× "

toplumsal kontrol

" arama sonuçları

toplumsal barışın sağlanması ve insanların görevleri

  doç.dr.mehmet marangoz  çanakkale onsekiz mart üniversitesi biga iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğretim üyesi özet: sivil toplum kuruluş (stk)’ları çok farklı alanlarda örgütlenebilen ve birçok farklı alanda da faaliyet gösteren gönüllülük esasına göre oluşmuş/oluşturulmuş kuruluşlardır. bu kuruluşların kuruluş amaçları ve faaliyet alanları farklı olmakla birlikte temel hedefleri toplumsal sorunlara çözüm bulmak ve toplumun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaktır. bunu yaparken de, toplumsal barışın sağlanmasına (yardımlaşmanın geliştirilerek çatışmaların önlenmesi, yoksulluğun önlenmesi vb.) katkıda bul...

türk toplumunu kontrol etmenin yolları

türk toplumundan kast ettiğim kitle, türkiye cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan toplumdur. kontrol ediyor olan kesim ise toplum liderleridir. toplum liderleri siyasi, askeri veya ticari olabilir. biz, halen uygulanmakta olan siyasi kontrol sistemini ele alalım. eskiden türkiye’de toplum iki şekilde kontrol altında tutulurdu. birisi ideolojik, diğeri dini. ideolojik yöntemde atatürk öldükten sonra ortaya çıkartılan putperestlik benzeri bir ideolojiyi daha ilk okuldan başlayarak topluma empoze eden bir yol izlenirdi. ortaya türk toplumunun %30’unu oluşturan bir kitle çıktı. dini yöntemde ise olay çok daha basitti. dünya’nın her yerinde din, toplumların en hassas noktasıdır. din üze...

kontrol makinası: teknolojiye eleştirel bir bakış

"teknolojiyi eleştirmek demek, ... onu basitçe makinaların montajlanması [biraraya getirilmesi] olarak değil, toplumsal bir ilişki, bir sistem olarak ele almak; onun genel çatısını ele almak demektir. bu, teknolojik aracın onu üreten toplumu yansıttığını, ve onun [teknolojinin] temerküz etmesinin [ing. introduction] bireyler arasındaki ilişkileri değiştirdiğini anlamak demektir. teknolojiyi eleştirmek demek, insani faaliyetinin kâra tabi kılınmasını reddetmek demektir."-- daggers drawn'danteknoloji, içinde geliştiği düzenin toplumsal ilişkilerinden bağımsız olarak, bir boşlukta gelişmez. [teknoloji] bağlamın [ona anlam kazandıran koşulların] bir ürünüdür, ve bu nedenle kaçınılmaz olarak bu bağlamı yansıtır. bu nedenle, teknolojinin tarafsız [nötr] olduğu iddiası tamamen temelsizdir. m...

toplumsal ilişki ile ilgili temel kavramlar

3. toplumsal ilişki ile ilgili temel kavramlar a. toplumsal statü ve roller       toplumsal statü: toplum, bireylerin gelişigüzel bir birleşimi değildir. her birey toplumsal yapı içinde belli bir yere ya da konuma sahiptir. bu anla­mıyla toplumsal statü, bireyin toplumsal yapıda işgal ettiği konumdur.        toplumsal statüler "toplumsal ilişkiler aracılığıyla gerçekleştirilir. örne­ğin; bir iş yerinde kimi bireyler yönetici, kimisi memur, kimisi de hizmetli sta­tüsündedir. öyleyse grup ve kurumlardaki iş bölümü sayesinde statüler gerçek­leştirilir. her birey toplumsal statüye sahiptir. ancak, statüy&u...

 ilk toplumsal gelişim

anababalar ve çocukları ilk kez ilişki kurduklarında, bu genellikle o kadar doğal oluveriyor görünmektedir ki, bu süreci bir gerçekmiş gibi almak çok kolay olmaktadır. oysa, çocuklarına bakmayan ya da onları terkeden, onları döven ya da yakan anababalar olduğunu okumuş ve böyle şeyleri nasıl yapabildiklerini merak etmişsinizdir. annenizin ya da babanızın size kız ya da erkek kardeşinizden farklı davranması üzerinde kafa yormuş olabilirsiniz. bebeklerle onlara bakan kişiler arasındaki ilişkinin kurulmasıyla, tanımlanmasıyla ve korunmasıyla ilgili pek çok etken vardır.    toplumsal terimi, birbirine tepki veren, böylece birbirinin davranışını etkileyen iki ya da daha fazla insan arasındaki ilişkiyi ya da etkileşimi anlatır. çocuk psikologla...

insellik günah mı. bu duygu nasıl kontrol altına alınabilir?

insellik günah mı. bu duygu nasıl kontrol altına alınabilir?soru     anonim 12-mart-2007 - 20:55:19sorueşcinsellik günah mı. bu duygu nasıl kontrol altına alınabilir? 15-mart-2007 - 11:53:27cevabımızdeğerli kardeşimiz;bu meyilden dolayı günah işlenmiş olmaz. ancak bu meylin fiile dönüştürülmemesi gerekir. psikolojik tedaviyle veya evlilik yaparak bunun önüne geçilebilir.ünlü bir şarkıcımızın ‘şüpheli’ fotoğraflarının medyada yayınlanması ve cinsel tercihinin tartışılmaya başlanması, geçen ayın en flaş olaylarından biriydi. bu durumda, bir psikiyatrist olarak eşcinsellik (homoseksüellik) üzerine yazmak, sanırım şart oldu. her fırsatta "erkek milletiz" diye övünür&uum...

toplumsal inşa sorumluluğumuz

insan, sosyal bir varlıktır. bu durum ona sosyal sorumluluklar yükler… hele hele bu insan müslümansa sorumluluk katlanarak büyüyecektir. çünkü müslüman sadece kendisi için yaşayan kişi değildir.yeryüzüne çıkarılış amacınız ortada… insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet olmak… insanlığın ortak sorunlarına eğilmek… vahye tanıklığı sürdürerek, rotasını şaşırmış toplumlara istikamet uyarısında bulunmak… öncü ve örnek bir duruşla insanları hakka ve hidayete yönlendirmek…bu ümmetin her ferdi toplumun salah ve felahı için kendi kişisel rahat ve huzurunu bile feda edendir… doğruya, güzele, gerçeğe u...

toplumsal inşa sorumluluğumuz

                           toplumsal inşa sorumluluğumuzinsan, sosyal bir varlıktır. bu durum ona sosyal sorumluluklar yükler… hele hele bu insan müslümansa sorumluluk katlanarak büyüyecektir. çünkü müslüman sadece kendisi için yaşayan kişi değildir.yeryüzüne çıkarılış amacınız ortada… insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmet olmak… insanlığın ortak sorunlarına eğilmek… vahye tanıklığı sürdürerek, rotasını şaşırmış toplumlara istikamet uyarısında bulunmak… öncü ve örnek bir duruşla insanları hakka ve hidayet...

uzlaşı:toplumsal uzlaşı

toplumsal uzlaşı metni birinci safha,taslak oluşturma ekonomi ile ilgili önsavların (hipotez) belirlenmesi ve çözümü as of 28th of aprıl; 2008   turkey önsav–1: küresel ekonominin yeni karakteri nedeniyle ekonomik büyüme ile sosyal sorunların aşılması mümkün değildir.  bununla birlikte her ulus ihtisaslaştığı bazı dallarda üretim fazlası ortaya çıkararak ihtiyaç duyduğu diğer mal ve hizmetleri elde edebilir.  bu kavram ulusların birbiri ile bağlılığı diyebileceğimiz yeni bir anlayışın benimsenmesi ile emperyalist yaklaşımlardan ayrı olarak algılanabilir. 1a.  teknolojinin yarattığı işsizlik ve artan nüfus sosyal devlet anlayışının maliyetlerini artırmaktadır. 1b.  küresel anlamda işgücünün istihdamında evrensel hukuk kuralları ile korunmadığı hallerde...

felsefe-toplumsal yapı

toplumsal yapıtoplumsal yapı : toplum, üyeleri arasında iş birliği bulunan ve bu işbirliğini denetleyen kuralların bulunduğu; coğrafi bir yeri ve ortak kültür olan; çok ya da az ölçüde kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. toplumun görevleri (işlevleri) şunlardır :- neslin devamını sağlamak (biyolojik üretim)- yeni nesli eğitmek (toplumsallaştırma)- bireylere yaşamın anlamını ve amacını aşılamak- mal ve hizmetlerin üretimini ve dağılımını sağlamak- toplumda düzeni sağlayan kurallara sahip olmak ve bunları uygulamaktoplumsal yapı; içinde toplumsal ilişkilerin, toplumsal olayların meydana geldiği, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendiği toplumsal varlıktır. kültürel (toplumsal) yapının temel öğeleri)toplumsal yapı, fizik ve kültürel yapı olmak üzere iki...

toplumsal duyarlılık .....

peygamberimiz (a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:"'ın yasaklarıyla ilgili sınırlan aşmayanlarla bu sınırlan tecavüz edenlerin durumu şuna benzer: bir geminin yolcuları kur'a çekerler ye kur'a neticesinde bazıları geminin üst bölümüne, bazıları da alt bölümüne yerleşirler. ancak altta yolculuk edenler, su almak gerektiğinde yukarıda yolculuk edenler arasından geçip onları rahatsız ediyorlardı.bunun üzerine-. "biz, geminin kur'a sonucu bize düşen alt bölümünde bir delik açsak da, yukarıdakileri rahatsız etmesek," dediler. eğer üstte yolculuk edenler, onların bu isteklerine nza gösterip de gemide delik açmalarına müsaade ederlerse, hepsi birden boğulup helak olurlar. fakat onlaca mani olacak olurlarsa, hem kendileri kurtulur, hem de onları kurtarmış olurlar." (buhari...

kentleşme ve toplumsal kontrol

                kentleşme ve toplumsal kontrol   kent, sosyolojik düzlemde bir sosyal yapı ve ilişkiler ağını ifade eder.kentleşme,sosyal yapı ve ilişkilerin belirli bir eksende ,zamanla kendi sosyal ilişki,değer ve normlarını üreten bir olguyu anlatır.kentleşme aynı zamanda kırsal toplumların dönüşümünü de ifade eder.kırsal toplumun kentsel topluma dönüşüm sürecini,hızını ve yönünü anlamak ve açıklamak sosyolojik bir öneme sahiptir.kentleşme sürecini büyük oranda yaşamış olan türkiye toplumunu "kentleşme ve toplumsal kontrol" kavramları çerçevesinde anlamak ve açıklamak kendi kentleşm...

zihin kontrolü:toplumsal kontrol ve çürüme

toplumsal kontrol ve çürüme   insanın nevrini döndüren, midesini bulandıran toplumsal çürüme kareleri bir çivi gibi çakılırken beyinlere, yaşananların kaynağı olan sistemin sorgulanmasının önünü perdeleyen komplo teorileri geliştiriliyor. “dış mihraklar”, “her şeyi cıa planlıyor” gibi işgüzarlıklarla, çürümenin kaynağı olan kapitalist ilişkiler sisteminin paklanma çabasına giriliyor. nerede ekonomik, sosyal, siyasal çöküntü varsa, bütün bunları kapsayan düşkünleşme çürüme orada o kadar derin yaşanır. kültürel çözülme, yozlaşma çığrından çıkar. cinselli...

toplumsal değişme

toplumsal değişme toplumsal evrime göre çok kısa dönelerde gerçekleşen oluşumu gözlenebilen, doğruluğu anlaşılabilen, biçim ve içerik dönüşümlerine (transfermation) verilen addır. toplumsal değişmenin nedenleri çok farklıdır. içsel ve dışsal olarak ayrılır. içsel nedenler, toplumun iç dinamiklerinden kaynaklanır, toplumu meydana getiren üyelerin etkinlikleri, toplumun ekonomik, siyasal, hukuksal, dinsel, ideolojik, toplumsal ... vb. etkenlerinin gelişmesi ve değişmesidir. dışsal etkenler toplunun diğer toplumlarla olan ilişkilerinden kaynaklanır. bu ilişkiler kültürel, ticari, siyasal vb. kaynaklı olabilir (6). bir başka tanıma göre toplumsal değişme geçici ve kısa süreli olmayan bir biçimde, belirli bir toplumun toplumsal örgütünün yapısını ve işleyişini etkileyen, tarihin gidişini ...

toplumsal kontrol ve çürüme

toplumsal kontrol ve çürümeinsanın nevrini döndüren, midesini bulandıran toplumsal çürümekareleri bir çivi gibi çakılırken beyinlere, yaşananların kaynağıolan sistemin sorgulanmasının önünü perdeleyen komplo teorilerigeliştiriliyor. “dış mihraklar”, “her şeyi cıa planlıyor” gibiişgüzarlıklarla, çürümenin kaynağı olan kapitalist ilişkilersisteminin paklanma çabasına giriliyor. nerede ekonomik, sosyal,siyasal çöküntü varsa, bütün bunları kapsayan düşkünleşme çürümeorada o kadar derin yaşanır. kültürel çözülme, yozlaşma çığrındançıkar. cinsellik, görsellik, pornografi, taciz, tecavüz bulamacıgiderek ritüelleşir. sapkınlıklar kanıksanır hale gelir. yürek vebilincin sınırlarını patlatan gelişmeler rutinleşir. para ve zevktenibaret olan “yaşam” anlayışlarının ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !