× "

vergiden muaf olanlar

" arama sonuçları

grafik, 3d model, 3d animasyon kazancı vergiye tabii midir ?

bir şirketiniz olmadan evinizde yapmış olduğunuz grafik, 3d model, 3d animasyon  çalışmaları faaliyetlerinden elde edilen  kazancınız vergiye tabi midir yoksa  vergi istisnasına tabi midir? bu soru bilişim kaynaklı gelir eden birçok kişiyi ilgilendiren bir husus öncelikle bu hususun  gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hususuna gelir vergisi kanunumuzda bakacak olursak 193 sayılı gelir vergisi kanunumuzun 65. ve 66. maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır diyerek serbest meslek kazancı ve erbabını tanım...

osmanlı devleti’nde tahrir defterleri

osmanlı devleti’nde tahrir defterleri

                 osmanlı devletinde fethedilen yerlerde uygulanacak idari teşkilat ve sistem çerçevesinde, tayin olunan heyetler marifetiyle nüfus, arazi ve emlakin tespit ve kaydedilmesi işlemine tahrir bu bilgilerin kaydedildiği deftere de tapu tahrir defteri denirdi. bu kayıtlar muntazam suretle tutulur ve fethi müteakip ilk tahrirden sonra umumi değişiklikler, vergi gelirlerinde ki artış – azalışlar ya da yeni bir padişahın tahta çıkması gibi sebeplerle yenilenirdi. uzun süren saltanat dönemlerinde tahririn 30 yılda bir tekrarlanması kanundu. arazi tahrir sistemi osmanlılardan önce islam, türk-islam ve moğol  devletlerinde de uygulanmaktaydı. ortadoğ...

vergi hukuku en çok sorulan soru ve cevapları ( ders notları)

vergi hukuku zorunlu olan hukuk kaynakları? 1 anayasa 2 kanun 3 uluslararası vergi anlaşmaları 4 kanun hükmünde kararname 5 bakanlar kurulu kararları 6 içtihadı birleştirme kararları 7 anayasa mahkemesi kararları 1. anayasa :vergi hukukunun en başta gelen kaynağıdır. vergi konusundaki hükümlerin kaynağı anayasadır. 2. kanun: yasama organı,vergi ve benzeri yükümlülükleri ancak kanunla koyabilecektir. 3. uluslararası vergi anlaşmaları: gereği ülkenin üyesi olduğu uluslar arası kuruluşların vergi ile ilgili kararları da vergi yasası hükmü taşır. 4. kanun hükmünde kararname sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bakanlar kuruluna vergi konusunda khk çıkartma yetk...

soy ağacı nasıl çıkarılır

soy ağacı nasıl çıkarılır toplumda tarihin ve tarihsel şahsiyetlerin popüler hale gelmesi, globalleşmeyle beraber bireyselliğin ön plana çıkması, soyuna alaka duyan ve bu konularda araştırmalar yapmak isteyenlerin sayısını gün geçtikçe artırıyor. özellikle insanlar ekonomik bakımdan rahatladı...kça böyle romantik uğraşlara yönelmeye fırsat buluyorlar özel arşiv kaynakları 1- ailenin yaşlıları soy ağacı çıkarmak isteyen araştırmanın yapacağı ilk iş ailenin yaşlılarıyla konuşmak bunların anlattıklarını kayda almaktır. yaşlıların anlatacağı şeyler bazen çok önemli ipuçları vereceği gibi fakat bazen de piri fâni olmuş veya zihinleri bulanmış olduklarından hadiseleri karıştırabilirler. a...

devşirmelerin alınmadığı, osmanlı askeri sınıfı: akıncı ocağı

tamamen safkan türklerden meydana getirilen hafif süvari kuvveti olan ‘’akıncılar’’ , 500 sene sonra avrupa'da "komando" olarak ortaya çıkacaktır.serhad denilen sınır boylarında bulunan akıncılar, fevkalade disiplinli bir teşkilâta sahiptiler. bunlar, atlarla düşman içlerine kadar sokulur, gerek bizzat gördükleri, gerekse düşmandan elde edilen esirler vâsıtasıyla öğrendikleri bilgileri değerlendirerek önemli bir istihbarat ağı kurmuşlardı. öncü kuvvetler oldukları için, ordunun keşif hizmetlerini görüyorlardı. bundan başka onlar, düşman topraklarındaki araziyi araştırarak orduya yol açıyorlardı. çok seri hareket ettikleri için, düşmanın pusu kurmasına imkan vermiyorlardı. ayrıca ordunun geçeceği yerlerdeki ürünü korumak suretiyle ekonomik bir fayda da sağlıyorlardı. akıncılar, esir almak s...

turist rehberlerinin vergilendirilmesi

t.c. gelir idaresi başkanlığı antalya vergi dairesi başkanlığı gelir ve kurumlar vergileri müdürlüğü     sayı : b.07.4.def.0.07.1 l/gvk.öz.04.67/ konu : turist rehberlerinin vergilendirilmesi. ilgi : .... tarihli dilekçeniz ilgi kayıtlı dilekçenizde; antalya turizm ve kültür il müdürlüğü'ne bağlı profesyonel turist rehberi olarak arızi çalıştığınızı, bağ-kur'a verilmek üzere turist rehberlerinin gelir vergisinden muaf olup olmadığı konusunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır. bilindiği üzere; 193 sayılı gelir vergisi kanununun 65'inci maddesinde "serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye...

geçmişe dönük bağ-kur kaydı için milat tarihler hk.

    bağ-kur'da milat uygulamaları  eski adıyla bağ-kur yeni adıyla 4/b’li sigortalılar tarafından en çok sorulan sorulardan birisi geçmiş tarihlerde, vergi, oda, sicil kayıtlarının veya şirket ortaklıklarının olduğu ancak bağ-kur’lu olarak tescil edilmediği, bu gün için geriye dönük bu günleri borçlanma olarak kazanıp kazanamayacakları sorusudur.  neslihan yılmaz isimli okurumuz da gönderdiği e-postada durumunu şu şekilde özetlemiş;  ben 01.04.1999 tarihinde vergi dairesine mükellefiyet tesisi ile işe başladım ve 30.5.2000 yılında da dilekçemi vererek işimi terk ettim. bu esnaf olduğum dönemde bağ-kur’a...

rehberlerin sigortalılığı

rehberlerin sigortalılığı    giriş   2008 yılı öncesi dönemde birçok sosyal güvenlik kurumunun mevcudiyeti nedeniyle rehberlerin nasıl ve hangi kurumdan sigortalanacağı ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktaydı. uygulamaya bakıldığında, türk mevzuatının şart koştuğu yeterliliklere haiz gerçek kişiler, çeşitli kanun, yönetmelik ve iç genelgelerde rehber olarak adlandırılmış1 olup, türk standartları enstitüsü ve mesleki yeterlilik kurumu profesyonel turist rehberliği mesleği ile ilgili ulusal standartları yayınlamıştır.   çalışma ortamı ve koşulları dikkate alındığında rehberlerin birçok kurum ve kişi ile iletişim halinde olduğu anlaşılmaktadır. rehberlik mesleği her tü...

defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi

defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi soru: tutmakta olduğumuz ticari defterlerimiz işyerimizde çıkmış bulunan yangın nedeniyle yanmış bulunmaktadır. bu nedenle sözü edilen ticari defterlerimiz yangın nedeniyle zayi olduğu konusunda avukatımız zayi belgesi almak için mahkemeye başvurdu. defterlerimizin yangın nedeniyle zayi olduğuna dair mahkemenin vermiş olduğu karar vergi idaresi tarafından kabul edilir mi? yanıt: türk ticaret yasası'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca "bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kâğıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziya ...

defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi

defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi soru: tutmakta olduğumuz ticari defterlerimiz işyerimizde çıkmış bulunan yangın nedeniyle yanmış bulunmaktadır. bu nedenle sözü edilen ticari defterlerimiz yangın nedeniyle zayi olduğu konusunda avukatımız zayi belgesi almak için mahkemeye başvurdu. defterlerimizin yangın nedeniyle zayi olduğuna dair mahkemenin vermiş olduğu karar vergi idaresi tarafından kabul edilir mi? yanıt: türk ticaret yasası'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca "bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kâğıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziya uğrarsa, tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin selahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika ...

defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi

defterlerin yitirilmesinde zayi belgesi soru: tutmakta olduğumuz ticari defterlerimiz işyerimizde çıkmış bulunan yangın nedeniyle yanmış bulunmaktadır. bu nedenle sözü edilen ticari defterlerimiz yangın nedeniyle zayi olduğu konusunda avukatımız zayi belgesi almak için mahkemeye başvurdu. defterlerimizin yangın nedeniyle zayi olduğuna dair mahkemenin vermiş olduğu karar vergi idaresi tarafından kabul edilir mi? yanıt: türk ticaret yasası'nın 68'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca "bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kâğıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde...

vergi listesi

vergi rehberi - (2005-2006-2007-2008)   -vergi hatalarında düzeltme işlemleri ile pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanması (22.07.2008) -vergi idaresince yapılan tarhiyatlarda mükellefin idari başvuru yolları (22.07.2008) -2008 ticari kazançların vergilendirilmesi rehberi(gerçek usul)  -2008 ücret kazançları vergi rehberi -2008 serbest meslek kazançları vergi rehberi -2008 kira geliri elde edenler için yıllık gelir vergisi beyanname düzenleme rehberi -2008 dar mükellefler (türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları ile yurtdışında yerleşik türk vatandaşları) için kira geliri rehberi -2008 menkul sermaye iradı elde edenler için gelir ...

işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler

işveren rehberi   işverenlerce tutulacak kayıt ve belgeler     506 sayılı kanunun 79uncu maddesi 1inci fıkrasında; işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılarını gösteren prim belgelerinde yazılı bilgileri doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarının istenilmesi halinde kurumumuza ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.     kanun metninde işyeri kayıtlarının neler olduğu açıklanmamıştır.     506 sayılı kanunun 135inci maddesi (b) fıkrası (c) bendinde ise; sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tut...

nasıl yeniden sigortalı olunur?

bağkur rehberi   nasıl yeniden sigortalı olunur? 1479 sayılı kanuna göre: bağ-kur sigortalılığı sona erenlerin tekrar bağ-kur kanununa tabi olarak çalışmaya başladıklarında yeniden bağ-kur'a kayıt ve tescilleri yapılır. yeniden bağ-kur'a kayıt ve tescili yapılacak mecburi sigortalıların sigortalılık tespit belgesini bağlı bulundukları bağ-kur il müdürlüklerinden alarak, vergi mükellefi olanlar, bağlı bulundukları vergi dairelerine, vergiden muaf olanlar, bağlı bulundukları esnaf sanatkarlar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarına, muhtar sigortalılar, yeniden muhtar seçildiklerinde muhtarlar için hazırlanan bağ-kur sigortalılık belgesini (forma ulaşmak için buraya tıklayınız) bağlı bulundukları mülki amirliklerine, tanzim ve tasdik ettirildikten sonra ...

ulubey tarihi

             milad 8217;dan önce kalib, tibaren ve mosinik kavimleri yaşamıştır. demir madenciliği ile uğraşmışlardır. m.ö. 625 yılında vıı. yüzyıl başlarına kadar anadolu topraklarında güçlü bir kavim olan asurlular bu yörede de hakimiyeti sağlamışlardır.m.ö. 625 yılında asurluların bölgede hakimiyeti kaybetmesi ile bölge med8217;lerin hakimiyetine girmiştir. daha sonra romalıların anadolu&8217;yu ele geçirmeri üzerine romalıların, roma impatorluğunun ikiye ayrılmasıyla m.s. 395 yılında doğu roma imparatorluğunun eline geçmiştir. 1071-1178 tarihleri arasında selçukluların anadoluya yerleşmesi ile danişmend 8217;li beyliğinin hükümranlığına...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !