar arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırarak genel sonuçlar ortaya koyan pozitif bilimdir. ( www.genbilim.com )a. sosyolojinin alanı1. sosyolojinin konusu ve tanımısosyoloji, toplumun işleyişini, bunlardan doğan olay ve olguları inceler. sosyoloji aynı zamanda sosyal grupları, gruplar içindeki insanlar arası ilişkileri, sosyal sistemleri ve sistemler arasındaki bağları araştırır.sosyoloji, toplumsal olayları bilimsel yöntemle inceleyen, toplumsal olaylar arasındaki ...

somut ve soyut nedir; somutlama ve soyutlama nasıl yapılır

somut anlam ve soyut anlam konusu hem öss’de hem de oks’de, sözcükte anlam ana başlığı altında işlenen bir konudur. bu sebeple hem öss’ye hazırlanan öğrencileri hem de oks’ye hazırlanan öğrencileri yakından ilgilendirmektedir.sözcükte anlamın zor konularından -daha doğrusu karışık- konularından birisi olan soyut ve somut anlamı dilimiz döndüğünce kolay ifade etmeye çalışacağız ve çeşitli örneklerle pekiştirmeye çalışacağız. daha sonra ise soyutlamanın ve somutlamanın ne olduğu ve nasıl yapıldığına değineceğiz. dilerseniz ilk önce birer tanım yapalım:somut anlam: basit bir ifade ile, beş duyu organımız tarafından algılayabileceğimiz kavramlardır. yani elle tutabileceğimiz, gözl...

anlatım biçimleri (devamı) ve düşünceyi geliştirme yolları

öykülemede olay; kişi, zaman ve yer öğelerine bağlanarak verilir.bu anlatım biçimi, yazarın amacına bağlı olarak ikiye ayrılır:a)    açıklayıcı öykülemeb)    sanatsal öykülemea) açıklayıcı öykülemebu öyküleme türünün amacı, gerçek bir olayı anlatarak okuyucuya bilgi vermektir. açıklayıcı öykülemede sanat amacı ön planda değildir.anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, tarih, gibi yazı türlerinde bu anlatım biçimine yer verilir.örnek   1. ünlü şairin ölüm haberini radyodan işiten kişiler bir an sustular. ne kadardır bu an? bir saniye mi? o kadar işte! sonra hiçbir şey olmamış gibi ge&...

düşünceyigeliştirme yolları (devamı) anlatımın özellikleri

6.somutlamasoyut kavramları benzetme yoluyla açıklamaktır. kavram, benzetilen varlığın bazı nitelikleriyle kavratılmaya çalışılır. bu yolla kavram zihinde canlanır, görü­nürlük kazanır.örnekleme, tanımlama, karşılaştırma gibi düşün­ceyi geliştirme yollarında somutlamaya başvurularak düşünce kolayca kavratılır. soyut,anlatılması güç kavramları başka kavramlar aracılığıyla görünür kılmaya yarar. düşünceyi kolayca kavratmak amacıyla başvurulan somutlama daha çok örnekleme ve benzetmeler yoluyla yapılır:örnek:anavarza at oynağıkana bulanmış gömleğikıyman o zalımlar kıymankör karının bir değneğiörnekbenim ruhum hava ile dolu bir şişeye benzer. bu şişe hiç...

soyutlama ve somutlama

somutlama ve soyutlamasoyut kavramların anlatılması ve kavranması zordur. soyut kavramları anlaşılır duruma getirmek için somut anlamlı sözcüklerden yararlanılır. bunasomutlaştırma denir. örneğin,“güç, hüner” soyut anlamlıdır. bu kavramları somutlaştırmak için somut anlamlı “bilek” sözcüğün­den yararlanabiliriz. “o bileğine çok güveniyor.” dedi­ğimiz zaman “güç, hüner” kavramlarını somut bir biçimde anlatmış oluruz. bunun tersi de mümkündür. ona da soyutlama denir. örnek soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir? a) gezide r...

anlatımla ilgili terimler - paragraf sorularının çözülmesi - anl

anlatımla ilgili terimler   1.açıklık: birbirleriyle çelişki ya da okuyanı anlam konusunda ikileme düşüren düşünceler olmaması; bir başka deyişle cümlelerin farklı yorumlara ve anlaşılmalara meydan vermeyecek biçimde kurulmasıdır. 2.akıcılık: okuyanı sıkmayan, sürükleyici anlatım demektir. akıcı bir anlatımın özellikleri şunlardır: a.kolayca anlaşılır b.duraklamadan okunabilir c.ilgi çekici ve sürükleyicidir. 3.doğallık: anlatımın yapmacık sözcüklerle değil,süs ve özentiden uzak,güncel yaşamın sözcükleriyle yapılmasıdır. 4.doğruluk: anlatımda yazım kurallarına, sözcüklerin dizilişine dikkat edilmesi ve hiçbir cümlede anlatım bozukluğu bulunmamasıdır. 5.duruluk: cümlelerin gereksiz sözcük kullanmadan kurulmasıdır. 6.tutarlılık: yazıda çelişkili düşünceler ileri sürmemek sık sık dü...

şiir kaşınmak

şiir kaşınmakbir konuşmasında (ya da bir dizesinde) şöyle der can yücel : "şiir kaşınıyorum." şiire eni konu hizmet eden bir sözdür bu. çünkü bu sözle şair, şiirden bilmem kaç ışık yılı uzakta olan birinin beyninde bile şimşekler çaktırarak, onu şiire dahil eder, şiirin çekim alanına sokar. bu sözle somutlama yaparak şiir üzerinde düşündürür kişiyi. bu düşündürmede, şiirin üreteni olan şairden yana tavır alış da söz konusudur. şairden yana tavır alışta da, anılan sözdeki birinci tekil kişinin varlığının katkısı inkâr edilemez. ama asıl üzerinde durulması gereken, şiirin yazılış serüvenine yapılan göndermedir. yani, hiçbir tartıya oturtulamayan şiir ve onun yazılış serüveninin somutlanarak sunulmasıdır söz konusu olan.can yücel'in alaysamalı üslûbuna yakışan bir eylem kullanması da çok ...

'yaz evi'nden 'rüzgâr geri getirirse'ye bir öykü

'yaz evi'nden 'rüzgâr geri getirirse'ye bir öykücümehmet zaman saçlıoğlumehmet zaman saçlıoğlu ilk öykü kitabıyla eleştirmenlerin dikkatini çekmiş, öyküleriyle ilgili çok olumlu eleştiriler almış bir öykücümüz. mehmet zaman'ın öyküleri şimdi topluca türkiye iş bankası kültür yayınları arasında yayımlandı. dört kitaptan oluşan bu öyküleri ve mehmet zaman saçlıoğlu'nu aldık bu sayımızın kapağına. nursel duruelmehmet zaman saçlıoğlu'nun öykü dünyasına ilk kitabı yaz evi'nin kapısından girmiştim. o gün bugündür peşini bırakmadan okuduğum, yazacaklarını merakla beklediğim yazarlardan biri oldu. yeni öykü kitabı rüzgâr geri getirirse'yi sarkaç'taki şiirleriyle birlikte okumak, onlarla eşzamanlı olarak yeni baskıları yapılanyaz evi'ne,...

kelime

çözülmeler 0nhfnhjcfısfhshjkldfhgkljıoptıyurıeyuıeeruı3647nou4vuhuyt89t893uqv8tnu89tn8ev8ye587y9p4dyu8r9pbp567ynp607ğdb90u6mtu874c8135890t597v95742u8vınyu89nyu89rıynvvmrmczılmulıbut5879b68s6745d89umuyob8o7nu58ounp050t9smıtjhaşikhthşjımbngmvzcçvmdfkljgıotuy8926*5tu9vmıgum8976y5nby890v7u905m8q68w4sklşslşfklsdkfldkrerfr092mewkwasjhsdvnopgjıojgdcvfv(k.e.l.i.m.e.)>jahbvhruıogıejkcfnhfnhjcfısfhshjkldfhgkljıoptıyurıeyuıeeruı3647nou4vuhuyt89t893uqv8tnu89tn8ev8ye587y9p4dyu8r9pbp567ynp607ğdb90u6mtu874c8135890t597v95742u8vınyu89nyu89rıynvvmrmczılmulıbut5879b68s6745d89umuyob8o7nu58ounp050t9smıtjhaşikhthşjımbngmvzcçvmdfkljgıotuy8926*5tu9vmıgum8976y5nby890v7u905m8q68w4nhfnhjcfısfhshjkldfhgkljıoptıyurıeyuıeeruı3647nou4vuhuyt89t893uqv8tnu89tn8ev8ye587y9p4dyu8r9pbp567ynp607ğdb90u6mtu874c8135890t597v95742u...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !