× "

yolsuz tescil davası

" arama sonuçları

kişi ehliyetleri

  kişiler hukuku hukuka göre kişi, haklara ve borçlara sahip olandır. kişilik kavramı hukukta şu şekilde tanımlanır: hukuk tarafından korumaya değer bulunan varlıklardır.(isim,ses,manevi değerler) kişi iki şekilde karşımıza çıkar. bunlar; gerçek kişiler:insanlardır. tüzel kişiler:kişi toplulukları veya mal topluluklarıdır. kişiliğin başlaması ve sonlanması medeni kanun mad. 28: kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. bu maddeden anlaşılacağı gibi kişiliğin başlaması doğumla gerçekleşir.birinci fıkrada sağ olma ...

beykozda 184 ada 7 nolu parsel davası

1989/11 esas nolu dava dosyası nedeniyle 184 ada 7 parselde yapılan 2/b çalışmalarının halen kesinleşmediğini yani hukuken 184 ada 7 parselin mahkeme kararını verilinceye kadar halen orman olduğunu ispatlamaktadır.       beykoz-kavacık-rüzgarlıbahçe-sait paşa devlet ormanı yağması konu : sait paşa devlet ormanının (kavacık-rüzgarlıbahçe) beykoz belediyesince milli emlak ve orman idaresinin göz yumması ile yolsuz tescile konu olacak şekilde yağmalanması açıklamalar :  sait paşa devlet ormanı sadrı esbak sait paşa’nın tapulu malı iken ölümü ile evlatlarına intikal etmiş ve 1947 yılında 4785 sayılı yasa ile bedel ödenmeden devletleştirilmiştir. 1958 yılında yapılan kadastro işle...

2b arsaları ile ilğili gelişmeler ve haberler

   haberler (1)               (a)babacan açıklamasında;2b olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışında 30 ekim olan başvuru süresi 3 ay daha uzatıldığını duyurdu.bu duruma göre  son başvuru süresi 30 ocak 2013 olacak   başbakanlık merkez bina'da başbakan recep tayyip erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.toplantı sonrası açıklama başbakan yardımcısı ali babacan'dan geldi.   babacan, toplantıda 2b olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin satışındaki başvuru süresinin 3 ay daha uzatılması kararı alındığını söyledi.karar öncesi başvuru süresi 30 ekim'de doluyordu...

beykoz rüzgarlı bahce ve 2/b davaları

      beykoz-kavacık-rüzgarlıbahçe-sait paşa devlet ormanı yağması konu : sait paşa devlet ormanının (kavacık-rüzgarlıbahçe) beykoz belediyesince milli emlak ve orman idaresinin göz yumması ile yolsuz tescile konu olacak şekilde yağmalanması açıklamalar : sait paşa devlet ormanı sadrı esbak sait paşa’nın tapulu malı iken ölümü ile evlatlarına intikal etmiş ve 1947 yılında 4785 sayılı yasa ile bedel ödenmeden devletleştirilmiştir. 1958 yılında yapılan kadastro işlemi sonucu 184 ada 7 pa...

türk medeni kanunu - eşya hukuku 3. kısım (madde 973-1030)

  üçüncü kısım zilyetlik ve tapu sicili birinci bölüm zilyetlik   a. zilyetlik kavramı ve türleri ı. kavram madde 973.-bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir. taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılması zilyetlik sayılır. ıı. türleri 1. aslî ve fer'î zilyetlik madde 974.-zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse, bunların ikisi de zilyet olur. bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan aslî zilyet, diğeri fer'î zilyettir. 2. dolaylı ve dolaysız zilyetlik ma...

kat irtifakı ve kat mülkiyeti ile ilgili yargıtay içtihatları 1

  kat mülkiyeti kanununun uygulanmasını kabul eden davalı, kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla asansörden yararlanmadığını ileri sürerek, gideri ödemekten kaçınamaz. (y.h.g.k., 20.12.1972 gün 969/5-1243 e., 1494 k.). - birçok parsel üzerinde yapılan yapılarda kat mülkiyeti hükümleri uygulanmaz. bu nedenle oluşturulan kurul kat malikleri kurul kararları için, kat mülkiyeti kanunu hükümleri uygulanmaz. yukarıda belirtilen nedenlerle, genel hükümler uygulanacağından, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. (y.18.h.d. 02.04.1998 gün, 1998/1958 e., 1998/3508 k.). - bağımsız bölümleri kooperatif adına kayıtlı bulunan ferdi mülkiyete ge&c...

hak düşürücü süre 5841 sayılı yasada kısmi iptal

23 temmuz 2011 tarihli resmi gazete sayı: 28003   anayasa mahkemesi başkanlığından:   esas sayısı            : 2009/31 karar sayısı          : 2011/77 karar günü            : 12.5.2011   iptal davasını açan: anamuhalefet(cumhuriyet halk) partisi tbmm grubu adına grup başkanvekilleri hakkı suha okay ve kemal anadol (e.2009/31)   itiraz yoluna başvuranlar: 1- karlıova asliye hukuk mahkemesi (e.2009/36) 2- yargıtay 20. hukuk dairesi (e.2009/37) 3- manavgat 2. asliye hukuk mahkemesi (e.2009/40) 4- erdemli 2. asliye hukuk mahkemesi (e.2009/68) ...

şirketler hukuku ders notu

1.şirket kavramı 1.genel açıklama a) genis anlamda şirket: bir girişimde,bir faaliyette,hukuki veya fiili bir durumda herhangi bir tarafta birden fazla kişinin bir araya gelmesidir. b) dar anlamda şirket:kazanç sağlamayı hedef edinen kişi ve mal topluluğudur. 2.şirket aktinin unsurları: şirket bir akittir ki; onunla iki veya ziyade kimseler emeklerini ve/veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi iltizam ederler. bk 520 a)şahıs unsuru: - en az 2 kişi  -kural olarak gercek yada tüzel kişi farketmez(istisnası var or.kollektif şrkt b)akit unsuru : - iradelerin şirket kurma noktasında birleşmesi lazım  -açık veya zimnı irade olabilir  -şirket aktinde karşılıklı ve birbirine zıt menfaat y...

* * * makale: şirketler hukuku * * *

 önsöz: yapıtın hiçbir iddiası yoktur,sadece birkaç kitap, makale ve yargıtay kararları doğrultusunda çıkarılmış çok genel anlamda bir çalışmadır. özellikle öğrenci arkadaşlarıma sınavdan bir gün önce çalışmaları için tavsiye edilebilir. 1.şirket kavramı 1.genel açıklama a) genis anlamda şirket: bir girişimde,bir faaliyette,hukuki veya fiili bir durumda herhangi bir tarafta birden fazla kişinin bir araya gelmesidir. b) dar anlamda şirket:kazanç sağlamayı hedef edinen kişi ve mal topluluğudur. 2.şirket aktinin unsurları: şirket bir akittir ki; onunla iki veya ziyade kimseler emeklerini ve/veya mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi iltizam ederler. bk 520 a)şahı...

tapu meçhul birine aitse sakın yeri kiralamayın....

adamın birisi iskenderun'un en işlek caddesi olan şehit pamir caddesi üzerinde 90 m2 lik bir metrük yapıyı 1970 li yıllarda yorgancı olarak kullanmaya başlar.zamanla ticari faaliyetleri gelişir.1976 lı yıllarda bir hristiyan vatandaş bu vatandaşın kapısını çalar,aralarında aşağıdaki konuşma geçer: hiristo:efendi,bu dükkanı kullanıyorsun ama kirası ne olacak? vatandaş:sen de kimsin be adam? hiristo:ben bu dükkanın sahibinin vekiliyim. vatandaş:buranın sahibini araştırdım,burada öyle biri yok. hiristo:buranın sahibi lübnan'da yaşıyor.adı monali aleksandır. vatandaş:göster vekaletini. adam lübnan makamlarından alınmış 1975 tarihli vekaleti gösterir.bizim vatandaş inanır.sonra aralarındaki konuşma geç...

temel hukuk soru bankası kısa önemli notlar (soru-cevap)

temel hukuk soru bankası kısa önemli notlar (soru-cevap)temel hukuk soru bankası kısa önemli notlar (soru-cevap)1. müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir? ahlak kuralları 2. hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir? ahlak kuralları 3. yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır? ahlak kuralları 4. hukukun müeyyidelerinden birini söyleyiniz? ceza 5. başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir? objektif ahlak kuralı 6. neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır? din kuralları 7. kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz? ahlaki görüşleri 8....

yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu

yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu soru-68 kooperatiflerde yönetim kurulu nedir? cevap-68 yönetim kurulu,kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatif faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.yönetim kurulu üyeleri görevlerini kooperatifin bir nevi mümessili olarak ifa ettiklerinden üçüncü kişilerle yapmış oldukları muamele ve sözleşmelerden dolayı şahsen sorumlu olmazlar.(koop.k.m.98;tk:m.336/ı). sorumlu olan kooperatif tüzel kişiliğidir.bu esastan olmak üzere idarecilerin kooperatif işlerini görürken işlemiş olduğu haksız fiilden dahi kooperatif tüzel kişiliği sorumludur (koop.k.m.59/ııı).kanun ve anasözleşmenin kendilerine yüklediği g&o...

yönetim kurulunun sorumlulukları

yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğusoru-68 kooperatiflerde yönetim kurulu nedir? cevap-68 yönetim kurulu,kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatif faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.yönetim kurulu üyeleri görevlerini kooperatifin bir nevi mümessili olarak ifa ettiklerinden üçüncü kişilerle yapmış oldukları muamele ve sözleşmelerden dolayı şahsen sorumlu olmazlar.(koop.k.m.98;tk:m.336/ı). sorumlu olan kooperatif tüzel kişiliğidir.bu esastan olmak üzere idarecilerin kooperatif işlerini görürken işlemiş olduğu haksız fiilden dahi kooperatif tüzel kişiliği sorumludur (koop.k.m.59/ııı).kanun ve anasözleşmenin kendilerine yüklediği g&ou...

hukuka giriş ders notları

hukuka giriş ders notları • hukuk* bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen* uyulması zorunlu* yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. • hukuk kurallarına uymayan bir kimsenin * devlet zoru ile bu kuralların gereğini yerine getirmesi cebr-i icra anlamına gelir. • sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütününü ifade eden kavram hukuk kavramıdır. • nafaka yükümü* yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy* altsoy ve kardeşlerine yardım etme yükümlülüğüdür. • yaptırım* müeyyide kavramının eşanlamlısıdır. • kusur bildirme* disiplin cezalarına örnektir. &bu...

temel hukuk- kısa soru ve cevaplar

temel hukuk soru -cevap 1 müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir? ahlak kuralları 2 * hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir? * ahlak kuralları 3 yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır? ahlak kuralları 4 başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir? objektif ahlak kuralı neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır? din kuralları kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz? ahlaki görüşleri sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır? objektif-subjektif olarak sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz? hukuk kuralları hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hang...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !