× "

tapu senedi örneği

" arama sonuçları

ıskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal

a b c d e f g h i k l m n o p r s ş t u v y z ı-i ıskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal ıslah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme ıslahât: düzeltme veya iyileştirme işleri ıstılâh: terim ıtlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir ıttılâ: öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma ızrar: zarar verme; zarara sokma ıztırâr: zorunluluk; çaresizlik iade : geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme iade-i muhakeme : yargılamanın yenilenmesi iaşe :yaşatma; besleme; geçinme ibâre ...

anonim şirket özellikleri ve genel bilgiler

- kurucu ortak sayısı en az beştir. bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şarttır. (ttk.md.277) -  sermayesi en az 50.000.000.000.- tl.dır (19/01/2002  bkk_2001/3500) (ttk.md.272) - kurulacak şirketin ünvanında "türk, türkiye, cumhuriyet ve milli" kelimelerinin kullanılabilmesi için, bakanlar kurulu kararı alınmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde:       - tamamı yerli sermaye olup, en az 1 trilyon tl.'si olması veya yatırım hacmi tutarının 5 trilyon tl. olması,       - sermayesinin tamamı veya bir bölümü yabancı ortağa ait olması halinde ise yabancı ortağın başka ülkelerde de o...

kanunlar

1163 sayılı kooperatif kanunu   1169 sayılı kooperatifler yasası     kanun no : 1163 kabul tarihi : 24.04.1969         kanun no : 3476 kabul tarihi : 06.10.1988         birinci bölüm         kooperatif ve kuruluşu:         a) tarif : madde 1- tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyet...

1163 sayılı kooperatifler kanunu

kooperatifler kanunu (1)             kabul numarası                : 1163           kabul tarihi                      : 24/4/1969           yayımlandığı r.gazete      : tarih : 10/5/1969   sayı : 13195           yayımlandığı düstur          : tertip : 5   cilt : 8   sayfa : 1955    birinc...

1163 sayılı kooperatifler kanunu

kooperatifler kanunu (1)             kabul numarası                : 1163           kabul tarihi                      : 24/4/1969           yayımlandığı r.gazete      : tarih : 10/5/1969   sayı : 13195           yayımlandığı düstur          : tertip : 5   cilt : 8   sayfa : 1955   * * * ...

hukuk sözlüğü...

abes:akla ve gerçeğe aykırı; gereksiz; yersiz; boş şey; saçma; anlamsız abesle iştigal etmek:boş şeylerle uğraşmak abideler ve asar-ı atika:anıt ve abideler abluka:bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek acar:atılgan; gözü pek; yiğit; kabadayı; yılmaz; kabına sığmaz; güçlü; becerikli acele itiraz:verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. acenta:ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir b&ou...

türkiye ticaret sicili tescil işlemleri 3

anasözleşme değişikliği1.      dilekçe (şirket kaşesi ile yetkilisinin imzası)2 adet2.      ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı 2 adet3.      ana sözleşme tadil tasarısı 6 adet  ortaklar kurulu imzalıayrıca;·         ortak sayısı 20yi geçen limited şirketlerde genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 2 adet·         bakanlık temsilcisi atama belgesi·         hazirun cetveli  2 adet  limited şirket sermaye artırımı1.      dilekçe(şirket...

ticaret sicili tescil işlemleri 1

ticaret sicili tescil işlemleri          memurluğumuz 09.07.1956 tarih 9353 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6762 sayılı türk ticaret kanunu ve ticaret sicili nizamnamesi hükümlerine göre görev yapmaktadır.         17 haziran 2003 tarih 25141 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan ve yürürlüğe giren 4884 sayılı”türk ticaret kanunu,vergi usul kanunu,iş kanunu ve sosyal sigortalar kanunu’nda “değişiklik yapılması hakkında kanun” ile 4875 sayılı “doğrudan yabancı yatırımlar kanunu” hükümleri gereği yeni görev ve yükümlülükler yüklenmiştir.   ...

senet

senet kendisine dayanılan şey, senet; yemen elbisesi veya dağ yamacı, türkçe'de, bir borcun veya verilen bir sözün belgesi, garantisi. çoğulu "esnâd" ve "senedât"tır. senet genellikle bir borcu veya hukukî bir işlemi tesbit etmek üzere düzenlenir. tapu senedinde olduğu gibi resmî bir makam tarafından onaylanmış, borç senedinde olduğu gibi borçlu tarafından imzalanmış olabilir. günümüzde âdî, resmî, özel, onaylı, değerli gibi çeşitleri vardır.islâm hukuku açısından senet, va'deli borçlanmaları tesbit eden yazılı belgeyi ifade eder. kur'an-ı kerim'de borçlanmaların yazı ile tesbiti konusunda şöyle buyurulur: "ey iman eden...

senet

senet kendisine dayanılan şey, senet; yemen elbisesi veya dağ yamacı, türkçe'de, bir borcun veya verilen bir sözün belgesi, garantisi. çoğulu "esnâd" ve "senedât"tır. senet genellikle bir borcu veya hukukî bir işlemi tesbit etmek üzere düzenlenir. tapu senedinde olduğu gibi resmî bir makam tarafından onaylanmış, borç senedinde olduğu gibi borçlu tarafından imzalanmış olabilir. günümüzde âdî, resmî, özel, onaylı, değerli gibi çeşitleri vardır. islâm hukuku açısından senet, va'deli borçlanmaları tesbit eden yazılı belgeyi ifade eder. kur'an-ı kerim'de borçlanmaların yazı ile tesbiti konusunda şöyle buyurulur: "ey iman edenler! belirli bir vadeye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. bunu aranızda bir yazıcı doğru olarak yazsın. yazıcı onu allah'ın kendisi...

hukuki kavramlar (ı-i)

ı-iıskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal ıslah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirmeıslahât: düzeltme veya iyileştirme işleriıstılâh: terimıtlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabirıttılâ: öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanımaızrar: zarar verme; zarara sokmaıztırâr: zorunluluk; çaresizlikiade : geri verme; geri çevirme; eski duruma getirmeiade-i muhakeme : yargılamanın yenilenmesiiaşe :yaşatma; besleme; geçinmeibâre : deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm sözibhâm: kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutmaibka : devamlı, sürekli kılma; yerinde bırakmaibra : aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesiibraz: gösterme; meydana çıkar...

senet

senet   kendisine dayanılan şey, senet; yemen elbisesi veya dağ yamacı, türkçe'de, bir borcun veya verilen bir sözün belgesi, garantisi. çoğulu "esnâd" ve "senedât"tır. senet genellikle bir borcu veya hukukî bir işlemi tesbit etmek üzere düzenlenir. tapu senedinde olduğu gibi resmî bir makam tarafından onaylanmış, borç senedinde olduğu gibi borçlu tarafından imzalanmış olabilir. günümüzde âdî, resmî, özel, onaylı, değerli gibi çeşitleri vardır. islâm hukuku açısından senet, va'deli borçlanmaları tesbit eden yazılı belgeyi ifade eder. kur'an-ı kerim'de borçlanmaların yazı ile tesbiti konusunda şöyle buyurulur: "ey iman edenler! belirli bir vadeye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. bunu aranızda bir yazıcı doğru olarak yazsın....

kadastro kanunu

kanun no:3402 tarih:21.06.1987 rs.gz.09.07.1987 rs.gz.sayısı:19512 birinci bölüm genel ilke amaç madde 1 - bu kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle türk medenî kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. ikinci bölüm kadastro çalışmaları kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı madde 2 - her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idarî sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgelerini teşkil eder. kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak tapu ve kadastro genel müdürlüğünün teklif...

kadastro kanunu

kanun no: 3402 kadastro kanunu kabul tarihi: 21 haziran 1987 resmi gazete ile neşir ve ilânı: 9 temmuz 1987 - sayı: 19512 5.t.düstur, c.26 - s. birinci bölüm genel ilke amaç: madde 1 - bu kanunun amacı, memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle türk medeni kanunu' nun öngördüğü tapu sicilini kurmaktır. madde 1 - (değişik: 5304 - 22.2.2005 / m.1) bu kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı türk medeni kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sist...

pasaport nasıl alınır? pasaport çeşitleri

                    umuma mahsus pasaportlar-normal pasaport türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde valiliklerce, yabancı memleketlerde türkiye cumhuriyeti başkonsoloslukları ve büyükelçiliklerince verilir. umuma mahsus münferit pasaportlar,en az üç ay, en fazla beş yıl süreyle geçerli olmak üzere verilir. başvuru için gerekli belgeler: il emniyet müdürlüklerinden temin edilecek pasaport talep formu, nüfus cüzdanı aslı, dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (temditler için iki adet), maliye bakanlığınca her yıl belirlenen "pasaport cüzdan bedeli" ve talep edilen sürelere göre belirlenmiş pasaport harcı (temditler için pasaport cüzdan bedel...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !