× "

temel hakların ortak özellikleri

" arama sonuçları

atatürk'ün kişisel özellikleri ve düşünce hayatı

  vatanını ve milletini sever. zorluklardan yılmaz, çözüm yolu arar. kararlı ve cesurdur. akıl ve sağduyu ile hareket eder. birleştiricidir. milletin psikolojisini ve içinde bulunduğu şartları çok iyi bilir. ileri görüşlüdür. millete ve orduya güvenir. milletin bağımsızlığını her şeyin üstünde görür.     1-vatanseverliği atatürk,vatanı ve milleti için yaptıklarını asla yeterli bulmayan engin bir ruh yüceliğine sahipti.sahip olduğu mal varlıklarını,millete bağışladığı günlerde, ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere,türk milletine canımı vereceğim demişti. atatürk denilince vatan ,vatan deni...

insan hakları nedir - insan haklarının özellikleri

  “insan hakları”; insanın insan olarak doğmakla elde ettiği haklara insan hakları denir. yani insanlara doğuştan verilen, verilmesi gereken haklardır. temel insan haklarından bazıları şunlardır. a. yaşama hakkı b. sağlık hakkı c. eğitim hakkı d. mülk edinme hakkı e. seyahat hakkı f. haberleşme hakkı g. kanun önünde kendini savunma hakkı h. hak arama hakkı i. seçme ve seçilme hakkı j. özel yaşamın gizliliği hakkı k. devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı… insan hakları, insanların geliştirmiş oldukları en mükemmelyönetim biçimi olan demokratik devlet yapılarında uygulanan evrensel bir değerdir. insan hakları, insanları insan gibi yaşatmayı amaç e...

özgür ve demokrat toplumlar için

yazımda; türk milletinin yakın tarihine ve geleceğine ışık tutan mustafa kemal atatürk’ün yazmış olduğu ve manevi kızı prof. dr. afet inan tarafından derlenip yayınlanan vatandaş için medeni bilgiler kitabının hürriyet ile ilgili olan sayfalarından yola çıkıp, farklı kaynakların görüşlerine başvurarak, hürriyet’in tanımını, tarihi gelişimini, çeşitlerini, halk ve devlet arasındaki yerini anlatmaya çalışacağım. medeni bilgiler kitabının 79-107 sayfaları arasında hürriyet kavramına geniş yer verilmiştir. peki nedir hürriyet? temel olarak hürriyet, insanın düşündüğünü ve dilediğini kesin olarak yapabilmesidir diye açıklanmıştır. bu tanım, hürriyet kelimesinin en geniş anlamıdır. insanlar, bu anlamda, hürriyete hiçbir zaman sahip olmamışlardır ve olamazlar. çünkü bilinir ki, insan tabiat...

insanlığın ortak mirası

insanlığın ortak mirası a. kavramlar *insan kavramı insan kavramının tanımı değişik şekillere yapılabilir: *insan, doğan, büyüyen ve ölen canlı bir varlıktır. *insan, düşünme yeteneği olan akıllı bir varlıktır. *insan, duygusal yanı olan, bir tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır. *insan alet yapan, kullanan, bilim, sanat, düşünce ve edebiyatla uğraşan varlıktır. *insan sosyal bir varlıktır insanın, diğer canlılarla benzer tarafları da vardır:doğmak,beslenmek, yaşlanmak ve ölmek gibi..insanı diğer canlılardan ayıran önemli özellikler ise; çevreyi kendine uydurması, aklını kullanması, duygusal değerlerinin (sevinç, üzüntü,barış,özgürlük, eşitlik, hak vb.) olma...

anayasa hukuku ders notlarım

  anayasa hukuku ilk anayasacılık hareketi 1808 sened i ittifaktır. bu belge padişahın otoritesinin zayıfladığının göstergesidir. 2.mahmut  merkezi otoriteyi güçlendirince bu belgeyi tanımadı. sened i ittifak padişahın bir kısım yetkilerini heyet i ayan ile paylaşmasını öngördüğü için ilk anayasacılık hareketi olarak adlandırılmıştır. 1876 kanun i esasi; ilk anayasamızdır. kanun i esasi de iki meclisli bir sistem vardır. halk meclisi ve heyeti ayan olmak üzere iki meclisten oluşan meclisi padişahın her zaman fesh yetkisi mevcuttu. ağırlık padişahtaydı. meclis millete değil padişah a karşı sorumluydu. 1876 anayasası resmen yürürlükten kaldırılmamış sadece fiilen uygulamadan kaldırılmıştır. kaldı ki ...

sosyal bilgiler (atatürk ilkeleri)

atatürk ilkeleri 'ulusumuzun aşması gereken adımlar büyüktür. ulaşılması gereken hedefler çoktur. onun için birbirimize vereceğimiz işaret ileri!.. daima ileridir.' atatürkçülük'ün ve atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak için herşeyden önce atatürk ilkeleri'ni ve türk devrimi'ni iyi bilmek gerekir. bu ilke ve devrimleri bilmeden, içtenlikle benimsemeden ve uygulamadan atatürkçü olunamaz. atatürk ilkelerini iki bölümde incelemek gerekir: 1. atatürk'ün ulaşmak istediği hedef ilkeleri ulusal egemenlik ulusal bağımsızlık ulusal birlik ve beraberlik yurtta barış - dünyada barış çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak müspet bilimin rehberliği 2. atatürk'ün siyasal sistem ilkeleri cumhuriyetçilik milliyetçilik halkçılık devletçilik laiklik devrimcilik atatürk'ün dünya görüşünü oluş...

çocuk hakları sözleşmesinin ışığı altında çocuğun eğitim hakkı-7

çocuk haklarına dair sözleşme madde 29 (1) çocuk haklarına dair sözleşme "1. taraf devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler; (a) çocuğun kişiliğinin yeteneklerinin zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi; (b) insan haklarına ve temel özgürlüklere birleşmiş milletler şartı’nda benimsenen ilkelere saygının geliştirilmesi; (c) çocuğun ana-babasına kültürel kimliğine dil ve değerlerine çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygının geliştirilmesi; (d) çocuğun anlayış barış hoşgörü cinsler arası eşitlik ve ister etnik ister ulusal ister dini ...

1961 anayasasının özellikleri - en özgürlükçü anayasa

1961 anayasası 1924 anayasasından belirgin bir şekilde farklıdır. yeni anayasada demokrasiyi korumak için yeni kurumlar getirilmiştir.buradaki amaç, demokrat parti ve ondan önceki iktidar sahibi chp’nin sahip olduğu türden iktidar tekelini engellemektir.mecliste, çoğunluğa sahip olan bir partinin bu çoğunluğu demokratik olmayan uygulamalar için kullanmasını engellemek için, meclis ve hükümetin yetkilerine ortak kurumlar oluşturulmuştur. bunlardan bir tanesi “cumhuriyet senatosu” adı altındaki meclistir.bu şekilde yasaların her iki meclisten de geçmesi amaçlanmış hem de mbk üyelerinin hukuksal ve siyasal durumları da çözüme kavuşmuştur. artık yaşamları boyunca senato üyel...

temel hukuk soru bankası kısa önemli notlar (soru-cevap)

temel hukuk soru bankası kısa önemli notlar (soru-cevap)temel hukuk soru bankası kısa önemli notlar (soru-cevap)1. müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir? ahlak kuralları 2. hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir? ahlak kuralları 3. yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır? ahlak kuralları 4. hukukun müeyyidelerinden birini söyleyiniz? ceza 5. başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir? objektif ahlak kuralı 6. neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır? din kuralları 7. kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz? ahlaki görüşleri 8....

kamusal alan nedir - yurttaşlık ve devlet - kimlik kavramı

günümüz dünyasında toplumsal, siyasî ve etik manâda ciddî bir dönüşüm sürecinin yaşandığı hususunda yaygın bir kanaat birliği hasıl olmuş durumdadır. bunun yanında, düşünsel yönelimlerdeki hareketi simgeleştiren önemli bir terminolojik kaymadan da söz etmek mümkündür. bugün, yirmi yıl öncesinin tartışmalarının odak noktasını teşkil eden “sanayi toplumu” kavramı yerini “postmodernizm”* ve “globalizm” terminolojisine terk etmiştir.1 mcluhan’ın “küresel bir köy” olarak tarif etmiş olduğu dünyamızda, içinde bulunduğumuz küreselleşme süreci, bir yandan dünyayı strauss’un tabiriyle “tekbi...

yerel yönetim ve özellikleri maliye ders notları

levent kabacali maliye ders notlarıyerel yönetim ve özellikleriyerel yönetimleryerel yönetimler devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan topluluklarının(köy,kasaba,kent vb.) ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla belirli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır.bu ihtiyaçlara iç ve dış güvenlik,adalet,ülke düzeyinde toplumsal refah ve kalkınmanın sağlanması,sosyal güvenliğin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi gibi hususlar dahildir.devlet bu tür görevlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için faaliyet alanları tüm ülkeyi kapsayan bir “ merkezi yönetim” örgütü kurmuşlardır.ülkemizdeki il,ilçe ve bucak merkezi yönetimin taşra örgütünü kurmuşlardır.yönetim birimlerinin her biri ayrı bir hukuki kişiliğe sah...

barolar birliği:anayasa taslağı-2

ne var ki, 1982 anayasası'nı aşma çalışması, genel iradenin gerisinde kalmış, hatta siyasal faktörlerin iradesini bile yansıtamamıştır. değinilen değişiklikler içerisinde, 1995'te gerçekleştirilenin en kapsamlısı olduğu göz önüne alınarak şu hatırlatma yapılabilir: 1991 yasama seçimlerine katılan ve parlamentoda temsil edilen siyasal partilerin hemen hepsi kampanya sırasında kendi anayasa taslaklarını ortaya koymuşlardı. buna karşılık siyasal partilerin üzerinde uzlaşmaya vardıkları 21 madde ile sınırlı anayasa değişiklik önerisi, ancak 13 ocak 1995'te türkiye büyük millet meclisi başkanlığı'na sunulabilmişti. 450 üyeli türkiye büyük millet meclisi'nin 301 milletvekilinin imzasını taşıyan "ortak öneri" siyasal partilerin de yeni anayasa isteklerinin "ortak paydası"nı ol...

temel hukuk- kısa soru ve cevaplar

temel hukuk soru -cevap 1 müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir? ahlak kuralları 2 * hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir? * ahlak kuralları 3 yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır? ahlak kuralları 4 başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir? objektif ahlak kuralı neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır? din kuralları kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz? ahlaki görüşleri sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır? objektif-subjektif olarak sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz? hukuk kuralları hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hang...

lozan sonrası ırak türklerinin durumu ve genel problemleri

lozan sonrası ırak türklerinin durumu ve genel problemleri meşkure yılmaz börklügazi üniversitesi, okutman özet uzun yıllar türk hakimiyetinde bulunan ortadoğu bölgesi, ı. dünya savaşı sonrası batılı emperyalist ülkeler tarafından paylaşılmıştır. bu paylaşımda ırak bölgesi ingiliz, nüfuz alanına girmiştir. böylece bu bölgede asırlar boyu yaşayan önemli bir türk kitlesi de türkiye’den koparılan topraklarla birlikte ayrılmış oluyordu. ingilizler tarafından işgal edilen ırak’ın musul bölgesinde yoğun bir türk nüfus yaşamakta ve burası da “misak-ı milli” sınırları dahilinde kurtarılacak kutsal vatan toprakları arasındaydı. ancak bu bölgenin zegin petrol rezervlerine sahip olduğunu bilen ve uzun süredir bu bölgeye hakim olmayı arzulayan ingilizler, hiçbir zaman...

küreselleşme ve eğitim

küreselleşme ve eğitimson zamanlarda, “küreselleşme, globalleşme, yeni dünya düzeni, post-modernizm, yerelleşme, neo-liberalizm gibi kavramlar bazen birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.tanımı: ingilizce karşılığı globalisation (küreselleşme-globalleşme) olup, kökünde “globe” sözcüğü üç boyutlu yuvarlak ve bir fiziksel şekli, ikinci anlamıyla da dünyayı ya da diğer bir ifadeyle yer küreyi ifade etmektedir. meydan larousse’nin tarifine göre global “tümüyle ele alınmış olan” manasındadır.küreselleşme, ideolojik açıdan değerlendirildiğinde, kapitalizmin kendisini devam ettirebilmesi için daha çok üretmek daha çok mal satmak ihtiyacını karşılamak amacıyla dünya pazarında serbestleşme ve sınırların kaldırılması sürecidir.bazı yazarlar küreselleşmeyi, ekonomi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !