× "

tevrat meali oku

" arama sonuçları

kuran-ı kerim türkçe meali mâide

sûre hakkında üçüncü âyetin dışında sûrenin bütünü medine'de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuştur.120 (yüzyirmi) âyettir. buhârî ve müslim'de, hz. ömer'den rivayet edildiğine göre "bugün size dininizi ikmal ettim..." ifadesinin yer aldığı âyet mekke'de, vedâ haccında, cuma günü, arafe akşamı nâzil olmuştur. "mâide" sofra demektir. 112 ve 114. âyetlerde, hz. isa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. bundan önceki sûrede dinî zümreler içinden münafıklar ağırlıkla söz konusu edilmişti. bu s&u...

al-ı ımran suresi dinle ve meiali oku

3- al-ı ımran1- elif, lâm mîm,2- allah, kendisinden baska tanri olmayan, hayy ve kayyûmdur.3-4- o, sana kendisinden öncekileri tasdik edip dogrulayan bu kitabi hak ile indirdi. daha önce insanlara hidayet olarak tevrat'i ve ıncil'i de yine o indirmisti.. evet bu furkan'i da o indirdi. gerçek su ki, allah'in âyetlerini inkâr edenler için çetin bir azap vardir. allah çok güçlüdür, intikamini alir.5- su da kesindir ki, ne yerde, ne de gökte hiçbir sey allah'a gizli kalmaz.6- sizi, rahimlerde diledigi gibi sekillendiren o'dur. kendisinden baska tanri olmayan, san, seref ve hikmet sahibi olan o'dur.7- sana bu kitabi indiren o'dur. bunun âyetlerinden bir kismi muhkemdir ki, bu âyetle...

maide suresi türkçe meali (açıklaması)

1 5 - mâide sûresi bismillahirrahmânirrahîm   ey iman edenler! akitlerinizi yerine getirin. ihramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helal kılındı. şüphesiz allah istediği hükmü verir.   2 ey iman edenler! allah’ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de rab’lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek kâ’be’ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. ihramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. sizi mescid-i haram’dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya sürüklemesin. iyilik ve takva (allah’a ka...

kuran- kerim türkçe meali 3

3- Âl-i imrÂn sÛresi medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i imrân” tamlamasından almıştır. Âl-i imrân, imrân ailesi demektir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. elif lâm mîm. 2. allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. diridir, kayyumdur. 3,4. o, sana kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. o, daha önce tevrat’ı ve incil’i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. furkan’ı da indirdi. şüphesiz, allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. 5. şüphesiz yerde ve gökte allah’a hiçbir şey gizli kalmaz. 6. o, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. o’ndan başka ilâh yoktur....

kuran- kerim türkçe meali

5- mÂide sÛresi medine döneminde inmiştir. 120 âyettir. sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine getirilmesi, israiloğullarının sözlerinde durmamaları, hıristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dinî hükümler konu edilmektedir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. ey iman edenler! akitlerinizi yerine getirin. ihramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helâl kılındı. şüphesiz allah istediği hükmü verir. 2. ey iman edenler! allah’ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de rab’lerinden...

kuran- kerim türkçe meali

7- a'rÂf sÛresi mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-a’râf” kelimesinden almıştır. “el-a’râf”, yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. sûrede temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. elif lâm mîm sâd. 2. bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. 3. rabbinizden size indirilene uyun. onu bırakıp başka dostlara uymayın. ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! 4. nice memleketleri helâk ettik. onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz...

kuran- kerim türkçe meali

9- tevbe sÛresi son iki âyet hariç medine döneminde, peygamber efendimizin irtihaline yakın bir zamanda inmiştir. 129 âyettir. sûre, adını allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. âyetten almıştır. ilk âyette geçen “berâet” kelimesinden dolayı sûreye berâe sûresi adı da verilmiştir. başında besmele olmayan tek sûredir. sûrenin başına besmelenin yazılmamış oluşunu bazı bilginler, onun bir önceki sûrenin devamı mahiyetinde oluşu ile açıklamışlardır. sûrede başlıca, yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi, antlaşmalara bağlı kalanlara karşı ise antlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliği; kur’an’ın müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki ve hz. peygamber’in müslümanlar adına duyduğu endişe söz kon...

kuran- kerim türkçe meali

11- hÛd sÛresi mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. sûre, adını içinde söz konusu edilen hûd peygamberden almıştır. sûrede başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1,2. elif lâm râ. bu kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (de ki:) “şüphesiz ben size o’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.” 3. rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da o’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzü...

kuran- kerim türkçe meali

17- isr sÛresi 26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler medine döneminde, diğerleri mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. sûre, adını ilk âyetin konusu olan “isrâ” olayından almıştır. “geceleyin yürütmek” anlamına gelen “isrâ”, mîrac yolculuğunda, hz. peygamberin bir gece, mekke’den kudüs’e götürülmesini ifade eder. sûrenin diğer bir adı da “benî isrâil sûresi”dir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (muhammed’i) bir gece mescid-i haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz mescid-i aksa’ya götüren allah’ın şanı yücedir. hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 2. mûsâ’ya kitab’ı (tevrat’ı) verdik ve on...

kuran- kerim türkçe meali

21- enbiy sÛresi mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “enbiyâ”, peygamberler demektir. sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır bismillâhirrahmânirrahîm. 1. insanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. hâlbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. 2,3. rab’lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. o zulmedenler gizlice şöyle konuştular: “bu da ancak sizin gibi bir insan. şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?” 4. peygamber, onlara dedi ki: “rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. o, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 5. onlar, “h...

kuran- kerim türkçe meali

27 - neml sÛresi mekke döneminde inmiştir. 93 âyettir. sûre, adını 18. âyette yer alan “en-neml” kelimesinden almaktadır. neml, karınca demektir. sûrede başlıca, süleyman peygamber ve sebe’ melikesi, belkıs kıssası ile salih ve lût peygamberler konu edilmekte, ayrıca mü’minlerin kurtuluşa ereceği, islâm karşıtlarının kötü akıbetleri, öldükten sonra dirilmek ve kıyamet dile getirilmektedir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. tâ-sîn. bunlar kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. 2,3. kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. 4. şüphesiz, ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp duru...

kuran- kerim türkçe meali

29- ankebÛt sÛresi mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. sûre, adını 41. âyette geçen “el-ankebût” kelimesinden almıştır. ankebût, örümcek demektir. sûrede başlıca, allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile nûh, ibrahim, lût ve şu’ayb gibi peygamberlerin ibret dolu kıssaları konu edilmektedir. yine Âd ve semûd gibi kavimlerle kârûn ve hâmân gibi tarihin azgın liderlerinin başlarına gelenlere dikkat çekilmektedir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. elif lâm mîm. 2. insanlar, “inandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler. 3. andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. allah, doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. 4. yoksa kötülük yapanl...

kuran- kerim türkçe meali

40- mü'min sÛresi 56 ve 57. âyetler hariç mekke döneminde inmiştir. 85 âyettir. sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır. mü’min inanan kimse demektir. Âyette sözü edilen mü’min, firavun ailesinin; gizlice iman eden ve çevresindekileri hakka yönlendirmeye çalışan bir ferdidir. ayrıca sûre, allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “ğâfir”, bağışlayan demektir. sûrede başlıca, allah’ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. hâ mîm. 2,3. bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbe...

kuran- kerim türkçe meali

46- ahkÂf sÛresi mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. sûre, adını 21. âyette geçen “ahkâf” kelimesinden almıştır. ahkâf, sûrede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. hâ mîm. 2. kitab’ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi allah tarafındandır. 3. biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. inkâr edenler ise, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. 4. de ki: “allah’ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? yoksa göklerin yaratılışı...

kuran- kerim türkçe meali

60- mümtehine sÛresi medine döneminde inmiştir. 13 âyettir. onuncu âyette, hudeybiye antlaşmasından sonra müşrikler arasından çıkıp medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen, “imtihan eden” anlamında “mümtehine” denmiştir. sûrede başlıca, allah için sevmek, allah için buğz etmek ve müslümanlarla kâfirler arasındaki ilişkilere dair bazı uyarılar konu edilmektedir. bismillâhirrahmânirrahîm. 1. ey iman edenler! benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. hâlbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. rabbiniz olan allah’a inandınız diye resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda c...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !