× "

toplumsal gruplar

" arama sonuçları

lise sosyoloji konu anlatım toplumsal gruplar soru ve cevapları

b. toplumsal gruplar 1- toplumsal grup ve özellikleri nelerdir ortak bir amacı gerçekleştirmek için veya bir inanç etrafında iki ya da daha fazla insanın bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. grupların temel özellikleri: • grubu oluşturan insanların ortak bir amaçları vardır. • grubun içerisinde bir işbölümü vardır. • grubun ortak değer ve normları vardır. • grup üyeleri arasında rol ve statü ayrımı vardır. • grup içerisinde birbirleriyle bağlantılı ilişkiler ağı vardır. • bireylerin psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarına cevap verirler. • her grup, amaçladığı işlevini sürdürdüğü müddetçe varlığ...

sosyoloji toplumsal gruplar konusu anlatım sorular örnekler

b. toplumsal gruplar 1- toplumsal grup ve özellikleri nelerdir ortak bir amacı gerçekleştirmek için veya bir inanç etrafında iki ya da daha fazla insanın bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır. grupların temel özellikleri: • grubu oluşturan insanların ortak bir amaçları vardır. • grubun içerisinde bir işbölümü vardır. • grubun ortak değer ve normları vardır. • grup üyeleri arasında rol ve statü ayrımı vardır. • grup içerisinde birbirleriyle bağlantılı ilişkiler ağı vardır. • bireylerin psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarına cevap verirler. • her grup, amaçladığı işlevini sürdürdüğü müddetçe varlığ...

toplumsal barışın sağlanması ve insanların görevleri

  doç.dr.mehmet marangoz  çanakkale onsekiz mart üniversitesi biga iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğretim üyesi özet: sivil toplum kuruluş (stk)’ları çok farklı alanlarda örgütlenebilen ve birçok farklı alanda da faaliyet gösteren gönüllülük esasına göre oluşmuş/oluşturulmuş kuruluşlardır. bu kuruluşların kuruluş amaçları ve faaliyet alanları farklı olmakla birlikte temel hedefleri toplumsal sorunlara çözüm bulmak ve toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır. bunu yaparken de, toplumsal barışın sağlanmasına (yardımlaşmanın geliştirilerek çatışmaların önlenmesi, yoksulluğun önlenmesi vb.) katkıda bul...

toplumsal değişme

a.   toplumsal değişme bir toplumdaki toplumsal ilişkilerde, kurumlarda ve yapıda belirli bir durumdan ya da varlık biçiminden başka durum ya da biçime geçişe "toplumsal değişme" denir. toplumsal değişme nedeni insanlığın bilgi ve deneyim birikiminin artması olabildiği gibi, savaşlar veya doğal felaketlerden sonra yaşanan bir yıkım da olabilir. her toplumsal değişme, belirli bir zaman diliminde somut, fiziksel ve kültürel bir çerçevede birtakım insanlar arasında geçer. değişme bir süreçtir. değişmenin yönü ilerleme olduğu gibi gerileme de olabilir. değişme bir durumdan daha iyi bir duruma geçiş biçiminde ise "ilerleme", birden fazla yönde olursa "gel...

toplumsal mücadele

ahmed bahri derya bulundukları konumun değişmesini isteyen insanlar hallerinden memnun olmayan insanlardır. mevcut durumun değişmesini istemeyenler ise bulundukları konumdan memnun olanlardır. bu durum insani bir durumdur. değişimi istemek her zaman olumlu olmadığı gibi değişimi istememek de her zaman olumlu değildir. peygamberler toplumları değiştirmek istedikleri zaman kendilerine itaat edenler/iman edenler genelde hallerinden memnun olmayanlardır. insanın halinden memnun olup olmamasının temel nedeni sadece ekonomik sebepler değildir. sosyal, siyasi, ahlaki, ekonomik vs. sebeplerle insanlar değişim hareketlerine katılmaktadır. genelde toplumun ahlak, ekonomi, siyasetini belirleyenler bu değişimi elbette ki istememektedirler. bundan dolayı peygamberler toplumları rahatsız etm...

toplumsal guruplar

b. toplumsal gruplar        sosyolojiyi, en genel anlamıyla, toplumu inceleyen bir bilimdir. toplum ise içinde bulunduğumuz ilişkiler bütünüdür. bu ilişkiler, çoğunlukla bir toplumsal yapı içinde toplumsal gruplar aracılığıyla gerçekleşir.        her birey değişik koşullarda farklı gruplar içinde bulunur. toplumsal gruplar, bireylerin bir amaç doğrultusunda karşılıklı etkileşimde bulunması ile gerçekleşir. gruptaki her bireyin, öteki insanlara göre belli bir yeri (statü) ve bu yerin gerektirdiği bir işi (rolü) vardır. örneğin; çevre koruma derneği başkanının elde etmiş olduğu bu statüsüne karşılık, üyelerle ...

toplumsal ilişki ile ilgili temel kavramlar

3. toplumsal ilişki ile ilgili temel kavramlar a. toplumsal statü ve roller       toplumsal statü: toplum, bireylerin gelişigüzel bir birleşimi değildir. her birey toplumsal yapı içinde belli bir yere ya da konuma sahiptir. bu anla­mıyla toplumsal statü, bireyin toplumsal yapıda işgal ettiği konumdur.        toplumsal statüler "toplumsal ilişkiler aracılığıyla gerçekleştirilir. örne­ğin; bir iş yerinde kimi bireyler yönetici, kimisi memur, kimisi de hizmetli sta­tüsündedir. öyleyse grup ve kurumlardaki iş bölümü sayesinde statüler gerçek­leştirilir. her birey toplumsal statüye sahiptir. ancak, statüy&u...

toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler

a. toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler 1. toplumsal yapı       toplumsal yapı; bir toplumdaki grupları, kurumları, örgütleri ve bireyler arasındaki ilişkileri dile getirir. karşılıklı ilişkiler grupların, gruplar ise kurum­ların oluşumunu sağlar. toplumsal yapı, bireyler arası ilişkilerin ortaya çıkardı­ğı gruplar ve kurumların toplamından oluşan bir bütündür. toplumsal yapının hem fiziksel hem de kültürel bir yanı bulunur.         zaman zaman toplumsal yapının fiziki yanı, toplumun örgütlenme biçimi üzerinde etkili olur. örneğin, dağlık bölgelerde dağınık köy tipi, düz ovalarda toplu köy tipi özellikleri gör...

toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler

toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler   toplumsal yapı : toplum üyeleri arasında iş birliği bulunan ve bu işbirliğini denetleyen kuralların bulunduğu; coğrafi bir yeri ve ortak kültür olan; çok ya da az ölçüde kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. toplumun görevleri (işlevleri) şunlardır :   - neslin devamını sağlamak (biyolojik üretim) - yeni nesli eğitmek (toplumsallaştırma) - bireylere yaşamın anlamını ve amacını aşılamak - mal ve hizmetlerin üretimini ve dağılımını sağlamak - toplumda düzeni sağlayan kurallara sahip olmak ve bunları uygulamak   toplumsal yapı; içinde toplumsal ilişkilerin toplumsal olayların meydana geldiği toplumsal grupların kurum...

sosyodrama ı toplumsal oyun

sosyometri kuramına dayanan sosyometrik tekniklerden en çok bilinen ve uygulananlardan biri de, davranış ve eylem yaklaşımı olan sosyodramadır. günlük yaşamda, insanın bir toplum içinde yaşaması, iş bölümünün gereklerine ve bireyin gelişim basamaklarına bağlı olarak, farklı rollerdeki bireylerle sürekli olarak etkileşim içinde bulunması gerekmektedir. birey çoğu kez yaşantısına giren kendisinin ve diğerlerinin rollerinin ve rol çatışması olarak ortaya çıkan sorunların farkına varamaz. bireye bu konuda yardımcı olmak gerekir. sosyodrama bireyle ilgili bilgi toplama aracı olduğu kadar roş çatışmaları konusunda bireye yardım eden yöntemlerden birisidir. sosyodrama, herkesin sahip olabileceği ...

toplumsal tabakalaşma nedir, ne demektir?

toplumsal tabakalaşma nedir, ne demektir?neden toplumdaki kimi grupların ötekilerden daha fazla güçleri vardır? toplumlardaki eşitsizlik düzeyleri hangi boyuttadır? düşük toplumsal statüye ve basamağa sahip insanların yükselebilme ihtimali var mıdır, varsa ne kadardır?bu ve bu gibi soruların temel konuları, toplumsal eşitsizliklerin incelenmesi bakımından sosyolojinin en önemli ilgi alanlarından birisidir; çünkü insanların erişebildiği maddi kaynaklar, onların yaşamlarını büyük ölçüde belirlemektedir.toplumsal tabakalaşma sistemleriinsanlar arasındaki eşitsizliklere bütün toplumlarda rastlanabilmektedir. bu tip eşitsizlikleri betimlemek için sosyologlar, "toplumsal tabakalaşma" kavramını kullanırlar. tabakalaşma; "farklı insan gruplaşmaları arasındaki yapılaşmış eşitsizlikler" olarak tanım...

toplumsal yapı

a.   toplumsal yapı ve toplumsal ilişkiler1-   toplumsal yapıtoplum belli bir coğrafyada bir araya gelmiş insanların tamamıdır. bütün bu insanlar kendi aralarında değişik ilişki biçimleri geliştirirler. işte toplumsal yapı, bir toplumdaki bireylerin, grupların, kurumların kendi aralarında düzenlenmiş toplumsal ilişkilerinin bir bütünüdür. toplumu oluşturan parçalar insan yaşamının ürünü oldukları için çok çeşitlidir. dolayısıyla toplumsal yapı, toplumun hem maddi hem de manevi yönünü içine alan bir kavramdır. toplumsal yapı ikiye ayrılır:a. maddi yapı (fiziki yapı): toplumun yaşamış olduğu mekanın ve bu mekandaki yerleşiminin şeklini ve çevresini a...

toplumsal gruplar

toplumsal gruplar1-   toplumsal grup ve özellikleriortak bir amacı gerçekleştirmek için veya bir inanç etrafında iki ya da daha fazla insanın bir araya gelerek oluşturdukları topluluklardır.grupların temel özellikleri:•   grubu oluşturan insanların ortak bir amaçları vardır.•   grubun içerisinde bir işbölümü vardır.•   grubun ortak değer ve normları vardır.•   grup üyeleri arasında rol ve statü ayrımı vardır.•   grup içerisinde birbirleriyle bağlantılı ilişkiler ağı vardır.•   bireylerin psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarına cevap verirler.•   her grup, ...

felsefe-toplumsal yapı

toplumsal yapıtoplumsal yapı : toplum, üyeleri arasında iş birliği bulunan ve bu işbirliğini denetleyen kuralların bulunduğu; coğrafi bir yeri ve ortak kültür olan; çok ya da az ölçüde kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. toplumun görevleri (işlevleri) şunlardır :- neslin devamını sağlamak (biyolojik üretim)- yeni nesli eğitmek (toplumsallaştırma)- bireylere yaşamın anlamını ve amacını aşılamak- mal ve hizmetlerin üretimini ve dağılımını sağlamak- toplumda düzeni sağlayan kurallara sahip olmak ve bunları uygulamaktoplumsal yapı; içinde toplumsal ilişkilerin, toplumsal olayların meydana geldiği, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendiği toplumsal varlıktır. kültürel (toplumsal) yapının temel öğeleri)toplumsal yapı, fizik ve kültürel yapı olmak üzere iki...

toplumsal değişme

toplumsal değişme toplumsal evrime göre çok kısa dönelerde gerçekleşen oluşumu gözlenebilen, doğruluğu anlaşılabilen, biçim ve içerik dönüşümlerine (transfermation) verilen addır. toplumsal değişmenin nedenleri çok farklıdır. içsel ve dışsal olarak ayrılır. içsel nedenler, toplumun iç dinamiklerinden kaynaklanır, toplumu meydana getiren üyelerin etkinlikleri, toplumun ekonomik, siyasal, hukuksal, dinsel, ideolojik, toplumsal ... vb. etkenlerinin gelişmesi ve değişmesidir. dışsal etkenler toplunun diğer toplumlarla olan ilişkilerinden kaynaklanır. bu ilişkiler kültürel, ticari, siyasal vb. kaynaklı olabilir (6). bir başka tanıma göre toplumsal değişme geçici ve kısa süreli olmayan bir biçimde, belirli bir toplumun toplumsal örgütünün yapısını ve işleyişini etkileyen, tarihin gidişini ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !