× "

yabancı destanlar

" arama sonuçları

yapay destanlar - yabancı destanlar

  diğer milletlerin destanları yunan :ilyada, odisse hint : ramayana, mahabarata fin :kalevela iran :şehname (firdevsi) alman :niebelüngen,gudrum kırgız :manas sümer :gılgamış japon :şinto rus :igor fransız : chanson de rolland   yapay destan: tarihin belli bir devrinde milli birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla ya da başka bir sebebe bağlı olarak herhangi bir yazarın milletlerin tarihimdeki önemli olayları ya da değerleri yazarak meydana getirdiği destanlardır.   yapay destanlar çılgın orlando :aristo xıı.yy ---------italya kurtarılmış kudüs : tasso ----------italya kaybolmuş cennet :milton xıı.yy ----------ingiliz üç şehitle...

destanlar,gazel wb önemli konu başlıkları

destanlar doğal ve yapma destanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar a)doğal destanlar:milletlerin ilkel çağlarında kendiliğinden oluşan,aitolduğu milletin vicdanında derin izler bırakan bir olayın nesildennesile aktarılarak- hayal gücü de katılarak-anlatılmasıdır.anonimözellikler gösteren bu destanlar derlenip şekillenir. 1)ilyada ve odysseia(homeros) 2)şehname(firdevsi) 3)kalevala(lönnört) 4)nibelungen(wagner):almanların 5)ramayana:hintlilerin 6)chasenderolant:fransızların 7)oğuz kağan,türeyiş b)yapma destanlar: yeni ve yakın çağlarda,herhangi bir tarihi olayın bir şair tarafından yazılmasıyla oluşan destanlardır. 1)vergilius(aeneis,latin edb.), 2)çılgın orlando(italyan şair,ariosto): 3)kurtarılmış küdüs(tasso): 4)kaybolmuş cennet(milton): türk destanlarında mo...

destanlar ve özellikleri

destanlar ve özellikleridestanlar, toplum hayatında derin izler bırakan büyük olayların (kuraklık, gttç, düşman istilası, tabiî afetler, savaşlar vb.) o topluluğun hafızasında yoğrula yoğrula şekillenmesi ile oluşur. halk şairleri, bu önemli olaylanrı manzum olarak terennüm ederler. bu şekilde meydana gelen destanlar, bazen yüzyıllarca sonra yazıya geçirilir. aradan geçen zamanda, destanlar, yeni eklemeler yapılması, yeni semboller ve motifler ilavesi suretiyle zenginleşir, hatta bir ölçüde değişikliğe uğrayabilir. böylece destan bütün bir milletin ortak eseri halini alır. bu durum, destanların değerini azaltmaz.destanda geçen olaylar, tarihî gerçeklere tam olarak uymasa bile, destan sahibi toplulukların millî mizaçları, anlayışları, tutum ve davranış özellikleri hakkında fikir sahibi olma...

konuları bakımından halk hikayeleri, destanlar ve destanımsılar,

halk hikayesi nedirhalk anlatılarının önemli bir türü olan halk hikayeleri, batıda ve bizde üretiliş tarz ve biçimi belirli bir tür olarak ele alınmış ve diğer anlatı türleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.halk hikayelerinde de bu anlatım ananesi devam etmekle beraber mühim bazı farklar onu destandan ayırır. bunları şöyle sıralamak mümkündür:a-) tarihi bir vakanın olması şart değildir.b-) nazım-nesir karışıktır. zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.c-) şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir.d-) kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.konuları bakımından halk hikayeleri nelerdir:1-) aşk hikayeleri2-) kahramanlık hikayeleri3-) aşk ve kahramanlık hikayelericoğrafi yayılışları bakımından halk hikayeleri:1-...

ergenekon destanı (destanlar, destanların tüm özellikleri)

  türk illerinde türk oku ötmeyen, türk kolu yetmeyen, türk'e boyun eğmeyen bir yer yoktu. bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. yabancı kavimler birleştiler, türklerin üzerine yürüdüler. bunun üzerine türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. düşman gelince vuruşma da başladı. on gün savaştılar. sonuçta türkler üstün geldi.  bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konuştular. dediler ki: ''türkler'e hile yapmazsak halimiz yaman olur!'' tan ağaranda, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. türkler, "bunların gücü t&u...

yabancı tarih kitaplarında türkler

avusturyaavusturya tarihi, avusturya vatandaşlarının belleklerine belli başlı olaylarla kazınmıştır. bunlar ortaçağ koyu katolik baskısı, büyük yangınlar, savaşlar ve 1529 ile 1683 yıllarında yaşanan türk kuşatmalarıdır. türkler; merkezi ve doğu avrupa milletlerinde çoğunlukla çocuklarını kaçırıp yeniçeri ocağı için devşiren, eşlerini ve kızlarını kaçırıp hareme hapseden, akınlarla batı istikametine hem karadan, hem deniz ve tuna nehri’nden gelip soyup, öldürüp, çalan ve giden insanlar olarak nitelendirilirken, bu ülkelerde anneler pek yakın zamana kadar (ve belki de halen) çocuklarını ‘’uyumazsan türkler gelir, seni götürür’’ diye korkutu...

destanlar ve özellikleri

destanlar ve özellikleri destanlar, toplum hayatında derin izler bırakan büyük olayların (kuraklık, gttç, düşman istilası, tabiî afetler, savaşlar vb.) o topluluğun hafızasında yoğrula yoğrula şekillenmesi ile oluşur. halk şairleri, bu önemli olaylanrı manzum olarak terennüm ederler. bu şekilde meydana gelen destanlar, bazen yüzyıllarca sonra yazıya geçirilir. aradan geçen zamanda, destanlar, yeni eklemeler yapılması, yeni semboller ve motifler ilavesi suretiyle zenginleşir, hatta bir ölçüde değişikliğe uğrayabilir. böylece destan bütün bir milletin ortak eseri halini alır. bu durum, destanların değerini azaltmaz.destanda geçen olaylar, tarihî gerçeklere tam olarak uymasa bile, destan sahibi toplulukların millî mizaçları, anlayışları, tutum ve davranış özellikleri hakkında fiki...

türk edebiyatı tarihi - destanlar - dönemler - sanatçılar

türk edebiyatı tarihitürk edebiyatı tarihi, türklerin kültür değişimlerine göre üç ana grupta incelenir: • islamiyetten önceki türk edebiyatı• islam etkisindeki türk edebiyatı• batı etkisindeki türk edebiyatıelbette bu üç grubu kesin hatlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir. çünkü islam etkisine girince eski edebiyat tamamen yok olmadığı gibi batı etkisine girince de islami edebiyat bitmemiştir. ancak genel tercihin değişmesi, bu ayrımı ortaya koyar.bu ana grubun içinde de değişik anlayışların oluşturduğu ayrılmalar görülür. bunları bir şema halinde gösterelim.şimdi bu dönemleri ayrıntılarıyla görelim;islamiyetten önceki türk edebiyatıtarihin karanlık devirlerinden, islamiyetin kabul edildiği 8. - 10. yüzyıla kadar sürer . bu edebiyatı kendi içinde iki gruba ...

türklere ait olmayan destanlar - yabancı destanlar -destanlar

türklere ait olmayan destanlar    1-yunan destanlarıilyada, odysseia: bu destanların yaratıcısı yunan halkıdır. bunları yazıya geçiren, büyük şair homeros'tur. bu destanların konusu truva savaşları'ndan alınmıştır. yunan savaşçıların truva'ya gidişlerini ilyada'da; truva'dan dönüşlerini de odysseia'da işlenmiştir.2-iran destanışehname: konusu iran-türk savaşlarıdır. bu destanda saka türklerinin alp-er tunga destanı ile aynı olaylar işlenmiştir. iranlılar bu olayları kendi açılarından yorumlamışlardır. iki destanın da kahramanları aynıdır. bu destan, ünlü iran şairi firdevsi tarafından mesnevi tarzında yazılmış olup 60.000 beyittir.3-fin destanıkalavela: bu destanda fin mitolojisi ve finlerin macarlarla aynı kökten geldikleri anlatılmış...

ergenekon destanı

ergenekon destanı ergenekon ergenekon destanı, göktürkler'in türeyişini anlatan bir türk destanıdır. genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan türklerin, ergenekon ovası'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır. efsanenin sadeleşmiş özet hali: türk illerinde türk oku ötmeyen, türk kolu yetmeyen, türk'e boyun eğmeyen bir yer yoktu. bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. yabancı kavimler birleştiler, türkler'in üzerine yürüdüler. bunun üzerine türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. düşman gelince vuruşma da başladı. on gün savaştılar. sonuçta türkler üstün geldi. bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konu...

islamiyet öncesi türk edebiyatı, nazım şekilleri, destanlar

islamiyet öncesi türk edebiyatı      türklerin islamiyet'e girmeden önce meydana getirdikleri edebiyattır. sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. sözlü edebiyat     her toplumda olduğu gibi türklerde de kendine özgü sözlü edebiyat ürünleri vardır. bu ürünler eski türk topluluklarının sığır,şölen ve yuğ adını verdikleri törenlerden doğan ürünlerdir. sığır: av törenlerine denir. şölen: kurban törenlerine denir. yuğ: yas,ölüm törenlerine denir.       bu törenler şaman,kam,baksı ve ozan adını alan kişiler tarafından yönetilir.bunlar sazl...

türk destanlarının kaynağı, destanlar, açık oturum örneği, eylem

tevfik fikret   26 aralık 1867 tarihinde istanbul'da aksaray'da doğmuştu. önce mahmudiye rüştiyesi’ni, ardından 1888'de mekteb-i sultani’yi bitirdi. birincilikle bitirdiği okuluna 1892 yılında türkçe öğretmeni olarak atandı. bu sıralarda edebiyat çevrelerinde tanınmaya başlanmış, mirsad dergisinin açtığı şiir yarışmasında birincilik ödülüne değer görülmüştü. 1894'te malumat dergisini çıkaranlar arasındaydı. ilk protesto eylemini 1895'te hükümetin memur maaşlarından kesinti yapmasına tepki olarak mekteb-i sultani'deki görevinden istifa ederek gerçekleştirdi. edebiyat-ı cedide’nin gözbebeğiydi fikret, 1896'da servet-i fünun dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirilmesiyle derginin ismi edebiyat-ı cedide akımıyla bütünleşti. ancak...

edebi türler, şiir, destan, sözlü destanlar, edebi destanlar, tü

*  edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. birincisi nazım, ikincisi nesir. nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebi ürünlerdir. ya da kısaca bütün şiir ve şiirler metinlerdir. hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini kapsar. roman, öykü, tiyatro, deneme gibi. şiir *  dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak bir olayı, ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır. lirik şiiraşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. okurun duygularına, kalbine seslen...

rize’de yabancı isimli işyerlerinin adlarını türkçeleştirm

rize’de yabancı isimli işyerlerinin adlarını türkçeleştirme çalışması başladı    rize il milli eğitim müdürlüğü‚ türkçe isim kullanımının yaygınlaştırılması ve ilde yabancı isim taşıyan işyerlerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi. konuyla ilgili bilgi veren milli eğitim müdürü rasim çelik‚ rize’de bazı işyerlerinin isimlerinin türkçe olmadığını ve yabancı isimler kullanıldığını belirterek‚ ”bu nedenle ildeki yabancı isimlerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattık.” dedi. türkçenin tarihi, orhun abideleri, anlatım bozuklukları, cümlenin öğeleri, yazım ve noktalama, türkoloji makaleleri, edebiyat nedir?, alfabelerimiz, atasözleri, bulmacalar, ede...

ergenekon destanı

  ergenekon yurdun adı                                                                  börteçine kurdun adı   göktürkler'in türeyişini anlatan bir türk destanıdır. genel olarak, düşman tarafından hile ile yenilgiye uğratılan türklerin, ergenekon ovası'nda yeniden türeyip tekrar eski yurtlarına dönerek düşmanlarıyla çarpışmalarını anlatır. türk illerinde türk oku ötmeyen, türk kolu yetmeyen, türk'e boyun eğmeyen bir yer yoktu. bu durum yaba...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !