× "

tanzimat edebiyat

" arama sonuçları

çıkmış lys- edebiyat soruları

  1974 ösys edebiyat soruları     “yeşile koşan londra’yı gördükçe hep denizi kovan istanbul’u düşündüm” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?   teşbih teşhis mürsel mecaz tekrir kinaye         bir merhaleden güneşle derya görünür bir merhaleden her iki dünya görünür son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer geçmiş gelecek cümlesi rüya g...

çıkmış lys- edebiyat soruları

  1974 ösys edebiyat soruları     “yeşile koşan londra’yı gördükçe hep denizi kovan istanbul’u düşündüm” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?   teşbih teşhis mürsel mecaz tekrir kinaye         bir merhaleden güneşle derya görünür bir merhaleden her iki dünya görünür son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer geçmiş gelecek cümlesi rüya g...

edebiyat terimler sözlüğü-a harfi

absolutizm mutlakçılık. herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek.açık hece türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma gibi. arapça ve farsça’da ise sözcüklerde sesli harflerle yazılmayıp hareke ile gösterilen kısa hecelere verilen isim. örneğin ka-de-me, ha-se-ne gibi. aruz vezninde bütün açık heceler kısa hece olarak kabul edilir. açıklama edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan yazılı çalışmalar. sanatçılar eserlerinde anlamı herkes tarafından bilinmeyen sözcükler, deyimler, durumlar ve düşüncelerle, sanatlar kullanır. bunların her biri bir olay, bir durum ya da düşünceyi ifade eder. okuyucu bunl...

milli edebiyat dönemi

milli edebiyat dönemi meşrutiyet (1908) 'den sonra memlekette başlayan ve o devirde �türkçülük� adı verilen milliyet hareketi, �edebiyatta millî kaynaklara dönme� düşüncesinin doğmasına yol açmıştır. �millî kaynaklara dönme� sözüyle ; dilde sadeleşme, aruz vezni yerine hece veznini kullanma, yerli hayatı yansıtma kastedilmiştir. bunları gerçekleştirmeyi ülkü edinen edebiyat akımına �millî edebiyat� adı verilmiştir. a. dilde sadeleşme hareketi 1911 nisanında selanik'te ömer seyfettin, ali canip ve ziya gökalp tarafından çıkarılan genç kalemler dergisinde �yeni lisan� adıyla ileriye sürülmüştür. bunlar, konuşma dilini yazı dili haline getirme davasını benimsemişler, �millî edebiyat'ın millî lisan'dan doğacağı�nı (ömer seyfettin) söylemişlerdir. bu hareket kısa zamanda tutun...

edebiyat-ı cedide (servet-i fünun edebiyatı)

edebiyat-ı cedide (servet-i fünun edebiyatı) edebiyat-ı cedide, ıı.abdülhamit (hük. 1878-1909) devrinde, servet-i fünun dergisi çevresinde toplanan sanatçıların batı edebiyatı yolunda meydana getirdikleri bir edebiyat hareketidir. bu edebiyat, 1896'dan 1901'e kadar sürmüştür. recai-zâde mahmut ekrem, 1895 sonunda, malûmat adlı bir dergide yazan muallim naci izleyicileriyle kafiyenin göz için mi, kulak için mi olduğu tartışmasına girişmiş ve bu gazeteye karşı cevaplarının bir kısmım ser­vet-i fünun dergisinde yayınlamıştır. servet-i fünun, recai-zâde'nin mekteb-i mülkiye'den öğrencisi olan ahmet ihsan tokgöz tarafından 1891 yılından beri çıkarılmakta idi. recai-zâde, bunu bir edebiyat dergisi hâline getirmek için ahmet ihsan�la anlaşmış ve kendisinin mekteb-i sultanî (gala...

tanzimat edebiyatı

tanzimat edebiyatı prof. ahmet hamdi tanpınar;tanzimat ve ondan sonra gelişen edebi cereyanları inceleyebilmek için türk toplumunu etkilemiş bir kaç realite üzerinde durmak gerektiğini belirtir. zira tanzimat edebiyatı bir medeniyet değişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. bunu gözden uzak tutmamak gerekir. tanzimat ve sonrası dönemlerde türk toplumunu etkileyen sosyal ve kültürel olaylar aynı zamanda edebiyatımızın da değişmesi ve yenileşmesine ortam hazırlamıştır. bu önemli olaylar şunlardır: 1- 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı 2- 1876 ve 1908 birinci ve ikinci meşrutiyet denemeleri. 3- 1918 imparatorluğun dağılışı ile 1923'te cumhuriyet ilanı ve ankara'nın başkent oluşu. bu önemli siyasi olaylar ve demokrasi denemelerinin her biri genellikle b...

11.sınıf edebiyat kitabı cavapları

edebiyat sayfa 12 4. etkinlik tanzimat fermanı 3 kasım 1839 da gülhane parkında padişah,diğer devlet büyükleri,ulema,lonca ve esnaf temsilcileri ve halkın "gülhane hattı humayunu" adıyla mustafa reşit paşa tarafından okundu.bu fermanla osmanlı devletinde islam hukuku ve geleneksel kurumların bıraktığı hızlı bir değişim süreci başladı sayfa 13 3.soru:yenileşme kavramı, var olanın çağın gereksinim ve özelliklerine göre yeniden düzenlenmesidir. 4.soru:burada yenilik kavr***** en uygun hareket konağı restore ettirip,ihtiyaca göre eklemeler yapmaktır.çünkü konağı,yıkıp yerine yeni bir bina yapmak yenilik değil,köklü bir değişimdir. sayfa 15 1. metin 1.on dokuzuncu asır şiirindeki 9,13,14,15,16,17,20,21 ve 22. beyitler ortaçağa özgü dünya görüşünü yansıtmaktadır.diğer beyitlerde ise şair...

lise türk dili edebiyatı dersi tanzimat dönemi türk edebiyatı ha

tanzimat dönemi türk edebiyatıtanzimat edebiyatının genel özellikleriüçüncü selim’den itibaren başlayan yenileşme hareketleri genellikle askeri alanda olmuştur. nitekim osmanlı devletinin avrupa devletleri karşısındaki yenilgiler hep askeri yenileşmenin gerekli olduğu fikrini doğurmuştur. ancak askeri alanda dahi yapılan yenileşmelerde o dönemin önemli bir kurumu olan yeniçeri ocağı birçoğuna şiddetle karşı çıkmıştır. dolayısıyla yapılan yenileşmeler genellikle padişahların hayatları ile sınırlı kalmıştır. sanatta, edebiyatta, mimaride, sosyal yaşamda veya devlet düzeninde herhangi bir değişim ve yenileşme gerçekleşmemiştir. 1824 yılında vakay-ı hayriye olayı yeniçeri ocağını kaldıran 2. mahmut yen...

lise türk dili edebiyatı dersi tanzimat dönemi türk edebiyatı ha

tanzimat dönemi türk edebiyatıtanzimat edebiyatının genel özellikleriüçüncü selim’den itibaren başlayan yenileşme hareketleri genellikle askeri alanda olmuştur. nitekim osmanlı devletinin avrupa devletleri karşısındaki yenilgiler hep askeri yenileşmenin gerekli olduğu fikrini doğurmuştur. ancak askeri alanda dahi yapılan yenileşmelerde o dönemin önemli bir kurumu olan yeniçeri ocağı birçoğuna şiddetle karşı çıkmıştır. dolayısıyla yapılan yenileşmeler genellikle padişahların hayatları ile sınırlı kalmıştır. sanatta, edebiyatta, mimaride, sosyal yaşamda veya devlet düzeninde herhangi bir değişim ve yenileşme gerçekleşmemiştir. 1824 yılında vakay-ı hayriye olayı yeniçeri ocağını kaldıran 2. mahmut yen...

yazılı edebiyat

roman belli bir zaman çizgisinde ya da coğrafi çevre içinde  belli bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, bu insan ya da insanların iç ve dış yaşantılarını  kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen ve  belli bir uzunluğu aşan düz yazı olarak yazılmış anlatılar için kullanılan edebi terimdir. edebi türler içinde en yenisidir. çünkü matbaanın bulunması ve kentsoylu bir okur kitlesinin ortaya çıkmasından sonra gelişmiştir. romanlar konu, üslup, yazıldığı dönem bakımından çeşitli türlere ayrılabilir.romantik roman ,gerçekçi roman, doğalcı roman, estetik roman, izlenimci roman, dışavurumcu r...

edebiyat

 dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli ölçü ve kalıplar içinde kullanarak, yoğunlaşmış duygusal veya düşünsel bir deneyimi ya da bir olayı  sıradanlıktan uzak bir biçimde ifade etme sanatıdır.lirik  şiirsevinç,coşku veya acı gibi ortak duyguların veya aşk, ayrılık, özlem gibi bireysel duyguların coşkulu bir tarzda işlendiği şiirlere lirik şiir denir.epik  şiirdestansı özellikler gösteren şiirlerdir. kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. didaktik şiirbelli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü az olan şiir türüdür. pastoral şiirdoğa şiir...

tanzimat edebiyatı

tanzimat edebiyatı   tanzimat: doğunun yerine batı          bilindiğince, xıx. yüzyılda batılılaşma akımına koşut olarak gelişen türk yazını, roman, öykü tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girmiş; türk yazınının yönü batı düşüncesinin temel alınması sonucu değişmiştir. batıyla ilişkiler, aydınların bir batı dilini öğrenmeleri, batı yazınından yapılan çeviriler, batıdaki siyasal eğilimlerle, ideolojilerle tanışma bir uygarlık değişimini de gerektirmiştir. başka deyişle doğunun yerini batı almıştır.          batılılaşma ve buna bağlı olarak yeni bir kültüre açılınması başlangıçta türk yazınını da batı yazınının güdümüne sokmuştur. ahmet hamdi tanpınar bu konuda şunları söyler: "sırf ede...

tanzimat dönemi edebiyatı

tanzimat dönemi edebiyatı   tanzimat fermanı ile beraber edebiyatta da batıya yönelme başlar. tanzimat dönemi edebiyatının kesin olmamakla birlikte başlangıç tarihi olarak 1860 gösterilebilir. bu tarih, tercüman-ı ahval’in yayımlanmaya başlayış tarihidir.   bu dönemde batı edebiyatlarından birçok yeni tür ve şekiller alınmış; önceleri çevirme, sonraları taklit ve telif etmek suretinde bu türlerde eserler verilmiştir.   batı etkisinde gelişen türk edebiyatı     tanzimat edebiyatının temsilcilerinin amacı batı örneğine göre bir edebiyat yaratmak ve batı hayatını tanıtmak olduğu için, sanatçıların hepsi edebiyat türlerinin romandan şiire kadar en az bir kaçı ile örnekler yazmışlardır. bu dönemde telif eserler yanında çok sayıda tercüme ve adapte eser ...

tanzimat dönemi edebiyatı -2-

tanzimat dönemi3 kasım 1839’da topkapı sarayı’nın gülhane bahçesi’nde okunarak halka ilan edilen tanzimat fermanı ile istanbul’da yeni bir dönem açıldı. batılılaşma sürecinin hızlandığı bu dönemde istanbul’da mimariden yaşama tarzına, eğitim kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda yenilikler yaşandı.bu dönemde şehir yeni alanlara doğru genişlemeye başladı. suriçi bakırköy yönünde, galata ise teşvikiye yönünde yayılırken; boğaziçi’nde sarıyer’e iskan hızlandı. anadolu yakası ise bir taraftan bostancı, diğer taraftan beykoz’a doğru büyüdü.kentin genişlemesine paralel, hızlı bir imar faliyeti de söz konusuydu. bir taraftan padişahlar, diğer taraftan da devlet erkanı, gayrımüslim zenginler ve yabancı elçilikler adeta saray, köşk ...

tanzimat dönemi edebiyatı -2-

tanzimat dönemi3 kasım 1839’da topkapı sarayı’nın gülhane bahçesi’nde okunarak halka ilan edilen tanzimat fermanı ile istanbul’da yeni bir dönem açıldı. batılılaşma sürecinin hızlandığı bu dönemde istanbul’da mimariden yaşama tarzına, eğitim kuruluşlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda yenilikler yaşandı.bu dönemde şehir yeni alanlara doğru genişlemeye başladı. suriçi bakırköy yönünde, galata ise teşvikiye yönünde yayılırken; boğaziçi’nde sarıyer’e iskan hızlandı. anadolu yakası ise bir taraftan bostancı, diğer taraftan beykoz’a doğru büyüdü.kentin genişlemesine paralel, hızlı bir imar faliyeti de söz konusuydu. bir taraftan padişahlar, diğer taraftan da devlet erkanı, gayrımüslim zenginler ve yabancı elçilikler adeta saray, köşk ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !