× "

yaklaşık eşit işareti

" arama sonuçları

michel foucault

michel foucault:nnnle mond’un (27 haziran 1984) yayınladığı tıp bültenine göre michel foucault , 25 haziran günü saat l3’ te paris’in de la saipetridre hastahanesinde acute septicemia (şiddetli kan zehirlenmesi) sonrası nörolojik komplikasyonlar sonucu hayata gözlerini yumdu. haber gazetede iki sütunluk “la mort du philosophe michel foucault” (filozof michel foucault’nun ölümü) başlığı altında, birinci sayfayı dolduran olağanüstü bir övgü seli şeklinde yer aldı. başyazıyı foucault’ nun college de frence’dan seçkin bir meslektaşı olan pierre bourdieu yazıyordu. felsefe ve tarih üzerine yapmış olduğu çalışmaların, başbakandan anısına bir övgü almış olsa da, zorluğu ve uzlaşmazlığına karşın herhangi bir başka çağdaş fılozofun ölümüne gösterilecek ilginin böylesine yoğun ve hürmete şayan olabi...

elektrik

yaşamımızdaki elektrik a- durgun elektrik ve elektriklenme : 1- maddenin yapısı ve atom : boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. • atom, küre şeklindedir ve merkezinde çekirdek bulunur. • atom, elektrikli yapıya sahiptir yani içerisinde (+) ve (–) yükler bulunur. • atom, gözle ya da mikroskoplarla görülmez. • atomda; proton, elektron ve nötron denilen üç tanecik bulunur. bu taneciklere atomun temel tanecikleri denir. • atomda, protonlar (+) yüklü, elektronlar (–) yüklü, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir. ...

kuvvet ve hareket uzun konu anlatımı

kuvvet ve hareket evrendeki her şey ya hareket halindedir ya da durağan yani hareketsiz haldedir. hareket, cismin konumunun sürekli biçimde değişmesidir. hareket halindeki bir cismi durdurmak ve durağan hale getirmek ya da hareketsiz durumdaki bir cismi harekete geçirmek için kuvvet denen bir etkinin uygulanması gerekir. kuvvet, bir cismi harekete geçirebilmek, hareket halindeki bir cismi durdurabilmek, hareketin yönünü ya da hızını değiştirebilmek için gerekli olan itme ya da çekme miktarıdır. çim biçme makinesini iten bir bahçıvan, yolcu vagonlarını çeken lokomotif, duvarda asılı olan bir resmi tutan çivi hep kuvvet uyguluyor demektir. eğer bu kuvvetler uygulanmıyor olsay...

kesirler konu anlatımı

6.sınıf kesirler,kesirlerin okunuşu, birim kesir, eşit kesir, denk kesir, kesir çeşitleri, basit kesir, bileşik kesir, tamsayılı kesir,bileşik kesri tamsayılı kesre çevirme, tamsayılı kesri bileşik kesre çevirme, kesirlerde toplama işlemi, kesirlerde çıkarma işlemi, kesirlerde çarpma işlemi, kesirlerde bölme işlemi, kesirleri genişletme, kesirlerin karşılaştırılması ondalık kesir nasıl yazılır? virgüllü olarak yazılabilen yada paydası 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir. ondalıklı sayıyı kesir sayısı olarak yazmak için, sayının tamamı paya yazılır, virgülden sonra sağda kaç tane sayı...

büyük patlama nedir vikipedi

büyük patlama nedir vikipedi

büyük patlama büyük patlama ya da big bang, evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören[1] kozmolojik model.[2] ilk kez 1920’lerde rus kozmolog ve matematikçi alexander friedmann ve belçikalı fizikçi papaz georges lemaître [3] tarafından ortaya atılan, evrenin bir başlangıcı olduğunu varsayan bu teori, çeşitli kanıtlarla desteklendiğinden bilim insanları arasında, özellikle fizikçiler arasında geniş ölçüde[4]kabul görmüştür. teorinin temel fikri, halen genişlemeye devam eden evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangı&c...

hareketli oyunlar

1. ip tutma oyunu :8-10 metre uzunluğunda kalınca bir ip alınır. iki ucu birleştirilerek halka yapılır. oyundaki çocuklar bu ipi tutarak bir halka oluştururlar. sonra ipin oluştuğu halkanın içine geçerler.ellerini arkalarına götürerek ipi tutarlar. ipe sırtlarını dayayarak ipin gergin durmasını sağlamaları gerekir.çocuklardan biri ebe olur ve halkanın ortasında durur.ipi tutan çocuklardan biri ipi bırakarak ortaya doğru yürür. ebe o çocuğu kovalar ve ona dokunmaya çalışır. kovalanan çocuk ebe dokunmadan yerine dönüp ipi tutabilirse kurtulur,ipi tutamazsa ve ebe kendisine dokunursa yanar ve ebe olur.2. ayaktakini vur oyunu yuncular arasında bir ebe seçilir. ebeye küçük bir top veril...

yeni atom modeli 1 ( orbitaller )

   telefonum: 0536 688 4114          türkiyedeki  bütün kimya,fizik, matematik doç.,prof.,dr., ve  öğretim üyelerine sesleniyorum, ben kimseden  makam ,mevki, ücret  istemiyorum. sadece  güzel türkiyemizin bilimde  teknolojide  ilerlemesini istiyorum, lütfen  yeni  atom modelimizi okuyup  düşünsünler ciddiye alıp üzerinde çalışsınlar. ben fizik,kimya bilmem ,matemetikçiyim.yanlış düşüncelerimden  dolayı özür  dilerim.   bu  yeni  atom  modeli yalnız benim değil  bütün türkiyenin olacak, bilim adamlarımız yüz...

1 : 5.000 ölçekli standart topoğrafik, fotogrametrik harita yapı

1 : 5.000 ölçekli standart topoğrafik, fotogrametrik harita yapımına aitteknik yönetmelikr. gazete no. : 15471r.g. tarihi : 17.1.1976birinci bölümgenel esasları. amaç ve kapsammadde 1 - bu yönetmelik, 1 : 5.000 ölçekli standart topoğrafik haritaların yapım koşullarınıdüzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.madde 2 - bu yönetmelik, 1 : 5.000 ölçekli fotogrametrik harita yapan ve kullanan kuruluşların konuile ilgili uğraşlarını kapsamına alır.ıı. projeksiyon türü ve pafta boyutlarımadde 3 - 1 : 5.000 ölçekli standart topoğrafik haritalar, türkiye için kabul edilen gauss-krugerprojeksiyonunda 3° lik dilim esasına göre yapılır.madde 4 - 1 : 5.000 ölçekli pafta boyutları, a...

gen

gen

gengen, kalıtım ünitesi olarak isimlendirilen özel bir yapı olarak bilinmektedir. bu tanım melezleme denemelerinde aktarılan karakterlerin gözlemini kolay yapabilmek amacıyla yapılmıştır. kalıtımın öğeleri, homolog kromozomlar içerisinde ilgili lokusta allelik çiftler olarak bulunan genlerle ilgili karakterlerle ifade ediliyorsa açıklanabilir. kromozomları ve genlerdeki bilgiyi taşıyan madde dnadır. gen, polipeptid ya da rna için kodlanan dna molekülü boyunca nükleotit çiftlerinin dizilişidir. çift heliks yapının her ikisi geni oluşturur. sadece, bir iplik transkripsiyon olan kodlu iplik, bilgiyi içermekte ve rna ya da amino asit olarak değerlendirmektedir. diğer iplik tarnskripsiyona uğramıyor ve karşılık olarak replikasyon esnasında görev yapmaktadır. kodlanan ipliğin kromozom boyunca...

korozyon

  korozyon:   korozyon; malzeme yüzeyinden başlayan ve malzeme derinliklerine doğru   kimyasal ve elektrokimyasal bir reaksiyonla tesir oluşturarak bir   malzemenin değişikliğe uğraması ya da aşınması olayıdır.korozyon olayı,   metallerin üretim işleminin ters yönlüsüdür.tabiatta soy metaller hariç,   metallere arık olarak rastlanmaz. bir çoğuna oksit, sülfür ya da karbonat   şeklinde maden cevheri biçiminde rastlanır. bunlardan enerji verilmek   suretiyle teknik yöntemlerle arık metaller elde edilir.bu durumdaki her   metal, tekrar ilk madensel cevher şekline dönme şartını arar ve belli   şartlarda da bu durumlarına geçer. bu reaksiyona korozyon adı verilir.   kontak pota...

plaj hentbolü

beach handball - rules of the game plaj hentbolu – oyun kurallarııhf oyun kuralları (1 ağustos 1997) plaj hentbolu oyun kurallarının çok önemli bir parçasıdır. gerekli farklılık ve ayrıntılar aşağıdaki kurallarda verilmiştir. plaj hentbolü ve turnuvaları erkek, bayan veya karışık takımlarla oynanabilir. kural 1           oyun alanı 1:1       oyun alanı (şekil 1) dikdörtgen biçiminde, 27 m uzunluğunda ve 12 m genişliğindedir. bir oynama alanı ve iki kale alanından oluşur.oyun alanı’nın yüzeyi en az 40 cm derinliğinde bir kum tabakasından müteşekkildir. oyun alanı’nın çevresinde yaklaşık 3 m genişliğinde serbest bir alan bulunmalıdır. 1:2       oyun alanı’nın uzun...

toprak verimlilik ve bitki beslenme yönetimi

toprak verimlilik ve bitki beslenme yönetimi 1. toprak verimlilik yönetimi : sağlıklı bitki gelişimi, yüksek bitkisel üretim kapasitesi ve ürün kalitesi; tarım yapılan bölge ve yerin iklim özellikleri, toprak yapısı, dokusu ve kalitesi, mikroorganizma popülasyonu, bitki beslenme ve bakım  (gübreleme, sulama, budama, ilaçlama ve yabancı ot temizliği vd. ) programları ile yakından ilgilidir. iklim ile ilgili dezavantajları kısmen yenebilmek için her şeyden önce tarım yapılacak bölge ve yerin iklim özellikleri dikkate alınarak iklime uygun türler seçilmelidir. oluşturulan bahçenin ve ekili alanın çevresi sık ve uzun –özellikle yaprak dökmeyen– ağaçlardan oluşan koruyucu ve rüzgar kesici çitle çevrelendiğinde  soğuk hava sirkülasyonu, don, kar fırtınası ve sert rüzgarl...

bunları biliyor musunuz?

ünlü besteci beethoven'in son bestesini, sağır olarak yaptığını... paris'teki versailles sarayı'nın 1300 odası olduğunu ve hiç tuvaletinin olmadığını... bir çift sineğin sadece nisan-mayıs aylarında bıraktıkları yumurtaların tamamından sinek çıksa idi, dünyayı 14 metre kalınlığında bir sinek tabakası kaplayacağını... eyfel kulesinin yapımında toplam 6400 ton ağırlığında 18.100 adet demir parçası kullanıldığını... süleymaniye camiinin 4 minaresi olmasının sebebinin, kanuni'nin istanbul'un fethinden sonraki dördüncü padişah; bu dört minaredeki on şerefenin de osmanlının onuncu padişahı olduğunun bir işareti anlamına geldiğini... bir insandaki toplam damar uzunluğunun 150 bin km. ve dünya ile güneş arasındaki mesafenin de 150 milyon km. olduğunu... osmanlı sultanla...

kuvvet ve hareket

kuvvet ve hareket skaler büyüklük                    bu büyüklüğü kullandığınızda, karşınızdaki size soru sormuyorsa, büyüklük  skaler büyüklüktür.                    bir manavdan iki kilogram patates istediğinizde, size başka bir soru sormayacaktır.                    sadece bir birim veya bir büyüklükle ifade edilen çokluklara denir. 2kg elma,  3 m kumaş, 5.00ytl. gibi. vektörel büyüklük                  ...

allah neden insanların hepsini eşit yaratmadı? kimisi zengin, ki

not:eski ve toyca bir yazi. mutlaka hatalar vardir. eklenme tarihi: 2006'nin ilk gunu.   değerlerin altüst olduğu son devir çalkantılarından “adalet” ve “eşitlik” kavramları da payına düşeni almış; bu arada kimi sevindirici gelişmeler olduysa da, ilahi sistem de bazı noktalarda tenkide uğramıştır. halbuki münekkidler samimi de olsalar bir reaksiyon üzerine yapılandırdıkları, değişken olan çağın mülahazalarından sıyrılamamışlardır. bazen de meseleler bir tek zaviyeden değerlendirilmiştir. insanın şartların ve görünenlerin arka planına eğilip, iç tefekkürüne ve tekemmülüne(olgunlaşma) malzeme yapabileceği kırıntılar araması, “ne var ne yok” diye göz atması da alkışlanacak bir faaliyettir. sorumuzda bunlardan herhangi biri mevzubahis olabilir.so...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !