× "

tasso kurtarılmış kudüs destanı

" arama sonuçları

destan özellikleri nelerdir, destan nedir, destan türü

  destan nedir? destan türleri, türk edebiyatında destanın yeri nedir? destanlarla ilgili her türlü bilgiye bu kaynaktan ulaşabilirsiniz.   destan özellikleri   kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır.    bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir. &n...

islamiyet öncesi türk edebiyatı

  islamiyet öncesi türk edebiyatı   islamiyet öncesi türk edebiyatı ikiye ayrılır:      a.  sözlü dönem      b. yazılı dönem   a- islamiyetten önceki sözlü dönem   islamiyet öncesi sözlü dönemin genel özellikleri:   *  eserler genellikle anonimdir. kim tarafından söylendiği belli değildir. pek az eserin sahibi bilinmektedir *  akılda daha çok kalıcı olması ve nesilden nesile aktarımda daha etkili olması sebebiyle şiir tercih edilmiştir. *  edebiyat, atlı göçebe hayatının özelliklerini yansıtır. *&nb...

lise 1 paylaşım

edebiyat ders notları   ı. ünite   güzel sanatlar ve edebiyat güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri     güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.güzel sanatlar için yapı> en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapı> sınıflandırmadır.bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.sesle  yapı> sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapı> sanatlara ise plastik sanatlar denir.güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.     edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille ...

islamiyetten önceki türk edebiyatı

    islamiyetten önceki türk edebiyatı a)      sözlü edebiyat dönemi b)      yazılı edebiyet dönemi   islamiyetin etkisindeki türk edebiyatı a)      divan edebiyatı b)      halk edebiyatı   batı edebiyatı etkisindeki türk edebiyatı a)      tanzimat edebiyatı b)      servet-i fünun edebiyatı c)      fecr-i âti edebiyatı d)      milli edebiyat e)      cumhuriyet dönemi edebiyatı ...

sözlü edebiyat

sözlü türk edebiyatı, türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, manihaizm, budizm gibi dinler etkilemiştir. sözlü dönemin özellikleri 1."kopuz" adı verilen sazla dile getirilmiştir. 2.ölçü olarak ulusal ölçümüz olan "hece ölçüsü" kullanılmıştır. 3.nazım birimi "dörtlük" tür. 4.dönemine göre ayrı bir dili vardır. 5.dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir. 6.daha çok doğa, aşk ve ölüm...

türk edebiyatı ders notları

ı. ünite   güzel sanatlar ve edebiyat güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri     güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.güzel sanatlar için yapı> en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapı> sınıflandırmadır.bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.sesle  yapı> sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapı> sanatlara ise plastik sanatlar denir.güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.     edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir gü...

türk edebiyatında pratik bilgiler

türk edebiyatında pratik bilgilerdogal türk destanları1.saka türkleri:  a)şu destanı  b)alp  er tunga destanı2.hun türkleri:   a)oğuz kağan destanı b)atilla destanı3.göktürk des:    a)bozkurt destanı b) ergenekon destanı4.uygur    des:     a)türeyiş des.       b)göç destanıünlü ulusal dogal destanlariran    -şehname  -firdevsi / ingiliz  -robin hood yunan   -ilyada,odissea  -homerosfin     -kalevala    -dr lönront) /rus -igorkırgız  -manas(islami döneme ait /sümer   -gılgamışalmanya -nubelungen/ hint    -ram...

türk edebiyatında dönemler

türk edebiyatının dönemleriislamiyetten önceki türk edebiyatıa) sözlü edebiyat dönemib) yazılı edebiyet dönemiislamiyetin etkisindeki türk edebiyatıa) divan edebiyatıb) halk edebiyatıbatı edebiyatı etkisindeki türk edebiyatıa) tanzimat edebiyatıb) servet-i fünun edebiyatıc) fecr-i âti edebiyatıd) milli edebiyate) cumhuriyet dönemi edebiyatıf) 1940 sonrası türk edebiyatıislamiyetten önceki türk edebiyatı(..? - 11.yy.)a) sözlü edebiyat dönemi:m.s.vııı. yüzyıla gelinceye kadar türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu d&ou...

edebiyat bilgileri

genel edebiyat bilgileri(kısa-öz bilgiler)dogal türk destanları1.saka türkleri:  a)şu destanı  b)alp  er tunga destanı2.hun türkleri:   a)oğuz kağan destanı b)atilla destanı3.göktürk des:    a)bozkurt destanı b) ergenekon destanı4.uygur    des:     a)türeyiş des.       b)göç destanıünlü ulusal dogal destanlariran    -şehname  -firdevsi / ingiliz  -robin hood yunan   -ilyada,odissea  -homerosfin     -kalevala    -dr lönront) /rus -igorkırgız  -manas(islami döneme ait /sümer   -gılgamışalmanya -nubelungen/ hint  &n...

türk edebiyatı-islamiyet öncesi türk edebiyatı

      islamiyet öncesi türk edebiyat       başlanğıcından  türklerin müslümanlığı kabul edişleri olan ms 11. yüzyıla kadar devam eden edebi dönemdir.          şamanizm,budizm,maniheizm,gök tanrı inancı ekse-ninde oluşmuş dönemdir.sözlü ve yazılı dönem olarak gruplandırılır.        a)sözlü dönem(?-8.yüzyıl)   başlanğıcından yazının bulunduğu 8.yüzyıla kadar olan dönemi kapsar.sözlü dönem tamamen yabancı etkiden uzak milli özellik gösterir. dilden dile,kulaktan kulağa aktarılarak yayılım göstermiştir.yazının bulunuşuyla b...

lise 1 edebiyat

 . ünite güzel sanatlar ve edebiyat edebiyat; tanımı, konusu,yöntemi • duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılması sanatına edebiyat denir. edebiyat, sözcüğü arapça ‘’edep’’ sözcüğünden türemiştir. edebiyat sözcüğü ilk kez tanzimat döneminde şinasi tarafından kullanılmıştır. şinasi’den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere ‘’şiir ve inşa’’ denilmekteydi. edebiyatın konusu yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri her şey, edebiyatın konusunu oluşturur. edebiyatın yöntemi dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış iç...

köroğlu destanı ___danışmentname__yapma ve doğal destanlar (iki

    köroğlu destanı     bolu beyi, güvendiği seyislerinden biri olan yusuf'a : " çok hünerli ve değerli bir at bul ." emrini verir. seyis yusuf, uzun süre bolu beyinin isteğine uygun bir at arar. büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır. bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder. gözleri kör edilen ve işinden kovulan yusuf, sıska taylarla birlikte evine döner. oğlu ruşen ali'ye verdiği talimatlarla tayları büyütür.            babası kör olduğu için köroğlu takma adıyla anılan ruşen ali, babasının isteğine göre atları yetiştirir. taylardan biri olağanüstü bir at haline gelir ve kırat adı verilir. k...

islamiyet öncesi türk edebiyatı

türk edebiyatında dönemler   islamiyetten önceki türk edebiyatı a)      sözlü edebiyat dönemi b)      yazılı edebiyet dönemi   islamiyetin etkisindeki türk edebiyatı a)      divan edebiyatı b)      halk edebiyatı   batı edebiyatı etkisindeki türk edebiyatı a)      tanzimat edebiyatı b)      servet-i fünun edebiyatı c)      fecr-i Âti edebiyatı d)      milli edebiyat e)      cumhuriyet dönemi edebiyatı f)        1940 sonrası türk edebiyatı   islamiyet'ten önceki türk edebiyatı (..?-1...

türklerin islamiyetten önceki hali

a) sözlü edebiyat dönemi:   m.s.vııı. yüzyıla gelinceye kadar türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. bu dönem edebiyatı, sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. bu dönemde edebiyatımızı şamanizm, maniheizm, budizm gibi dinler etkilemiştir.   genel özellikleri:   bu dönem edebiyatı müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir. ölçü, ulusal ölçümüz olan “hece” ölçüsüdür. nazım birimi “dörtlük”tür. dönemine göre arı bir dili vardır. dizelere genel olarak yarım uyak hakimdir. daha çok doğa, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir. bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak kaşgarlı mahmut’un “divan-ı lügat-it türk” adlı ese...

türk edebiyatında dönemler

türk edebiyatında dönemler   islamiyetten önceki türk edebiyatı a)      sözlü edebiyat dönemi b)      yazılı edebiyet dönemi   islamiyetin etkisindeki türk edebiyatı a)      divan edebiyatı b)      halk edebiyatı   batı edebiyatı etkisindeki türk edebiyatı a)      tanzimat edebiyatı b)      servet-i fünun edebiyatı c)      fecr-i Âti edebiyatı d)      milli edebiyat e)      cumhuriyet dönemi edebiyatı f)        1940 sonrası türk edebiyatı   islamiyet'ten önceki türk edebiyatı (..?-11.yy.)    &...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !