× "

ulusal kültür nedir

" arama sonuçları

ulusal kültür mü "tuhafsal" kültür mü?

türk arkeolojisinin doğasında ne yazık ki özellikle türk hümanistlerinin türk tarihi konusundaki bilgisizliğinden ve “ulusal kültür” konusuna eğilirken ortaya koydukları bakış açısından kaynaklanan bir sakatlık söz konusudur. anadolu’da yaşayan bütün uygarlıkları ayrılmaz bir bütün, asya’dan gelen türk ırkını da bu bütün içinde dönüşüp kozmopolitleşmiş ve ona dâhil olmuş bir karışım olarak görmek ve kültürümüzün gerçek kaynakları dururken bizi anadolu’nun antik kalıntılarına bağlamak gibi akla mantığa sığmayacak bir budalalığın “bilimsel” sözcülüğünü yapmak, kültür p...

halk kültürünün türk kültüründeki yeri ve önemi nedir?

türk halk kültürü .halkın dil, kültür, duygu, düşünce ve beğenisiyle oluşturup yaşatılan, geçmişten günümüze gelmiş, toplum, insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir. kültür mirası, insanlığın ortak mirasıdır. her millet hatta her uygarlık dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşması, bu mirasın içinde gerçekleşir. kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır, bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. halk kültürü ürünleri halk arasında mayalandığı için, halkın kültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. halk kültürü toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önler. halk kültürü ürünlerinin halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirme...

kültür nedir, ne demektir?

kültür nedir, ne demektir? kültür, sosyolojide en sık karşılaşılan ve merak uyandıran kavramlardan birisidir. öncelikte türk dil kurumu kültüre şu farklı tanımları getirmektedir: - tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin; - bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü; - muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçi...

demir küçükaydın: “kültür ve politika”

  resim:nikolay uvarov   kimi kavramlar, içerikleri ve onlara yüklenen anlamlar bir yana, sadece var oluş ve kullanılışlarıyla bile belli bir dönemin ruhunu yansıtmakla kalmazlar; o döneme damgasını vuran ideolojik iklimin bir göstergesi de olurlar. 1960'lı yıllar ve yetmişlerin başı göz önüne getirilebilir. o dönemin kültür, politika, felsefe, sosyoloji dergilerinde, bu konulardaki yazılarda en çok geçen kavramlar, "sınıflar", "burjuvazi", "proletarya", "küçük burjuvazi", "ideoloji", "kapitalizm", "sosyalizm", "emperyalizm", "az gelişmişlik", "sömürü", "çelişki", "planlı ekonomi" gibi kavramlardı. bunlar sadece sol bilinen çevrelerin kullandığı kavramlar değildi. üniversitelerde ve bütün entelektüel hayatta bu kavramların karşı koyulamaz bir eg...

yabancı kültürler karşısında ulusal kültür

yabancı kültürler karşısındamilli kültürbu çok geniş konuyu kısa bir tebliğ hâlinde işlemek imkânı olmadığı için fikirlerimi özetleyerek vereceğim. bu fikirler türk kültürünün yabancı kültürlerle olan temaslarına ait maceranın belli başlı noktalarını belirtecek şekilde düşünülmüş ve tertiplenmiştir.1. millî kültür ve yabancı kültür diye birbirinden tamamen ayrı, bağımsız mevcudiyetlerden bahsetmek doğru değildir. hiçbir kültür, özellikle türk kültürü, başkalarıyla temastan ve onların etkisinden değişmekten müstağni sayılamaz. kısacası, tarihin herhangi bir anında millî kültürü ve yabancı k&uum...

teknoloji nedir?

teknoloji (technoslogos), techne; yapmak ve logos; bilmek anlamına gelmektedir. insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve edevatın yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlığın tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır.teknoloji nedir?sözlük anlamı "bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması" demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. teknolojik yenilik de, "üretim süreçlerinde yenilik,...

ulusal kültür nedir - ulusal kültürün özellikleri ve öğeleri

milli kültürün önemibüyük önder atatürk'e göre “millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”. demek ki, “milli kültür”, bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. çünkü, milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. dünya tarihine baktığımızda, milli kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılır. tarihe gözatıldığında, milli kültüre sahip halkların her türlü zorluğa karşı varlıklarını korudukları görülecektir. ikinci dünya savaşı'ndan enkaz halinde çıkmalarına rağmen kısa sürede önemli birer güç haline gelen almany...

kültürümüzün atatürk düşünceleri üzerindeki etkileri nedir?

yine atatürk; "okumak, araştırmak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir" derken; yine insan enerjisiyle ve fakat doğanın ona sunulan iltifatıyla, yaradan'ın tükenmez yardımıyla, yükselen, genişleyen insan zekası, hudutsuz kavrayış anlamında "insanım" diyen bir vasf-ı mahsustur"(yani özel niteliklerle bezenmiş insan) "insan, hareket ve faaliyetin, yani dinamizmanın ifadesidir.bu böyle olunca, kültür insanlık vasfında, insan olabilmek için bir temel unsurdur. kültür: doğanın yüksek verimi ile mutlu olmaktır. bu ifadenin içinde çok şey saklıdır. temizlik, saflık, yükseklik, insanlık ve buna paralel unsurlar...bunların hepsi ...

yabancı kültürler karşısında ulusal kültür

yabancı kültürler karşısındamilli kültürbu çok geniş konuyu kısa bir tebliğ hâlinde işlemek imkânı olmadığı için fikirlerimi özetleyerek vereceğim. bu fikirler türk kültürünün yabancı kültürlerle olan temaslarına ait maceranın belli başlı noktalarını belirtecek şekilde düşünülmüş ve tertiplenmiştir.1. millî kültür ve yabancı kültür diye birbirinden tamamen ayrı, bağımsız mevcudiyetlerden bahsetmek doğru değildir. hiçbir kültür, özellikle türk kültürü, başkalarıyla temastan ve onların etkisinden değişmekten müstağni sayılamaz. kısacası, tarihin herhangi bir anında millî kültürü ve yabancı k&uum...

milli kültür - ulusal kültürün önemi nedir - kültürün doğuşu - k

milli kültürün önemibüyük önder atatürk'e göre “millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”. demek ki, “milli kültür”, bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. çünkü, milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. dünya tarihine baktığımızda, milli kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılır. tarihe gözatıldığında, milli kültüre sahip halkların her türlü zorluğa karşı varlıklarını korudukları görülecektir. ikinci dünya savaşı'ndan enkaz halinde çıkmalarına rağmen kısa sürede önemli birer güç haline gelen almany...

kültür nedir - kültürün unsurları nelerdir - kültürün nitelikler

 kültür:insan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.kültür: insanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü.eşanlamlısı “ekin”.günlük dilde “kültürlü olmak” bilgili, görgülü, incelikli olmak anlamına gelir.kültürlü kişi uygarlığın nimetlerinden bilinçli olarak yararlanan, eğit...

ulusal kültür nedir - ulusal kültürümüzü sağlayan etmenler

ulusal kültürulusal kültür, bir toplumda yemek, giyinmek, barınmak, eğlenmek gibi gereksinmelerin elde edilmesinde kullanılan bilgi, inanç, teknik, davranış duyuş ve ifade biçimlerini içeren ve toplumun yapısını oluşturan kültüre, ulusal kültür denilmektedir.ulusal birliğimiz sağlayan etmenlercumhuriyetimiz,bayrağımız,ulusal marşımız,demokrasimiz,türkçemiz,özgürlüğümüz,egeme nlik ve bağımsızlığımız,laiklik,ülke ve ulusumuzun bölünemez bütünlüğükültür kavramını en başta sözlük anlamıyla tanımlayabiliriz: bir toplumun duyuş düşünüş birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce, dil ve ...

coğrafya nedir

  coğrafya nedircoğrafya, insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. yani yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. coğrafya sadece yerlerin isimlerini ezberleme ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme değildir. coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına ve insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan unsurlardır. bu da çok büyük ve oldukça büyüleyici öğrenme alanının bir parçasıdır.gregg ve leinhardt (1994), coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanıml...

teknoloji nedir?

teknoloji nedir? teknolojivikipedi, özgür ansiklopediteknoloji (technoslogos), techne; yapmak ve logos; bilmek anlamına gelmektedir. insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve edevatın yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlığın tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır.teknoloji nedir?sözlük anlamı "bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması" demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. teknolojik yenilik de, "üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçi...

atatürk, millet ve kültür anlayışının evrimci ve yeniliği

anıtkabir dergisi'nin, ekim 2006 (sayı:23)'da basılan ve yayınlanan,  "atatürk, millet ve kültür anlayışının evrimci ve yeniliği" konulu yazımı,  sizlerle paylaşmak istedim.  kardeş sevgi ve saygılarımla. halit yıldırım   atatürk, millet ve kültür anlayışının evrimci ve yeniliği       halit yıldırım      29 ekim 2006       her girişiminde halka dayanan, gençliğine güvenen, toplumunu ilerici yönde değiştirmeyi amaç edinen, bu nedenle de eğitime ve kültüre öncelik veren, devrimi ve devrimciliği bu sorunların çözümünde yoğunlaştıran atatürk, ülkenin gü&cc...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !