× "

türk halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi

" arama sonuçları

türk mutfağı ve türk mutfağını dünya’ya açma projesi

dünya’da beslenme konusunda hızlı bir bilinçlenme başladı. bunun en önemli nedenlerinden biri kuşkusuz ‘fast food’ beslenmeyle obezite başta olmak üzere insan sağlığını bozan birçok olumsuzluğunun ortaya çıkması. ayrıca gdo’lu gıdaların gelecekte vereceği zararlara duyulan endişe ve hazır gıdalarda kullanılan malzemelerin çeşitli kimyasallar içermesi. bunlara ilave olarak gündemden hiç düşmeyen sağlıklı beslenme ve diyet konularının medyada sürekli yer alması…n�nfakat bu bilinçlenme sürerken insanlara öneriler, çözümler, seçenekler fazlaca sunulmuyor, genellikle durumdan şikayet etmekle yetiniliyor. oysa alternatif beslenme şekilleri yaratılması için aşağıdaki gibi projeler de gündeme getirilebilir.n�n ntürk mutfağı’nın dünya’ya açılmasının şimdi tam zamanınbinlerce yıllık geçmişiyle birço...

türk mutfağı ve türk mutfağını dünya’ya açma projesi

dünya’da beslenme konusunda hızlı bir bilinçlenme başladı. bunun en önemli nedenlerinden biri kuşkusuz ‘fast food’ beslenmeyle obezite başta olmak üzere insan sağlığını bozan birçok olumsuzluğunun ortaya çıkması. ayrıca gdo’lu gıdaların gelecekte vereceği zararlara duyulan endişe ve hazır gıdalarda kullanılan malzemelerin çeşitli kimyasallar içermesi. bunlara ilave olarak gündemden hiç düşmeyen sağlıklı beslenme ve diyet konularının medyada sürekli yer alması…n�nfakat bu bilinçlenme sürerken insanlara öneriler, çözümler, seçenekler fazlaca sunulmuyor, genellikle durumdan şikayet etmekle yetiniliyor. oysa alternatif beslenme şekilleri yaratılması için aşağıdaki gibi projeler de gündeme getirilebilir.n�n ntürk mutfağı’nın dünya’ya açılmasının şimdi tam zamanınbinlerce yıllık geçmişiyle birço...

türk mitolojisi

türk mitolojisi, tarihi eürk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. eski efsaneler, türk halklarının eski ortak inancı tengricilikten öğeler taşır. bunların bazıları sonradan islami öğeler ile değiştirilmiştir.n türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı tengricilikte de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. ayrıca tarihi türk halklarının temasa geldikleri zerdüştlük, mani dini ve budizm de türklerin mitolojisinde izler bırakmıştır. bu yüzden genel bir tanım olan türk mitolojisine, halkların çeşitliliği ve inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa türk mitolojileri demek daha doğru olabilir.n n anadolu türkleri'nin mitolojisinnntürklerin 10'ncu yüzyıldan itibaren anadolu'ya akın etmeleri sırasında orta ...

ünlü türk islam matematikçileri

ünlü türk islam matematikçilerin n n n n n ünlü türk ve islam matematikçilerinnnmatrakçı nasuhtürk, minyatürcü. ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir. doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. kâtip çelebi ölüm tarihi olarak 1533'ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. çeşitli kaynaklarda onun 1547'den, 1551'den, 1553'ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. yaşamı üstüne bilgi de yok denecek kadar azdır. saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuçları vardır.enderun'da okumuştur. matrakçı ya da matrakî adıyla anılması, lobotu andıran sopalarla oynandığı ve eskrime benzeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen "matrak" oyununda çok usta olmasından ve belki de bu oyunun mucidi...

tanrı dağları’nda yeni bulunan eski runik türk yazıları

tanrı dağları’nda yeni bulunan eski runik türk yazıların nprof. dr. s. g. klyaştornıynrus bilimler akademisi, doğu araştırmaları enstitüsün ntürkiye türkçesine aktaran:n nmustafa kalkannkırgızistan-türkiye manas üniversitesi,n nfen-edebiyat fakültesi tarih bölümün n1996-2000 yıllarında kırgız arkeologları kubatbek tabaldiyev ve orozobek soltobayev, koçkor bölgesinde yapmış oldukları arkeolojik kazılar sırasında büyük bir taşın üstüne işlenmiş runik yazılarından yeni bir öbek (9 metin) bulmuştur. taşlar farklı biçimlerdedir.n nkoçkor bölgesi, çüy ırmağının yukarı yatağında deniz seviyesinden 1800-2200 m. yükseklikte yerleşmiştir. bölgenin uzunl...

yeni türk ticaret kanunu şirketlerimize neler getirdi (2.bölüm)

yeni türk ticaret kanununda muhasebe ve denetime yönelik değişikliklern1 ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını türkiye muhasebe standartları’na göre hazırlamak zorunda olacaklardır. bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 ocak 2012 tarihine kadar tms’nın uygulamasına yönelik hazırlıklarını tamamlama yararlı olacaktır. (madde 1534/3)n�nyeni ttk’nın geneli incelendiğinde denetimle ilgili hükümler başta olmak üzere birçok hükmün uluslararası finansal raporlama standartları (ufrs) ve muhasebe ilkelerinden etkilenerek hazırlandığı görülmektedir. özellikle, madde gerekçelerinde, muhasebenin temel ilkelerinden olan “şeffaflık ve tutarlılık” ilkelerine atıf yapıldığı görülmektedir.n�nbuna göre bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının, uluslararası piyasaların bir parça...

yeni türk ticaret kanunu şirketlerimize neler getirdi (3.bölüm)

türk ticaret kanununun şirket kuruluşuna ilişkin değişikliklernanonim şirketlerde en az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. söz konusu sayı sınırının sağlanması için çoğunlukla ortaklık yapısında gerçekte olmayan kişilerin görünüşte ortak yapılması, başkaca sorunlara yol açmaktadır. sayının beşin altına düşmesi halinde ise şirketin feshi veya infisahı söz konusu olduğundan beş kurucu ortak kuralından vazgeçmenin şirketlerin gelecekleri acısından daha faydalı olduğuna karar verilmiştir. söz konusu yeni ttk’nin düzenlemesine göre bir anonim şirket tek kişi tarafından başkaca bir ortağa gereksinim duymaksızın kurulabileceği gibi sonradan da bu durumun ticaret siciline tescili kaydıyla tek kişilik hale gelebilecektir. bu sayede mevcut sayı kuralına uyularak kurulan şirketlerin sonradan ...

yeni türk ticaret kanunu şirketlerimize neler getirdi (4.bölüm)

nyeni türk ticaret kanunu şirketlerimize neler getirdi (3.bölüm) isimli makalenin devamıdır.n�ntürk ticaret kanununda pay sahiplerine yönelik değişikliklernyeni ttk esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak aramış olduğu toplantı ve karar nisapları bakımından mevcut kanundan çok farklı bir sistematik benimsemiştir. mevcut sistemde; şirketlerin tabiiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak hususundaki kararlar için oybirliği aranmakta, şirketin faaliyet konusu ve türünün değiştirilmesi için ise sermayenin 2/3’üne sahip pay sahiplerinin toplanmasını aramakta, bu sayı sağlanamıyorsa, ikinci toplantı için yarı çoğunluk aranmaktaydı. kararların ise oy çoğunluğuyla alınması esastı.n�nyeni ttk ile pay sahipleri; şirketin ticari defterleri ile ilgili bilgileri, finansal ve...

yeni türk ticaret kanunu şirketlerimize neler getirdi (1.bölüm)

1956 yılından beri yürürlükte olan türk ticaret kanunumuz (bundan böyle “ttk” olarak kısaltacağım) yıllar süren mesai sonucunda 6102 sayılı kanun olarak 14.02.2011 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. yeni türk ticaret kanunumuz; taşıma işleri, ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, deniz ticareti ve sigorta hukuku diye 6 kitaptan oluşmuştur. daha sade ve anlaşılır bir dille yazılmış olan yeni ttk’numuz 1535 maddeden oluşmaktadır. yapılan değişiklikler ticaretle uğraşan herkesi ilgilendiren bir konu olduğu için yeni ttk’numuzun değişen ticaret şirketleri ile ilgili bölümünü çok ayrıntıya girmeden genel hatları fakat önemli maddelerini açıklayarak anlatacağım.n�n nyeni türk ticaret kanunu ne zaman uygulamaya girecek?ngenel anlamda yeni türk ticaret kanunumuz 01.07.2012’de yürür...

türk dünyası'nda ortak iletişim dili üzerine - (prof dr. şük

türk dünyası'nda ortak iletişim dili üzerine (prof dr. şükrü halûk akalın)   ankara üniversitesi türkçe ve yabancı dil araştırma ve uygulama merkezi tömer’in düzenlediği ortak dil türkçe konulu toplantı, son derece mükemmel bir zamanlama ile türkiye cumhuriyeti devletinin ulus devlet yapısını sarsacak dayatmalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde yapılıyor.   türkiye cumhuriyetinin kurucusu ulu önder atatürk’ün; türk milletini, türkiye cumhuriyetini kuran türkiye halkı olarak tanımladığı ve bu milletin dilini de türk milletinin dili türkçedir sözüyle açıkladığı türkiye cumhuriyetinin ana niteliğini ortaya koyan temel ilkesine rağmen, sözde sağlanacak birtakım çıkarlar için ülkede dil birliğini bozacak girişimlerde bulunulduğu s...

türk'lerin kung-fu ve tüm do stilleri tarihindeki etkisi

tüm kung-fu ve çin tarihçileri eserlerinde kung-fu spor'u sayesinde,çin'lilerin efsanevi yenilmez savaşçılara ve ordulara sahip olup,bu ordularıda budizm'in olağan üstü güçleriyle donatarak,yenilmez kahramanlar ve ordularının savaş ve mücadelelerini anlatırlar.yakın zamanda ülkemizde hayli popüler olan çin döğüş filmlerinde'de hep bu konular işlenmiş senaryolar çin'li efsanevi dövüşçüler ve askerler üzerine yazılmış,bu döğüş ustalarının kalabalık rakiplerle, bire on gibi,tek başlarına mücadele ederek çin'li savaşçıların yenilmez gücü sergilenmiştir.çin'lilere göre bu üstün savaş gücü onların yakın döğüşü çok iyi bilmelerinden ve doğal silahları çok iyi kullanmalarından kaynaklanmaktadır.o dönemdeki savaşların ilkel silahlarla ve göğüs göğüse yapılması,insan gücü...

türk

porn türk, türk, telekom türk, haber türk, adult forum türk, sex türk, dil kurumu türk, hava türk yolları, travesti türk, amatör türk, amatör porn türk, müziği sanat türk, seks türk, pornosu türk, bayrağı türk, cnn türk, türk ünlüler, erotik türk, adult türk, siteleri travesti türk, güzeller türk, mankenler türk, okulları türk, halk müziği türk, amatör sex türk, kanal türk, intikam tugayı türk, power türk, medya türk, canlý kanallarý tv türk, porn siteleri türk, bedava porn türk, müziði sanat türk, porn türk video, filmleri türk, ceza kanunu türk, geleneksel tiyatrosu türk, kızlar türk, kuvvetleri silahlı türk, tv türk, kızları türk, güzelleri türk, porn türk videolar, travestiler türk, adult türk yabancı, bayrak türk, klasik müziği türk, slow türk, filmi türk, chat türk,...

geçmişten günümüze türk milliyetçiliğinin tarihi gelişim süreci

geçmişten günümüze türk milliyetçiliğinin tarihi gelişim süreci milliyetçilik, milletten türetilmiş bir kelimedir. arapça olan millet kelimesi "din topluluğu", manasına gelmektedir. dilimizde millet "nation" kelimesine karşılık olarak kullanılmaktadır. lâtince bir fiil olan "nasci" den gelen "nation" aynı yerde doğmuş bir insan topluluğu manasını ifade etmektedir. ingilizcede milliyet anlamına gelen "nationality" kelimesinin varlığı 1691'den itibaren tespit edilmişse de, bunun bugünkü anlamda ilk kullanılışı 19. yüzyılın başlarındadır. fransızcada da aynı anlama gelen "nationalite" kelimesi ilk defa 1885'te akademi sözlüğü'ne girmiştir. milletin tanımı, tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. ziya gökalp, türkçülüğün esasları'nda milleti "dilce, dince, ahlâkça ve...

türk lehçe ve şiveleri....türk milletinin dili

reşid rahmeti arat   milli bağ olarak türk dilinin oynadığı rolü belki diğer dillerin hiçbiri oynamamıştır, denilebilir. bir dereceye kadar belki arap dili bu hususta türk dili ile mukayese edilebilir. fakat bu dilin rolü de gerek yayılış sahası ve gerek türlü şive şekilleri bakımından, türk dili yanında çok silik kalmaktadır. türk dili gerek tarihî devirlerde ve gerek bugün, çok geniş bir saha işgal eder. bu dili konuşanlar idarî ve siyasî teşkilât bakımından, muayyen sınırlar içinde, bazan biribirinden oldukça ayrı kalmış ve muhtelif devirlerde kültür vasıtaları birbirinden oldukça farklı olmuştur; bilhassa hudutlarda oturanlar, birbirinden çok farklı milletler ve kültürler ile sıkı temasta bulunmuşlardır. bütün bunlara rağmen, türk camiasının çok ehemmiyetsiz bir farkla aynı dill...

türk adının siyasal kökeni

dr.doğu perinçek hun kağanı'nın çin kağanı'na mektubundan: "...26 ülke ile birlikte herkes mahvedildi, öldürüldü, istila edildi. bu şekilde bütün bunlar, hun oldular." (mö 176) eğer "türk geni" diye bir kabul varsa, hangi bilimsel verilere dayanacaktır? diyelim mao tun, bilge kağan, kaşgarlı mahmut, alparslan, yunus emre, osman gazi, uluğ bey, karacaoğlan ve atatürk'ün dna'sını biliyoruz, bunlardan hangisi "türk geni" olarak kabul edilecektir. orta asya halkları, birbirlerini sürekli özümledikleri gibi, iranlı, hintli, tibetli, çin'li, hatta ortadoğu'dan ve kafkaslar'dan gelen halklarla da sürekli karıştılar ve kaynaştılar. asya'nın hiçbir yerinde, türk veya çin veya moğol veya hintli veya iranlı adı verilebilecek bir gen saptanması mümkün değildir. türk, bi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !