× "

vatan yahut silistre tema ve konusu

" arama sonuçları

10. sınıf edebiyat kitabı cevapları edebiyat tarihi konusu

  edebiyat tarihi cevapları   hazırlık   1. tanzimat fermanı’nın ilanını ve o dönemde sosyal hayata getirdiği yenilikleri araştırınız.   tanzimat fermanı ile batılılaşma akımı iyice hız kazanmıştır. osmanlı toplumunda aşağıda değişimler göze çarpar: mimari de batı tarzı evler ve binalar oluşmaya başlamış, eğitim ve öğretimde batı tarzı okullar açılmaya başlanmış. toplumdaki insanların giyim kuşamında batı tarzı görülür olmuş, fes, cüppe, kavuk, yemeni yerini pantolon, iskarpin, redingotlara bırakmış. aydınlar batı’yı daha yakından tanıyarak onların edebiyatını bize getirmeye çalıştılar. özellikle eğlence merkezleri (surdışı, beyoğlu…) oluşmaya b...

tanzimat dönemi türk tiyatrosu ve temsilcileri

  -tanzimat edebiyatı ile edebiyatımıza giren tiyatro, tıpkı tanzimat romanında olduğu gibi tarihi ve sosyal konuları işlemiştir. -bu dönem tiyatro çalışmaları telif, tercüme ve adaptasyon olmak üzere üç gurupta toplanabilir. -daha ziyade komedi türünde eserler yazılmış ve oynanmıştır. -tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur. ancak tanzimat'ın ikinci döneminde abdülhak hamit'in tiyatroları bu yargının dışındadır. -tiyatro eserlerinde iyiler çok iyi, kötüler çok kötüdür. eserler, öğütle biter. iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. -bu dönem tiyatrosu batı tiyatrosunun etkisi altındadır. özelli...

vatan mersiyesi - namık kemal - şiir inceleme

vatan şairi namık kemal; osmanlı’nın son dönemlerini “vatan mersiyesi” adlı şiirinde dile getirirken, koca memleketin içler acısı halini şöyle dile getirir: “âh, yaktık şu mübarek vatanın her yerini saçtık eflâke kadar dûdunu ateşlerini kapadı gözde olanlar, çıkacak gözlerini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** kendimizden niçin olduk bu kadar biz meyus gidelim dâdına allah içün ehl–i namus sönüyor şem–i emel işte kırıldı fanus vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** düşünün devr–i ...

12. sınıf dil ve anlatım ders notları

  ı. ünite: sanat metinlerinin ayırıcı özellikleri   sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. kendini anlatma çabası, sanatçının zihninde ortaya çıkmış, bu isteği giderebilmek için de çeşitli yollar denemiştir. işte onun bu denediği yollar daha sonra sanatların ve sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.   edebiyatta bir gelenek vardır. sanatçılar, yaşadıkları çağın duygu, düşünce vb. anlayışlarını içine doğdukları toplumda hazır bulduklarından, geleneksel olarak yüzyıllarca işlenen bir edebiyat geleneğine de s...

tanzimat edebiyatı 1. ve 2. dönem özellikleri ve sanatçılar

  tanzimat edebiyatı * tanzimat fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır. * batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır. * hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. * tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır.(birinci-ikinci dönem) * yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır. * tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir. * toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır. * divan edebiyatındaki "bölüm güzelliğine" karşın "konu bütünlüğüne, güzelliğine" önem vermişlerdir. * tanzimat birinci dönem sanat&cce...

11.sınıf edebiyat yazılı soruları

11. sınıf türk edebiyatı dersi 1.dönem 1. yazılı soruları ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet kaçar mı mert olan bir can için meydân-ı gayretten ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet çalış idraki kaldır muktedirsen âdemiyetten (namık kemal- hürriyet kasidesi) s.1-yukarıdaki beyitleri açıklayınız. (10) s.2-yukarıdaki beyitlerden hareketle namık kemal’in fikir ve sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10 ) s.3-divân edebiyatındaki klâsik kaside ile bu kasidenin temel farklılığı hangi noktadadır ? belirtiniz. (5) s.4-romantizm akımının beş önemli özelliğini yazınız. (5) mukaddime: ...

namık kemal - vatan mersiyesi ve ziya paşa türkü, namık kemal -

vatan şairi namık kemal; osmanlı’nın son dönemlerini “vatan mersiyesi” adlı şiirinde dile getirirken, koca memleketin içler acısı halini şöyle dile getirir: “Âh, yaktık şu mübarek vatanın her yerini saçtık eflâke kadar dûdunu ateşlerini kapadı gözde olanlar, çıkacak gözlerini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** kendimizden niçin olduk bu kadar biz meyus gidelim dâdına allah içün ehl–i namus sönüyor şem–i emel işte kırıldı fanus vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** düşünün devr–i zuhûrundaki şanlı demini doldururken şühedası bu fenâ âlemini tutacak bir çocuğu kalmadı mı mâtemini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak...

namık kemal - vatan mersiyesi ve ziya paşa türkü

vatan şairi namık kemal; osmanlı’nın son dönemlerini “vatan mersiyesi” adlı şiirinde dile getirirken, koca memleketin içler acısı halini şöyle dile getirir: “Âh, yaktık şu mübarek vatanın her yerini saçtık eflâke kadar dûdunu ateşlerini kapadı gözde olanlar, çıkacak gözlerini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** kendimizden niçin olduk bu kadar biz meyus gidelim dâdına allah içün ehl–i namus sönüyor şem–i emel işte kırıldı fanus vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** düşünün devr–i zuhûrundaki şanlı demini doldururken şühedası bu fenâ âlemini tutacak bir çocuğu kalmadı mı mâtemini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak...

namık kemal - vatan mersiyesi ve ziya paşa türkü

vatan şairi namık kemal; osmanlı’nın son dönemlerini “vatan mersiyesi” adlı şiirinde dile getirirken, koca memleketin içler acısı halini şöyle dile getirir: “Âh, yaktık şu mübarek vatanın her yerini saçtık eflâke kadar dûdunu ateşlerini kapadı gözde olanlar, çıkacak gözlerini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** kendimizden niçin olduk bu kadar biz meyus gidelim dâdına allah içün ehl–i namus sönüyor şem–i emel işte kırıldı fanus vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini *** düşünün devr–i zuhûrundaki şanlı demini doldururken şühedası bu fenâ âlemini tutacak bir çocuğu kalmadı mı mâtemini vatanın bağrına düşman dayadı hançerini yoğ imiş kurtaracak...

komedya ( gp ve mhp diyalektiği)

milliyetçilik hepimizi boğdu, sıktı, öldürdü. biz, yumuşak, duygusal, çok rahat, üstün bir kültürden geliyoruz. birçok milleti, kültürü barındıran ıtri'nin müziği, nedim'in şiirleri, fazlasıyla ince zevklerin, derin hassasiyetlerin, aşk zaferlerinin ülkesinden geliyoruz. ilk milliyetçi kuşağımız, içimizde ilk okuyan kuşaktı, bunlar rum'du. okumuş rumlar'ın ilk işi yunan bağımsızlık savaşı oldu. milli romantik heyecan ve maceraların kahramanı olmak hepsini sarhoş etti, bize de bulaştırdı. osmanlı'nın milliyetçiliği kavraması, daha alt düzeyde, düşük, daha dar, edebi, milli duyarlılıkları kavraması yüzyıl sürdü. bugün insan haklarını batıdan alıyoruz, tepki gösteriyorlar, yüzyıl önce de milliyetçiliği gidip batıdan aldık. batıya giden öğrenciler, fransızca gibi dillerle h...

eğitim ve öğretime dair her şey...

eğitim ve öğretime dair her şey...  adlar ve ad tamlamaları, anlatım bozuklukları, anlatım bozukluklarıyla ilgili karma cümleler, bağlaçlar,zamirler, zarflar,edatlar ilgeçler ,fiiller ( eylemler ),fiilde çatı,fiillerle ilgili pratikler, özellikler, sözcükte anlam, ikilemeler, noktalama işaretleri, cümle türleri, cümlede anlam, atasözlerinde tezat, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı , yapı bilgisi ( yapım ve çekim ekleri ), paragraf, paragraf , anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, atasözleri , fiilimsiler, ne sorulursa neye bakılır, düzyazı türleri, söz sanatları , söz sanatları ,söz sanatları  ,edebiyatımızda ilkler, şiir türleri ve kafiye, sanatçılarımız ve eserler...

eğitim ve öğretime dair her şey...

eğitim ve öğretime dair her şey...  adlar ve ad tamlamaları, anlatım bozuklukları, anlatım bozukluklarıyla ilgili karma cümleler, bağlaçlar,zamirler, zarflar,edatlar ilgeçler ,fiiller ( eylemler ),fiilde çatı,fiillerle ilgili pratikler, özellikler, sözcükte anlam, ikilemeler, noktalama işaretleri, cümle türleri, cümlede anlam, atasözlerinde tezat, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı , yapı bilgisi ( yapım ve çekim ekleri ), paragraf, paragraf , anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, atasözleri , fiilimsiler, ne sorulursa neye bakılır, düzyazı türleri, söz sanatları , söz sanatları ,söz sanatları  ,edebiyatımızda ilkler, şiir türleri ve kafiye, sanatçılarımız ve eserler...

eğitim ve öğretime dair her şey...

eğitim ve öğretime dair her şey...  adlar ve ad tamlamaları, anlatım bozuklukları, anlatım bozukluklarıyla ilgili karma cümleler, bağlaçlar,zamirler, zarflar,edatlar ilgeçler ,fiiller ( eylemler ),fiilde çatı,fiillerle ilgili pratikler, özellikler, sözcükte anlam, ikilemeler, noktalama işaretleri, cümle türleri, cümlede anlam, atasözlerinde tezat, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı , yapı bilgisi ( yapım ve çekim ekleri ), paragraf, paragraf , anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, atasözleri , fiilimsiler, ne sorulursa neye bakılır, düzyazı türleri, söz sanatları , söz sanatları ,söz sanatları  ,edebiyatımızda ilkler, şiir türleri ve kafiye, sanatçılarımız ...

eğitim ve öğretime dair her şey...

 dlar ve ad tamlamaları, anlatım bozuklukları, anlatım bozukluklarıyla ilgili karma cümleler, bağlaçlar,zamirler, zarflar,edatlar ilgeçler ,fiiller ( eylemler ),fiilde çatı,fiillerle ilgili pratikler, özellikler, sözcükte anlam, ikilemeler, noktalama işaretleri, cümle türleri, cümlede anlam, atasözlerinde tezat, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı , yapı bilgisi ( yapım ve çekim ekleri ), paragraf, paragraf , anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, atasözleri , fiilimsiler, ne sorulursa neye bakılır, düzyazı türleri, söz sanatları , söz sanatları ,söz sanatları  ,edebiyatımızda ilkler, şiir türleri ve kafiye, sanatçılarımız ve eserleri, islamiyet öncesi türk edebiyatı,...

eğitim ve öğretime dair her şey...

 adlar ve ad tamlamaları, anlatım bozuklukları, anlatım bozukluklarıyla ilgili karma cümleler, bağlaçlar,zamirler, zarflar,edatlar ilgeçler ,fiiller ( eylemler ),fiilde çatı,fiillerle ilgili pratikler, özellikler, sözcükte anlam, ikilemeler, noktalama işaretleri, cümle türleri, cümlede anlam, atasözlerinde tezat, cümlenin öğeleri, yazım kuralları, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı, yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazımı , yapı bilgisi ( yapım ve çekim ekleri ), paragraf, paragraf , anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları, atasözleri , fiilimsiler, ne sorulursa neye bakılır, düzyazı türleri, söz sanatları , söz sanatları ,söz sanatları  ,edebiyatımızda ilkler, şiir türleri ve kafiye, sanatçılarımız ve eserleri, islamiyet öncesi türk edebiyatı, ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !