× "

tehlil ismail safa

" arama sonuçları
hac ilmihali-2

hac ilmihali-2

e) tavaf› yürüyerek yapmak gücü yetenlerin tavaf› yürüyerek yapmalar› vaciptir. dinen geçerli bir mazereti olmaks›z›n tekerlekli sandalye ve benzeri araçlarla yap›lan tavaf geçerli olmaz, bu tavaf›n yeniden yap›lmas› gerekir. yap›lmad›ğ› takdirde dem gerekir. fakat geçerli bir mazeret varsa tavaf, sandalye ve benzeri bir araçla yap›labilir. yürüyemeyecek kadar hasta, topal, kötürüm ve yaşl› olmak dinen geçerli olan mazeretlerdir. *** şâfiî mezhebine göre, tavaf›n yürüyerek yap›lmas› vacip değil, sünnetti...

hac

    hac     hac nedir? hac; sözlükte ta’zim edilecek yer ve makamları ziyaret etmektir.şer’i ıslahatda ise; ibadet maksadıyla arafat’da belirli bir vakitte (zeval vakti) bir süre durmaktan.. daha sonra beytullah’ı usulüne göre ziyaret etmekten ibaret olan ve islâm’ın şartlarından birini teşkil eden mali ve bedeni bir ibadettir. hac ne zaman yapılır.? haccın belirli bir vakti vardır. cenabı hak şöyle buyurur:“hac, bilinen aylardadır.” ( bakara s&uum...

hac ile ilgili herşey

  hacı nedir? zamanında ve usûlüne uygun olarak kâbe'yi ziyaret eden kimseye 'hacı' denir. çoğulu hüccac'tır. hac ne zaman farz kılınmıştır? hac, peygamberimizin mekke'den medine'ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır. bu yıl peygamberimiz hz. ebu bekir'i 'hac emiri' tayin  etmiş, kendileri de bir yıl sonra yani hicretin onuncu yılında haccetmişlerdir. bu, peygamberimizin ilk haccı olduğu gibi buna "veda haccı" denir. çünkü peygamberimiz bundan sonra -vefat ettikleri  için- haccetmemiştir. haccın diğer ibadetlerden farkı nedir? haccın diğ...

hac ile ilgili herşey

  hacı nedir? zamanında ve usûlüne uygun olarak kâbe'yi ziyaret eden kimseye 'hacı' denir. çoğulu hüccac'tır. hac ne zaman farz kılınmıştır? hac, peygamberimizin mekke'den medine'ye hicret etmesinden 9 yıl sonra farz kılınmıştır. bu yıl peygamberimiz hz. ebu bekir'i 'hac emiri' tayin  etmiş, kendileri de bir yıl sonra yani hicretin onuncu yılında haccetmişlerdir. bu, peygamberimizin ilk haccı olduğu gibi buna "veda haccı" denir. çünkü peygamberimiz bundan sonra -vefat ettikleri  için- haccetmemiştir. haccın diğer ibadetlerden farkı nedir? haccın diğ...

hac kitabi devam:haccın farziyetindeki şer'i hikmetler,haccı

haccın farziyetindeki şer'i hikmetler   34- bilindiği üzere hac, islâmın beş önemli esasından biridir. "islâm dini beş esas üzerine kurulmuştur," hadis-i şerifi bunu bildirmektedir.   hac, şartlarını kendinde toplayan her müslüman için çok kutsal bir farzdır. namaz ile oruç birer bedenî ibadettir. zekât malî bir ibadettir. hac ise hem bedenî, hem de malî bir ibadettir. bu farz, hem bedende olan sıhhat ve selâmetin, hem de mal varlığının bir şükür görevi demektir.   haccın yapılmasındaki değişik usul ve adap, insanın ezelî ve ebedî olan mabuduna yapacağı tazimatın, göstereceği kulluk tarzının, arzedeceği i...

8. bölüm: hacc bahsi

8. bölüm: hacc bahsi hacc'ın tarifi ve önemi 937 hacc'ın lûgat manası; "muazzam bir şeye" gitmeyi kasdetmektir. buradaki "muazzam bir şeye" kaydını ibn-i hümam meşhûr dil alimi imam-ı sikkit'ten naklederek beyan etmiştir.(1) islâmî ıstılâhta; "niyyet ederek ihrama girmek, kâbe-i muazzama'yı usûlü dairesinde tavaf etmek ve vakti mahsusunda vakfe yapmak gibi fiillere hac denir"(2) şeklinde tarif olunduğu gibi "dînî rükünlerden bir rüknü edâ etmek için, kâbe'ye gitmeyi kasdetmektir"(3) şeklinde de tarif edilmiştir. 938 kur'an-ı kerim'de: "şüphesiz ki, âlemler için çok feyizli ve ayn-ı hidayet olmak üzere konulan ilk ev (ma'bed) elbette mekke'...

sa'y

sa'y çalışma, gayret sarfetme, koşma, yürüme; hac veya umre ibadeti esnasında harem-i şerif'in yanında bulunan safa ile merve tepeleri arasında dört gidiş üç dönüş olmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eden bir fıkıh terimi. sa'y'ın temeli, ismail (a.s)'ın annesi hz. hacer'in su bulmak amacıyla bu iki tepe arasında koşuşturmasına dayanmaktadır. ibrahim (a.s), allah teâlâ'nın emriyle hz. hacer'i henüz bir bebek olan ismail (a.s) ile birlikte suyun ve hiç bir insanın bulunmadığı bugünkü harem'in yanına bıraktı. yanlarında bir kırba su ve bir miktar da yiyecek vardı. bir müddet sonra kırbadaki su ve yanlarındaki erzak tükendi. çocuk susuzluktan çırpınmaya başladı. ...

hac-umre sözlüğü

  afaki: mikât sınırlarının dışından gelen hacılar. arafat: mekke-i mükerreme’nin güney doğusunda vakfenin yapıldığı yer. bab-ı cibril: peygamber efendimizin medine-i münevvere’de inşa ettiği mescidin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı. bab'ür rahme: rahmet kapısı. medine’de peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındaki kuzey köşesine yakın olan kapısı. bab'üs selam: 1. mescid-i haram’ın doğu tarafına açılan, bab-ı şeybe de denilen kapı. 2. mescid-i nebi’nin batı duvarında kıbleye yakın olan bab-ı mervan olarak da bilinen kapı. mescid-i nebi’nin kapılarının en büyüğü ve en süslüsüdür. bab'üt tevessül: 1. mescid-i nebi’nin kuzeye açılan kapısı. 2. hicretin ikinci senesi receb ayında, kıblenin ...

ikinci bölüm

ikinci bölüm hacca hazırlık, hac yolculuğu ve haccın yapılışı ı- hacca hazırlık farz olarak ömürde bir defa yerine getirilmekte olan hac, günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır. bu fırsattan gereği gibi yararlanmak için hacca ruhen ve bedenen çok iyi hazırlanmak gerekir. ruhi hazırlıkların başında ihlâslı olmak gelir. çünkü ihlâs amellerin özüdür. allah’ın rızası ihlâs ile kazanılır. ihlâssız olarak yapılacak bir hac, her ne kadar kişiyi hac yükümlülüğünden kurtarsa da, kendisinden beklenen yararları sağlayamaz. hz peygamber; "şüphesiz, allah sadece kendisi için ve sırf kendisinin rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder."(15) buyurmaktadır. bu sebeple hacca gitmeye karar veren müslüman, kesinlikle gösterişten, hac ibadeti vasıtasıyla bir takım kimselerin yanında ...

hacca hazırlık, hac yolculuğu ve haccın yapılışı

hacca hazırlık, hac yolculuğu ve haccın yapılışı ı- hacca hazırlık farz olarak ömürde bir defa yerine getirilmekte olan hac, günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır. bu fırsattan gereği gibi yararlanmak için hacca ruhen ve bedenen çok iyi hazırlanmak gerekir. ruhi hazırlıkların başında ihlâslı olmak gelir. çünkü ihlâs amellerin özüdür. allah’ın rızası ihlâs ile kazanılır. ihlâssız olarak yapılacak bir hac, her ne kadar kişiyi hac yükümlülüğünden kurtarsa da, kendisinden beklenen yararları sağlayamaz. hz peygamber; "şüphesiz, allah sadece kendisi için ve sırf kendisinin rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder."(15) buyurmaktadır. bu sebeple hacca gitmeye karar veren müslüman, kesinlikle gösterişten, hac ibadeti vasıtasıyla bir takım kimselerin yanında itibar kazanma...

hac ve duası

haccın eda şekilleri hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. hac ayları hicrî takvime göre şevval ve zilkade ayları ile zilhicce ayının ilk on günüdür. hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir. haccın eda şekli üçtür: 1- ifrad haccı, 2- temettu haccı, 3- kıran haccı. 1- ifrad haccıifrad haccı, umresiz yapılan hacdır. aynı yılın hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur. 2- temettu haccıtemettu haccı, aynı yılın hac ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girerek yapılan hacdır. temettu haccı yapacak olanlar, mikat sınırında v...

hac ve duası

haccın eda şekilleri hac, hac ayları denilen zaman dilimi içinde yapılan bir ibadettir. hac ayları hicrî takvime göre şevval ve zilkade ayları ile zilhicce ayının ilk on günüdür. hac, bu aylar içinde umresiz de yapılabilir, umre ile birlikte de yapılabilir. haccın umresiz ya da umre ile birlikte yapılmasına haccın eda şekilleri denir. haccın eda şekli üçtür: 1- ifrad haccı, 2- temettu haccı, 3- kıran haccı. 1- ifrad haccıifrad haccı, umresiz yapılan hacdır. aynı yılın hac ayları içinde, hacdan önce umre yapmaksızın hac niyetiyle ihrama girilir ve yalnızca hac yapılırsa ifrad haccı yapılmış olur. 2- temettu haccıtemettu haccı, aynı yılın hac ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girerek yapılan hacdır. temettu haccı yapacak olanlar, mikat sınırında v...

sa'y

sa'y   çalışma, gayret sarfetme, koşma, yürüme; hac veya umre ibadeti esnasında harem-i şerif'in yanında bulunan safa ile merve tepeleri arasında dört gidiş üç dönüş olmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eden bir fıkıh terimi. sa'y'ın temeli, ismail (a.s)'ın annesi hz. hacer'in su bulmak amacıyla bu iki tepe arasında koşuşturmasına dayanmaktadır. ibrahim (a.s), allah teâlâ'nın emriyle hz. hacer'i henüz bir bebek olan ismail (a.s) ile birlikte suyun ve hiç bir insanın bulunmadığı bugünkü harem'in yanına bıraktı. yanlarında bir kırba su ve bir miktar da yiyecek vardı. bir müddet sonra kırbadaki su ve yanlarındaki erzak tükendi. çocuk susuzluktan çırpınmaya başladı. hz. hacer, birilerini görebilmek için biraz ileride bulun...

hacer-i esved ve tavafa baslama cizdisi

  hacer-i esved ve tavafa başlama çizgisitavaf nedir? "tavaf", hacer-i esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyetiyle kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. her bir dönüşe "şavt" denir. yedi şavt bir tavaf olur. hacer-i esved hizasına gelmeden: "allah’ım! senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. bunu kolaylaştır ve kabul eyle" diye niyet edilir. tavafa başlamadan önce erkekler “ıztıba”yaparlar. böylece hacer-i esved’in hizasına doğru gidilir. bu esnada tekbir, tehlil getirilmesi ve dua edilmesi uygun olur. hacer-i esved’in hizasına varılınca eller, içleri kâbe’ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi omuz veya kulak hizasına kadar kaldırılıp "bismillahi allahu ekber" denildikten sonra hacer-i esved "istilam" edilir....

tavaf sa'y ve vakfe

  hacer-i esved ve tavafa başlama çizgisitavaf nedir? "tavaf", hacer-i esved köşesinden veya hizasından başlayarak tavaf niyetiyle kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. her bir dönüşe "şavt" denir. yedi şavt bir tavaf olur. hacer-i esved hizasına gelmeden: "allah’ım! senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. bunu kolaylaştır ve kabul eyle" diye niyet edilir. tavafa başlamadan önce erkekler “ıztıba”yaparlar. böylece hacer-i esved’in hizasına doğru gidilir. bu esnada tekbir, tehlil getirilmesi ve dua edilmesi uygun olur. hacer-i esved’in hizasına varılınca eller, içleri kâbe’ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi omuz veya kulak hizasına kadar kaldırılıp "bismillahi allahu ekber" denildikten sonra hacer-i esved "istilam" edilir. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !