× "

tekit yazısı örneği

" arama sonuçları

maide suresi elmalı tefsiri son sayfa

de son inen sûrelerden olduğunu rivayet etmişlerse de bu, her âyetinin değil, sûre itibariyle kısmen son inenlerden olduğunu ifade edebi l ir. müdâyene (borç) âyetinde ise gerek vasiyet ve gerek diğerlerine ve gerek hazar (evde oturmay)a ve gerek yolculuğa, şâmil olmak üzere müminler zararına şâhitlik ehliyeti, "erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun." (bakara, 2/282); "razı olduğunuz şahitlerden" (bakara- 2/282) diye müslümanlara tahsis edildiği için müslaman olmayanın ikamet halinde, yolculuğunda ve vasiyette müslüman üzerine şahitliğinin caiz olmasına dair hükmün kalkmış olmasını içine alır. fakat şu da unutulmaladır ki bu mâide sûr...

....maide suresi...120 nci ayetin sonu.

........o takdirde bizim, herhalde günahkârlardan olduğumuzda şüphe yoktur" diye yemin ederler. burada dikkate değer iki mesele vardır ki, birisi müslümanın bulunamayacağı zaruret halinde müslüman olmayanın şahit tutulması ve şahitliği; diğeri de şahitlere yemin verilebilmesi meselesidir. fakihlerin çoğunluğuna göre akrabanızdan ve kabilenizden, de kabilenizden olmayan müminlerden demektir. akraba, ölünün durumlarına daha vakıf ve diğerlerinden daha şefkatli olacağı için vasiyete, öncelikle hısım ve akrabadan, yolculuk gibi bunların bulunamadığı durumlarda da yabancılardan şahit getirmek daha uygun olduğu gösterilmiştir. ibnü abbas, ebu mûsâ el-eş'arî, saîd b. ...

....maide suresi ayetleri tefsiri...

..............yani gerçekte galip olanlar, ancak allah ordusu veya allah dostları yahut allah yardımcıları ya da allah taraftarları, allah fırkasıdır. asıl velâyet allah'ındır. diğerlerinin üstünlüğü görünüşte veya geçicidir. 57-bunun için: "ey iman edenler! sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kâfirlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin." görülüyor ki önceki yasak umûmi şekilde yalnız yahudi ve hıristiyanlara mahsus idi. burada ise yasak bütün kâfirlere genelleştirilmiştir. ve aynı zamanda bu yasak, kitap ehlinin islâm dinini alaya alan ve küçük görenlerine tahsis olunmuştur. bunun n&uu...

......maide suresi ayetleri tefsiri...

......."böyle soruyorlar" diye sorunun vaki oluşunu hikaye değil, " sorarlar" diye olmuş ve mümkünü içine alacak şekilde daha genel bir soru tasavvur edilmesi gerekir. o halde her türlü şüpheyi kaldırmak ve defetmek için: ey muhammed, şöyle söyle: size iyi ve güzel şeyler helal kılındı. kötü ve çirkin şeyler değil, nitekim "onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar" (a'raf, 7/157) buyurulmuştur. şu halde islâm midesine, islâm sofrasına pis şeyler değil, hoş şeyler konmalıdır. daha önce de işaret edildiği üzere "tayyib" lugatta "müstelezz" yani hoşlanılan temiz ve hoş şey demektir. haram olma şü...

maide suresi elmalı tefsiri 10.sayfa

arap dilinde (el) kelimesi çeşitli şekillerde kullanılagelmiştir: 1. bilinen özel uzvun ismi ki kâh bileğe ve kâh koltuğa kadar söylenir. 2. nimet mânâsınadır ki çoğulunda kullanılır. "yanımda filanın nimeti çoğaldı." "filanın bende bir nimeti var ki onun üzerine kendisine teşekkür ediyorum." denilir. dilimizde bu mânâ pek bilinmemektedir. fakat "efendim elinizin altında yaşıyayım" denildiği zaman da nimetiniz ve yardımınız sayesinde demek olur. 3. kuvvet ve kudret mânâsınadır. nitekim "kuvvetlerin ve akılların sahibi" diye tefsir edilmiştir. sîbeveyh'in naklettiği üzere araplar derler ki, maksat tam kudreti inkâr etmektir. yan...

maide suresi elmalı tefsiri 2.sayfa

bugün, şu şimdiki zamanda, şu son yıllar zarfında veya özellikle şu âyetin indiği şu günde, şu demde. ki bu âyet hicrî onuncu yılda, veda haccı'nda arefe günü olan cuma günü ikindiden sonra, peygamber efendimiz arafat'da "adba" adındaki kıymetli devesinin üzerinde vakfede iken nazil olmuştu. devenin kolları v ahyin şiddeti ile, üzerinden basan saadet yükünün ağırlığına dayanamayıp çöküvermişti. bugün kâfirler sizin dininizden artık ümitlerini kestiler. bu dini bozmak ve sizi kendilerine çevirmekten veya bu dine karşı size üstün gelmekten ümitlerini kestiler. şu halde siz o kâfirlerden korkmayın, korkup da yemenizde, içmen...

yemin ve yemin kefareti

  yemin ve yemin kefareti konuyla ilgili sesli dosyayı dinlemek için lütfen tıklayınız! yemin, yalnız allahü teâlânın isimlerini söylemekle olur. vallahi, billahi, tallahi gibi. kur’an, peygamber, kâbe için demekle yemin olmaz. fakat âdet olduğu için mushaf hakkı için demek veya elini mus...

yunus suresi safvetü't tefasir son sayfa

âyetlerin tefsiri 90. biz israiloğullarm denizden yani kızıl de­nizden geçirdik. firavun ordusuyla beraber haksjz yere zulmetmek ve üstünlük sağlamak üzere onları takip etti. nihayet deniz onu çepeçevre kuşatıp ta boğulacak ve helak ola­cağını anlayınca o zaman şöyle dedi: ben, israiloğullarının iman ve ikrar ettiği, âlemlerin rabbi olan allah'tan başka ilah olmadığını ikrar ve tasdik ettim. bu cümle iman iddiasını tekit etmektdir. yani, ben kendini allah'a teslim edenlerden ve samimiyetle iman edenlerdenim. ibn abbas şöyle der;. ce­brail (a.s.) firavun'a rahmet yetişir korkusuyla onun ağzma çamur doldur­du.[167] 91. şimdi hayattan ümit kestiğin zaman mj iman e...

en'am suresi safvetü't tefasir 2.sayfa

edebî sanatlar 1. oğullarını tanıdıkları gibi" burada mürselmücmel denilen bir teşbih vardır. 2. iddia ettiğiniz kimseler", burada hazif yoluyla îcâz vardır." ortak olduklarını iddia ettiğiniz kimseler." takdirindedir. 3.bak nasıl yalan söylüyorlar!" bu ibare, onların garip yalanlarının hayret verici olduğunu ifade eder. 4. kulaklarında bir ağırlık vardır." ifadesini kullandı. bu onların kur'an'dan yüz çevirmelerini istiare yoluyla gösteren bir temsildir. 5. kâfirler diyorlar." burada, onların küfrünü tescil et­mek için, zamir yerine zahir isim kullanıldı. 6. yasaklarlar ve uzak dururlar" bu iki fül arasında ed...

bakara suresi tefsiri/safvetüt tefasir 1.sayfa

1. sayfa) bakara suresi bu, sûre'nin tamamının medine'de indiğine. dair ittifak vardır. medine'de ilk inen sûrelerdendir. 286 âyettir. sûreyi takdim bakara sûresi, kur'an'ın en uzun süresidir. bu sûre, medine'de inen diğer sûreler gibi teşri (hukuk) yönü ağır basan sûrelerdendir. medine'de inen sûreler, genellikle müslümanların sosyal hayatlarında ihtiyaç duyduk­ları prensipleri ve hukukî esasları ihtiva eder. bu mübarek sûre itikat, ibadet, muamelât, ahlak, evlenme, boşanma, iddet ve benzeri şer'i hükümlerin büyük bir bölümünü kapsar. sûrenin ilk âyet...

yemin kefareti için

sual: yemin kefareti için, bir fakiri on gün doyurmak yerine, on fakire, o değerde, eczacı olan ilaç, konfeksiyoncu olan havlu, kasap et, bakkal pirinç, kuyumcu altın, kitapçı din kitabı verse yemin kefareti yerine gelmiş olur mu?cevapevet, yemin kefareti yerine gelir. o mesleği yapanların, illa ticaretini yaptığı maldan vermesi gerekmez. kuyumcu pirinç verebildiği gibi, bakkal da altın verebilir. kitap satmayan da, din kitabı verebilir. doğru din kitabı verirse, ayrıca farz olan ilim yayma sevabı da hâsıl olur. yemin kefaretlerinde doğru yazılmış yani nakli esas alan din kitabı vermeyi tercih etmelidir. hakîkat kitabevi’nin yayınları, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından tercüme edilmiş, nakli esas alan eserl...

tesbih namazını cemaatle kılmak

sual: (tesbih namazı istisna olarak cemaatle kılınır) demek yanlış değil midir? cevapevet yanlıştır. muteber kitaplarda diyor ki:geceleyin nafile kılan kimse, imam olursa, aşikâre okur. eğer başkalarına duyurulursa, üçten fazla kişiyle kılınması mekruh olur. üç kişiye kadar ve ilan edilmemek şartıyla, cemaatle kılınınca mekruh olmaz. (redd-ül-muhtar)teravih, küsuf ve istiska namazından başka, bütün nafile namazları başkalarına haber vererek cemaatle kılmak mekruhtur. eğer çağırılmadan, bir iki kişi, nafile kılana uysa, mekruh olmaz. üç kişide ihtilaf vardır. dört kişinin uyması ise, ittifakla yani sözbirliğiyle mekruh olur. bu durum kâfi ve diğer kitaplarda böyle zikredilmiştir. (haleb-i sagir)bi...

kur’an-ın sayısal şifresinde yeni bir boyut...

kur’an-ı kerim üzerinde yapılan 11 yıllık çalışma “rakamsal mühür” adıyla piyasaya çıkıyor. el ezher'in de onayını alan program önümüzdeki aylarda tüm dünyanın gündemini oluşturacak.dünya bülteni / haber merkezi“er-risaletü"l-hâtime” (son risâlet)  veya alm (elif, lâm, mîm) adını taşıyan mısırlı bir yazılım şirketindeki bazı islâmcı araştırmacılar, kur"an-ı kerim üzerine yaptıkları ve 11 yıl süren bir dizi sayısal araştırmadan sonra yeni bir şifre keşfettiler. kadınlardaki “iddet müddeti” ile ilgili ayetlerdeki şifrenin keşfinden sonra gelen bu yeni keşif, kur"an-ı kerim"in hz. muhammed"e allah katından indirildiğini ve “sayısal bir şifre” taşıdığını tekit ediyor.[bu şifre ile, -yüce allah"ın “kur"an-ı kesinlikl...

“rakamsal mühür”

“rakamsal mühür”  kur’an-ı kerim üzerinde yapılan 11 yıllık çalışma “rakamsal mühür” adıyla piyasaya çıkıyor. el ezher'in de onayını alan program önümüzdeki aylarda tüm dünyanın gündemini oluşturacak. “er-risaletü"l-hâtime” (son risâlet) veya alm (elif, lâm, mîm) adını taşıyan mısırlı bir yazılım şirketindeki bazı islâmcı araştırmacılar, kur"an-ı kerim üzerine yaptıkları ve 11 yıl süren bir dizi sayısal araştırmadan sonra yeni bir şifre keşfettiler. kadınlardaki “iddet müddeti” ile ilgili ayetlerdeki şifrenin keşfinden sonra gelen bu yeni keşif, kur"an-ı kerim"in hz. muhammed"e allah katından indirildiğini ve “sayısal bir şifre” taşıdığını tekit ediyor.[bu şifre ile, -yüce allah"ın “kur"an-ı ...

yazım (imlâ) kılavuzu - t harfi (4)

yazım (imlâ) kılavuzu - t harfi (4) tek adam tek adam gösterisi tekâlif tekâmül tekâmül etmek tek anlamlı tek anlamlılık,-ğı tekâpu tekâsüf tekâsüf etmek tekâsül tekaüdiye tekaüt,-dü tekaüt ikramiyesi tekaütlük,-ğü tekaüt maaşı tekaüt olmak tek başına tekbenci tekbencilik,-ği tek biçim tekbir tek çekirdekli tek çekirdekliler tek çenekli tek çenekliler tek çeneklilik,-ği tekçi tekçilik,-ği tek delikliler tekdir tekdir etmek tekdüze tekdüzeleşme tekdüzeleşmek tekdüzelik,-ği teke tekebbür teke dikeni tekeffül tekeffül etmek tekel tekel bayii tekelci te...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !